Laureaci Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

2019

 

Dnia  27 września 2019 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2019. 

Na Konkurs 2019 wpłynęło 36 prac, wśród których znalazło się: 22  magisterskich, 10 doktorskich, 2 podyplomowe, 2 publikacje naukowe.   

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:

- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł

- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł

następującym uczestnikom Konkursu:

 

NAGRODY:

 

1.  Autor: Edyta Bernady

tytuł: Witraże z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie: Trójca Święta (Tron Łaski), Maria ze sceny Zwiastowania, Chrystus z aniołem ze sceny Koronacji Marii. Problematyka konserwatorska XV i XX- wiecznych warstw malarskich z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej

rodzaj: praca doktorska

promotorzy: prof. dr hab. Ireneusz Płuska, dr Małgorzata Walczak

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

2.  Autor: Joanna Figurska - Dudek

tytuł: Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa, prof. PK

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

3.  Autor: Katarzyna Hodor

tytuł: Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych

rodzaj: Publikacja naukowa

 zgłaszający:  Politechnika Krakowska

 

4.  Autor: Elżbieta Jeżewska

tytuł: Problematyka konserwatorska obrazów malowanych na sklejkach

rodzaj: Praca doktorska

promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

5.  Autor: Joanna Kiliszek

tytuł: Wartości i wartościowanie nowoczesnej i współczesnej wizualnej sztuki. Rola praktyki refleksyjnej – kolekcja muzeum sztuki w  łodzi (values and valuation of modern and contemporary visual art. The role of reflective practice – collection of the museum of art in łódź 1931 – 2018

rodzaj: Praca doktorska

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter

zgłaszający:  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

6.  Autor: Kamila Musiorska

tytuł: Restauracja zespołu klasztoru i kościoła dominikanów w Sandomierzu wraz z Muzeum Historii i Centrum winiarstwa

rodzaj: Praca magisterska

promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki

zgłaszający:  Politechnika Krakowska

 

7.  Autor: Krzysztof Petrus

tytuł: Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

zgłaszający:  Politechnika Krakowska

 

8.  Autor: Piotr Popławski

tytuł: praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji ręcznie wykonanej mapy zatytułowanej: Plan działek gruntów, oddanych zgodnie z dobrowolnym porozumieniem wsi Dołhobrody w zamian za leśne i pastwiskowe serwituty w całości posiadłości Sławatycze majątku księżnej Marii Hohenlohe-Schilingsfürst położonych w guberni Siedleckiej Ujeździe Bielskim gminie Sławatycze, wykonanej przez uczonego geodetę M. Kowalskiego, w listopadzie i grudniu 1884 roku, własność prywatna, teoretyczna: Badania wpływu wybranych sztywnych hydrożeli na warstwy malarskie wykonane w technice akwareli, zawierające błękit pruski, podczas zabiegu oczyszczania podłoży papierowych, aneks konserwatorski w Międzykatedralnej Pracowni Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych: „Zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej dla obiektów taksydermicznych na przykładzie oczyszczania części kolekcji zbiorów naturalnych znajdujących się w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

rodzaj: Praca magisterska

promotorzy: dr prof. Marzenna Ciechańska, prof. ASP, dr Władysław Sobucki, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

9.  Autor: Magdalena Szymańska      

tytuł: praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską pięciu, jawajskich lalek teatru cieni wayang kulit z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, teoretyczna: Badanie wpływu tlenku grafenu (GO) na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne papieru

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

10.  Autor: Andrzej Laskowski, Olga Dyba, Grzegorz Młynarczyk

tytuł: Studium ruralistyczno - konserwatorskie wsi Biesiadki w gminie Gnojnik, woj. małopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych istniejącej drewnianej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej

rodzaj: Praca naukowa - badawcza

zgłaszający: Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział Terenowy w Krakowie

