Nr 24/2008 [PDF]

SPIS TREŚCI Nr 24/2008

NAUKA

Zdzisława Tołłoczko
Johann Daniel Felsko (1813-1902). Architekt i urbanista - twórca nowoczesnej Rygi

Jan Tajchman
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury

Rafał Malik
Średniowieczne lokacje miejskie nad Dunajcem. Czchów. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego

Marek Gosztyła, Monika Sokołowska
Preliminarium do badań nad typologią kamienicy jarosławskiej

Rafał Malik
Brzesko. Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miasta lokacyjnego

PREZENTACJE - RAPORTY

Halina Landecka
Wokół koncepcji Placu Litewskiego w Lublinie

Grażyna Stojak
Problematyka ochrony dóbr kultury w województwie podkarpackim w świetle planowanych działań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Adam Wójcik-Łużycki
Początek rewaloryzacji zamku w Dzikowie

Leszek Sobol
Zarys głównych kierunków działań Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej z lat 1888-1905

Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa
Nowe życie średniowiecznych kościołów z Maastricht

INFORMACJE

Marek Barański
Patrząc w przód

Mieczysław Soczyński
Z przyjemnością informujemy

Barbara Tomecka, Edyta Borecka
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków

Barbara Bielenis-Kopeć
Międzynarodowa konferencja naukowa "Ruiny zabytków sakralnych - ochrona i adaptacja do nowych funkcji"

WSPOMNIENIA

Róża Godula-Węcławowicz
Wspomnienie o Profesorze Romanie Reinfussie w dziesięciolecie śmierci

KSIĄŻKI

Kazimierz Kuśnierz
Architektura historyzmu i eklektyzmu według Zdzisławy Tołłoczko

Kazimierz Kuśnierz
Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce - Małgorzaty Bajon-Romańskiej

POLEMIKI

Okiem Puzona
My są taplarskie

 

CONTENTS No 24/2008

SCIENCE

Zdzisława Tołłoczko
Johann Daniel Felsko (1813-1902) An architect and urban planner - the creator of modern Riga

Jan Tajchman
On the necessity of establishing standards for making projects concerning planned work in architecture monuments

Rafał Malik
Medieval urban locations on the Dunajec River. Czchów. From the studies on building and layout of a located town

Marek Gosztyła, Monika Sokołowska
Preliminaries to the research on typology of tenement houses in Jarosław

Rafał Malik
Brzesko - from the studies on spatial development of a founded town

PRESENTATIONS AND REPORTS

Halina Landecka
Round the concept of the Lithuanian Square in Lublin

Grażyna Stojak
Issues of cultural heritage protection in Podkarpackie Voivodeship in the light of the activities planned by the Podkarpackie Voivodeship Landmark Conservator

Adam Wójcik-Łużycki
The beginnings of Dzikow castle renovation

Leszek Sobol
Outline of the main line of action of the Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej in the years 1888-1905

Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa
New life of medieval churches in Maastricht

INFORMATION

Marek Barański
Looking forward

Mieczysław Soczyński
We are pleased to inform you

Barbara Tomecka, Edyta Borecka
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków (Polish Landmark Conservation Workshops)

Barbara Bielenis-Kopeć
International scientific conference "Ruins of church monuments - protection and adaptation for new functions"

POSTHUMOUS TRIBUTES

Róża Godula-Węcławowicz
Remembering Professor Roman Reinfuss on the tenth anniversary of his death

BOOKS

Kazimierz Kuśnierz
Architecture of the Historicism and Eclecticism according to Zdzisława Tołłoczko

Kazimierz Kuśnierz
How Wooden Churches Were Built in Medieval Lesser Poland - by Małgorzatay Bajon-Romańska

POLEMICS

Okiem Puzona
My są taplarskie