Nr 23/2008 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 23/2008

NAUKA

Andrzej Kadłuczka
Idea zrównoważonego rozwoju a problemy ochrony dziedzictwa kulturowego na przykładzie Florencji i Krakowa

Rafał Czerner, Stanisław Medeksza
Pomnik komemoratywny Kommodusa z domu H21c w Marinie El-Alamein

Zbigniew Myczkowski, Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Wojciech Rymsza-Mazur, Karol Chajdys
Rejestracja krajobrazów warownych jako podstawa rewitalizacji dawnych twierdz

Jan Schubert
Kim byli? - kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu w latach 1915-1916 58

Jan Żelbromski
Zagadnienia estetyczne w konserwacji malarstwa ściennego na przykładzie wybranych zabytków wrocławskich

Janusz Krause, Janusz A. Mróz
Kopia konnego pomnika Bartolomea Colleoniego. Zagadnienie eksponowania kopii dzieł sztuki

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Współczesne interwencje w średniowiecznych zamkach Europy Zachodniej

Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz
Metody wzmacniania zabytkowych sklepień ceglanych akceptowalne z punktu widzenia doktryny konserwatorskiej

PREZENTACJE - RAPORTY

Marek Gosztyła, Rafał Oleszek
Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl

Janusz A. Mróz, Andrzej Zacharski
Symbolika i magia Oraculum w Wilanowie

Piotr Napierała
Pałac i park w Wojanowie, perła Kotliny Jeleniogórskiej

Janusz A. Mróz
"Chłopiec z łabędziem" z Ogrodu Różanego w Wilanowie

Marek Skrzyński
Rewaloryzacja i rewitalizacja kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Paweł Jaskanis, Piotr Szpanowski
O potrzebie strategii zarządzania historyczną rezydencją - przypadek wilanowski

INFORMACJE

Krzysztof Stępiński
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w 2008 roku, 17-18 kwietnia, Gostyń - Święta Góra

Dorota Dzięga, Andrzej Kasiborski, Dariusz Kopciowski, Alicja Wiśniewska
LAUR KONSERWATORSKI 2008, nagroda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

90-lecie powołania Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

WSPOMNIENIA

Adam Wójcik - Łużycki
To już 10 lat...

Andrzej Białkiewicz
Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie

POLEMIKI

Okiem Puzona
Ciężki wstyd

 

CONTENTS No 23/2008

SCIENCE

Andrzej Kadłuczka
The concept of sustainable development versus the problems of protecting cultural heritage on the example of Florence and Krakow

Rafał Czerner, Stanisław Medeksza
Commemorative Monument to Commodus from the House H21c in Marina El-Alamein

Zbigniew Myczkowski, Krzysztof Wielgus, Jadwiga Środulska-Wielgus, Wojciech Rymsza-Mazur, Karol Chajdys
Registration of strategic landscape as the basis for revitalising old fortresses

Jan Schubert
Who were they? A few words concerning the designers of military cemeteries built in Przemyśl in the years 1915-1916

Jan Żelbromski
Aesthetic issues in wall painting restoration on the basis of selected monuments from Wrocław

Janusz Krause, Janusz A. Mróz
The copy of the equestrian statue of Bartolomeo Colleoni. The issue of exhibiting copies of art masterpieces

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Modern interventions in medieval castles of Western Europe

Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz
The methods of strengthening of historic brick vaults acceptable by conservatory doctrine

PRESENTATIONS AND REPORTS

Marek Gosztyła, Rafał Oleszek
Selected problems of the issue of Przemyśl Fortress preservation

Janusz A. Mróz, Andrzej Zacharski
Symbolism and magic of the Oraculum in Wilanow

Piotr Napierała
The palace and park in Wojanow - a pearl of Jeleniogórska Valley

Janusz A. Mróz
"A Boy with a Swan" from the Rose Garden in Wilanow

Marek Skrzyński
Restoration and revitalisation of tenement houses of the Historical Museum of the Capital City of Warszawa

Paweł Jaskanis, Piotr Szpanowski
The need for a strategy of management of a historic residence - the case of Wilanów

INFORMATION

Krzysztof Stępiński
International Day of Monument Protection - 17-18 April 2008

Dorota Dzięga, Andrzej Kasiborski, Dariusz Kopciowski, Alicja Wiśniewska
CONSERVATION LAURELS 2008 - the award of the Voivodship Landmark Conservator in Lublin

POSTHUMOUS TRIBUTES

Adam Wójcik - Łużycki
It has been 10 years...

Andrzej Białkiewicz
A Posthumous Tribute to Professor Wiktor Zin