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.  Autor: Wojciech Bagiński

tytuł: Konserwacja murów XVIII-wiecznego spichlerza należącego do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Teoria aktora-sieci (ANT) jako narzędzie wspomagające proces konserwatorski

rodzaj: Praca doktorska

promotor: dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

2.  Autor: Szymon Bakalarczyk

tytuł: Rozwój przestrzenny dzielnicy Nowy Port w Gdańsku od 1722 do 1945 roku i jego problematyka konserwatorska

rodzaj: Praca magisterska

promotor: dr Bożena Zimnowoda - Krajewska

zgłaszający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

3.  Autor: Agnieszka Beczyczko

tytuł: praktyczna: Konserwacja prawosławnej chorągwi cerkiewnej z Horbowa, awers Matka Boża Kazańska, rewers Chrzest Jezusa w Jordanie ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, teoretyczna: Rosyjskie chorągwie cerkiewne i procesje prawosławne. Między religią a polityką

rodzaj: Praca magisterska

promotorzy: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP, dr Marcin Zgliński

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

4.  Autor: Olga Broniewska

tytuł: Rola dominant w krajobrazie miejskim Sopotu

rodzaj: Praca podyplomowa

promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek – Kozłowska, mgr inż. arch. Monika Trochym - Cynke

zgłaszający: Politechnika Warszawska

 

5.  Autor: Angelika Halota

tytuł: Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt

rodzaj: Praca magisterska

promotor: mgr Marek Wawrzkiewicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

6.  Autor: Marta Kamińska

tytuł: Średniowieczny kościół w Ostrowitem (pow. Nowomiejski) - historia przekształceń budowlanych w świetle analizy murów i więźby dachowej oraz problematyka konserwatorska

rodzaj: Praca magisterska

promotor: dr Maciej Prarat

zgłaszający:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

7.  Autor: Korolina Nowak

tytuł: Uwarunkowania działań organów administracji publicznej ochrony zabytków wynikającej z prawa autorskiego w konserwacji zabytków

rodzaj: Praca magisterska

promotor: dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński 

 

8.  Autor: Karolina Lizurej

tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji pamiątek ślubnych pochodzących z Muzeum Etnograficznego w Warszawie – dwóch dekoracyjnych ramek w stylu ludowym malowanych na szkle i trzech malowanych teł fotograficznych, teoretyczna: Artysta u źródeł – inspiracje kulturą ludową i regionalizmami w sztuce współczesnej Polski i świata

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

9.  Autor: Małgorzata Węgrzak

tytuł: Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych

rodzaj: Praca doktorska

promotorzy: dr hab. Kamil Zeidler, prof.UG, dr Alicja Jagielska-Burduk

zgłaszający: Uniwersytet Gdański

 

10.  Autor: Agnieszka Wilkaniec

tytuł: Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych wsi i majątków w strukturze Poznania

rodzaj: Monografia naukowa

zgłaszający: Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

2018                          

Na Konkurs 2018 wpłynęły 42 prace, z których 41 spełniło wymogi formalne regulaminu konkursu. Wśród nich znalazło się: 5 prac doktorskich, 33 prace magisterskie oraz 3 monografie naukowe.

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:

- 9 nagród każda w wysokości 5.000.- zł

- 5 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł

następującym uczestnikom Konkursu:

 

NAGRODY:

1.  Autor: Anna Kriegseisen

tytuł: Fasady Nowożytnych Kamienic Gdańska. Wystrój barwny jako dopełnienie koncepcji architektonicznej

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. zw. PG,

zgłaszający:  Politechnika Gdańska

 

2.  Autor: Miłosz Walerzak

tytuł: Ogrody regularne na terenie dawnych Prus

rodzaj: monografia naukowa  

zgłaszający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

3.  Autor: Paulina Małkowiak

tytuł: Mertola River Tower. Rewitalizacja terenu nad rzeką Gwadianą. Ekspozycja ruin Baszty, połączonej kładką z Galerią Sztuki

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

4.  Autor: Adriana Merta - Staszczak

tytuł: Niechciane dziedzictwo. Obiekty zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989

rodzaj: monografia naukowa

zgłaszający: Politechnika Wrocławska

 

5.  Autor: Anna Konopko

tytuł:

praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji rzeźb Mirosława Bałki, Suczka i Czysty piesek                    

praktyczna: Zróżnicowane podejście konserwatorsko - restauratorskie wobec przekształceń i nawarstwień historycznych na przykładzie XVIII - wiecznej chorągwi dominikańskiej z kościoła św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim                          

teoretyczna: Rozszerzenie współczesnej problematyki oczyszczania obiektów nietypowych i wrażliwych

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Stachurska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

6.  Autor: Katarzyna Kowalska

tytuł:                                                                                                                                                      

praktyczna: Konserwacja i restauracja ceramicznego portalu z kapliczki świętego Leonarda w Karczewie. Odtworzenie pierwotnego wyglądu kominka z połowy XVIII wieku na podstawie analizy konserwowanych elementów ceramicznych                         

teoretyczna: Właściwości oraz zmiany kolorystyczne wybranych farb, lakierów oraz żywic syntetycznych, a ich zastosowanie w rekonstrukcji szkliw o wysokim połysku i transparencji

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Jacek Martusewicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

7.  Autor: Sabina Krupa

tytuł:                           

praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu na szkle pt. ”Pokłon Pasterzy” XVIII wiek, wł. Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu                                                 

teoretyczna: Przechowywanie i ekspozycja obiektów na podłożach transparentnych

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Joanna Czernichowska  

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

8.  Autor: Mateusz Jasiński

tytuł: Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. Jerzy Nowosielski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

9.  Autor: Tomasz Geras

tytuł: Projekt typowy zajazdu oparty o wątki architektury polskiej

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr inż. Grzegorz Rytel

zgłaszający: Politechnika Warszawska

 

WYRÓŻNIENIA:

1.  Autor: Joanna Malczewska

tytuł: Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

2.  Autor: Diana Kułakowska

tytuł:

praktyczna: Konserwacja i restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem XVIII/XIX w. Autor nieznany. Wł. Prywatna                                                 

teoretyczna: Minkisi minkondi - obiekty z pogranicza magii i sztuki. Historia, symbolika oraz technika i technologia wykonywania kongijskich fetyszów

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, mgr Marek Machowski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

3.  Autor: Pamela Grajny

tytuł: Projektowanie aranżacji wnętrza jako metoda optymalnego eksponowania zabytkowych malowideł na przykładzie dekoracji dawnej sali dla mężczyzn żydowskiego domu modlitwy Chewra Thilim

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Edward Kosakowski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

4.  Autor: Maciej Malczewski

tytuł: Historyczna technologia wykonywania listew falistycznych i płomienistych oraz współczesne metody ich rekonstrukcji

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Roman Jacek Kieferling

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

5.  Autorki:  Magdalena Lentowicz, Katarzyna Dobrzańska

tytuł: Próba potwierdzenia autorstwa obrazu na płótnie "Ukrzyżowanie" z 2. połowy XVIII wieku przypisywanego Janowi Bogumiłowi Plerschowi na podstawie badań i konserwacji obiektu

rodzaj: praca magisterska  

promotor: dr hab. Marta Lempart - Geratowska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

2017

Na Konkurs 2017 wpłynęło 52 prace, z czego wymogi formalne Regulaminu Konkursu spełniło 47 prac. Wśród nich znalazły się: 6 prac doktorskich, 31 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich,

2 prace podyplomowe oraz 3 publikacje książkowe. Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowym.

Dnia 11 października 2017 roku Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród i 10 wyróżnień pieniężnych.

 

NAGRODY:

 

1.  Autor: Bąk Agnieszka

tytuł: Architektura uzdrowiskowa Otwocka. Projekt centrum Rehabilitacji.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska

zgłaszający:  Politechnika Warszawska

 

2.  Autor: Cieplińska (Podolak) Paulina

tytuł: Underpinning of historical structures. Significant aspects and selected technologies. Analysis of historical granary and proposition of solution.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

opiekun pracy: mgr inż. Sylwia Kozłowska

zgłaszający: Politechnika Gdańska

 

3.  Autor: Faron Anna

tytuł: Zastosowanie wybranych technik nieinwazyjnych do określenia zakresu i charakteru dawnych ingerencji w badaniach konserwatorskich obrazu "Chrystus przed Kajfaszem" z Kalwarii w Pakości.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Bogumiła Rouba

współpromotor: dr Magdalena Iwanicka

zgłaszający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

4.  Autor: Fitta – Spelina Agnieszka

tytuł: Jarosław do końca okresu staropolskiego. Zagadnienia urbanistyczno – architektonicznie.

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

5.  Autor: Górecka Katarzyna 

tytuł: Rozwiązanie konserwatorskie dla wielkoformatowego, nieplanarnego obrazu Mauritiusa Heinricha Lodera "Pokłon Trzech Króli” (XVIII w.) z katedry Saint-Aubain w Namur (Belgia), wspomagane zdalnymi, optycznymi pomiarami i analizą podobrazia, dostosowanego do kształtu architektury.

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. Joanna Szpor

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

6.  Autor: Kamińska Marta           

tytuł: Methodology of stained-glass investigation exemplified by the case of fourteen stained- glass panels belonging to the Grodziec Collection and the Jagiellonian University Museum in Kraków.

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. Zofia Kaszowska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

7.  Autor: Kozioł Aleksandra  

tytuł: praktyczna: Pamiątka - Souvenir, Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby - Tom I A , Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie  - Tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie - Tom I C cz. 1 i 2, teoretyczna: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce - Tom II.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter, dr Monika Jadzińska, prof. dr hab. Andrzej Mazur

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

8.  Autor: Pikulska Magdalena   

tytuł: Techniki i technologie papier - mâché w sztuce zdobniczej i rzeźbie na przykładzie konserwacji XIX-wiecznej kopii drzwi gnieźnieńskich zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. Ireneusz Płuska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

9.  Autor: Prałat Emilian

tytuł: seria wydawnicza: Miejsca i Sztuka, książki: Racot, Rąbiń, Turew, Kopaszewo.

rodzaj: praca naukowa i badawcza

zgłaszający: Wielkopolski Wojewódzki Konserwator

 

10.  Autor: Stępień Katarzyna  

tytuł: Materiały archiwalne w procesie projektowania i realizacji prac konserwatorskich.

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. Edward Kosakowski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.  Autor: Białkowska Kamila  

tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja feretronu dwustronnie malowanego na blasze cynkowej z przedstawieniami: Archanioł Michał, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, oprawionego w drewnianą, złoconą ramę z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie (II poł. XIX w.), teoretyczna: Kościół pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Historia i problematyka konserwatorska.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska, dr hab. Krzysztof Chmielewski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

2.  Autor: Buczyńska Katarzyna   

tytuł: Rewitalizacja starej szkoły muzycznej w Zakopanem na dom ślubny.

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

3.  Autor: Chodkiewicz Joanna   

tytuł: praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji asamblażu ”Julia” z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych "poematach" Władysława Hasiora, teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. „Instrumentarium artysty” na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Monika Jadzińska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

4.  Autor: Klimkiewicz Kinga    

tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji Vitae et verba patrum, czternastowiecznego pergaminowego kodeksu będącego własnością Biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie,                                        teoretyczna: Metody przechowywania a stan zachowania pergaminowych rękopisów ze zbiorów biblioteki im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Weronika Liszewska                              

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

5.  Autor: Kralka Paulina     

tytuł: Lalki jawajskiego teatru wayang klitik. Badania technologii i konserwacji pięciu obiektów ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Jarosław Adamowicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

6.  Autor: Majewska Katarzyna      

tytuł: praktyczna: Odkrycie, konserwacja i rekonstrukcja fragmentu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, teoretyczna: Analiza programu dekoracji malarskiej pokoiku na wschód w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich w Warszawie na tle przemian stylowych drugiej połowy XVIII wieku.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Paweł Jakubowski, dr hab. Krzysztof Chmielewski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

7.  Autor: Oleś Dominika       

tytuł: Projekt rewitalizacji terenu po dawnej hucie cynku Uthemann w Katowicach - Szopienicach na cele kulturowo – biznesowe.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr inż. arch. Marta Rusnak

zgłaszający: Politechnika Wrocławska

 

8.  Autor: Petrus Marcin

tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony Św. Jerzy walczący ze smokiem (koniec XIX w.) ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, teoretyczna: Tło ikony - dekoracje ikon rosyjskich od XI do końca XIX wieku.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

9.  Autor: Smolnicka Agata

tytuł: praktyczna:  Technologia wykonania a konserwacja starego druku Historischer Schauplatz, im welchem die Merkwurdigsten Brucken aus allen vier Theilen der Welt, Insonderheit aber die in den vollkommensten Stand versetzte Dressdner Elb-Brucke… autorstwa Carla Christiana Schramma, teoretyczna: Satyra rysunkowa w twórczości polskich humorystów (1945-1990).

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska, dr Anna Rudzka

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

10.  Autor: Żak Anna

tytuł: praktyczna: Konserwacja i restauracja ikony z przedstawieniem św. Bazylego Wielkiego z 2 poł. XVIII wieku, teoretyczna: Przekształcenia ikonostasów od XVI wieku czasów współczesnych. Problematyka ikonostasów pogranicza.

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski, dr Marcin Zgliński

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

2016

Na Konkurs wpłynęło 37 prac (4 doktorskie, 28 magisterskich, 4 inżynierskie, 1 projekt konserwatorsko-budowlany). Dnia 4 listopada 2016 Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród i 13 wyróżnień pieniężnych.

 

NAGRODY:

 

1.  Autor:  Teresa Łękawa - Wysłouch

tytuł: „Metoda optycznej tomografii komputerowej (OCT) w badaniu obrazów malowanych na płótnie” 

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. Bogumiła Rouba

zgłaszający:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  

2.  Autor: Edyta Bernady    

tytuł: „Badania z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych oraz konserwacja XV - wiecznego witrażu Tron Łaski z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie”

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. Zofia Kaszowska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

3.  Autor:  Aneta Tomczak

tytuł: „Otwarty krajobraz kulturowy z zabytkiem w tle. Formy ochrony na przykładach z Ziemi Łódzkiej„

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski prof. PŁ

zgłaszający: Politechnika Łódzka 

 

4. Autor:  Piotr Samól

tytuł: „Architektura kościołów dominikańskich kontraty pruskiej w średniowieczu”

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek prof. PG

zgłaszający: Politechnika Gdańska

 

5.  Autor:  Pavla Kramolisova

tytuł:

Praktyczna: Problem nowej oprawy starych druków z początku XVI wieku na przykładzie konserwacji i restauracji dzieła Breviarium Cracoviense z 1507-1508 r. własności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie                   

Teoretyczna: Rodzaje nowych opraw stosowanych w konserwacji i restauracji kodeksów z okresu XV-XVI wieku

rodzaj: praca magisterska 

promotor: dr hab. Marzena Ciechańska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.  Autor:   Aleksandra Tomaka

tytuł: „Hexengrund - adaptacja poniemieckiej torpedowni na mobilną scenę.”

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

współpromotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

2.  Autor:   Zbigniew Strzelczyk

tytuł: „Problematyka konserwacji bursztynu, na przykładzie szkatuły na biżuterię z końca XVII w., ze zbiorów Muzeum Collegium Maius UJ w Krakowie”

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. Ireneusz Płuska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

3.  Autor:   Paulina Małkowiak

tytuł: Stanica wodna - adaptacja młyna wodnego w Zreczu Dużym

rodzaj: praca inżynierska 

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin

zgłaszający: Paulina Małkowiak Politechnika Krakowska

 

4.  Autor:   Natalia Banach

tytuł: ” Amfiteatr Krakowski - Centrum Kulturowe w dawnym Miejskim Parku Sportowym w Krakowie „

rodzaj: praca magisterska 

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Barbara Zin

zgłaszający: Natalia Banach Politechnika Krakowska

 

5.  Autor: Magdalena Borkowska

tytuł:

Praktyczna: „Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją plakatów filmowych Jan Kiepura. W blasku słońca z 1937 roku oraz She goes
to war z 1929 roku pochodzą-cych ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie.”

Teoretyczna:„Przegląd farb drukowych w technikach graficznych
stosowanych w 1 połowie XX wieku”.

rodzaj: praca magisterska 

promotor:dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP dr Władysław Sobucki       

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

6.  Autor: Aleksandra Gąsior

Tytuł:

Praktyczna:” Analiza twórczości artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego w kontekście zachowania i konserwacji jego spuścizny scenograficznej. Opracowanie dotyczące projektu badań i konserwacji trzech dzieł Jerzego Grzegorzewskiego.” 

Teoretyczna: „Zachowanie materialnego i nie materialnego dziedzictwa scenografii teatralnej.”

rodzaj: praca magisterska 

promotor: dr Monika Jadzińska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

7.  Autor:  Dominika Jaroszewicz

tytuł:

Praktyczna: ” Problemy konserwacji i restauracji marmurowej rzeźby Porwanie Ganimedesa z 1868 roku autorstwa Pio Fedi”

Promotor: dr hab. Janusz Smaza                                  

Teoretyczna: "Ganimedes z pałacu w Helenowie a mit i jego obrazowanie w sztuce europejskiej

Promotor: dr Marcin Zgliński

Rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

8.  Autor:  Jacek Kawa                                                                                                                                                                                                                                                       
tytuł:

Praktyczna: ” Analiza techniczno - technologiczna obrazu Henryka Rodakowskiego pt. Portret Leonii Blihdorn ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Promotor: dr hab. Danuta Stępień                                 

Teoretyczna: Komiks w Polsce jako nowy gatunek w sztuce

Promotor: dr Marcin Zgliński

Rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

9.  Autor:  Jakub Kurkiewicz  

tytuł:

Praktyczna: „Konserwacja i rekonstrukcja herbu Korczak ze ściany szczytowej kaplicy grobowej rodzin Branickich, Potockich i Reyów w Montresor, Francja”

promotor: dr hab. Janusz Smaza

rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  

 

10.   Autor:  Piotr Owczarek

tytuł: „Problemy konserwacji i restauracji kamiennej rzeźby polichromowowanej Matki Boskiej w trypie Immaculata z 1796 r. z Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Konserwacja i restauracja gotyckiej rzeźby drewnianej polichromowanej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Janusz Smaza    dr hab. Krzysztof Chmielewski     prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

11. Autor:  Anna Pszonka

tytuł:

Praktyczna: ” Zagadnienia technik i technologii na przykładzie obrazu Madonna z Dzięciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Teoretyczna: Madonna z Dzieciątkiem nieznanego artysty włoskiego: w kręgu akademickiego eklektyzmu.

Aneks: Problematyka konserwatorska włoskiego obrazu Madonna z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Promotor: prof. Jerzy Nowosielski     dr Marcin Zgliński         dr hab. Joanna Czernichowska

Rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

12.  Autor:  Zuzanna Ptaszyńska  

tytuł:

Praktyczna: „Konserwacja i restauracja XIX wiecznych epitafiów kamedulskich w katakumbach kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach (malarstwo ścienne).”

Teoretyczna: Preparaty mineralne oparte na związkach wapna stosowanego do wzmacniania strukturalnego zabytkowych tynków

promotor: dr hab. Tytus    Sawicki

rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  

 

13.  Autor:  Albina Zięba

Praktyczna: „Konserwacja ornatu z II połowy XV wieku z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rozważania dotyczące zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich”

Teoretyczna: Odtworzenie technologii oraz wykonanie kopii drukowanej tkaniny użytej w średniowiecznej stule ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

promotor: prof. Helena     Hryszko

rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

2015

Na Konkurs wpłynęło 36 prac (6 doktorskich, 20 magisterskich, 7 licencjackich, 1 opr. naukowe oraz 2 książki). Dnia 5 listopada 2015 Komisja Konkursowa przyznała 13 nagród i 6 wyróżnień pieniężnych oraz 1 specjalną nagrodę honorową.

 

NAGRODY:

 

1.  Autor:  Weronika Bogal i Adam Łyko

tytuł: „Muzeum Historii Podgórza i obserwatorium przyrody w kamieniołomie Liban w Krakowie” 

rodzaj: praca inżynierska

promotor: prof. dr. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr. inż. arch. Barbara Zin

zgłaszający:  Politechnika Krakowska

  

2.  Autor: Grzegorz  Grajewski    

tytuł: „Między sztuką, nauką, a polityką, Ochrona Zabytków na Dolnym Śląsku w czasach III Rzeszy”

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. hab. Janusz L. Dobesz

zgłaszający: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu

 

3.  Autor:  Jan Janczykowski

tytuł: „Zamek w Pilicy na tle polskiej architektury rezydencjonalno – obronnej I połowy XVII wieku „

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

zgłaszający: Politechnika Krakowska 

 

4. Autor:  Maria Kisiel

tytuł: „Rozwarstwianie dwóch malowideł: XVII-wiecznego z przedstawieniem św. Rozalii i późnogotyckiego – Św. Piotr i Św. Mikołaj z awersu prawego skrzydła tryptyku z Łącka, pretekstem do badań nad właściwościami kitu wyrównawczego”

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Marta Lempart-Geratowska

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

5.  Autor:  Joanna Krakowian

tytuł:

Praktyczna: Między konserwacją, a kreacją na przykładzie projektu: „Multipart w procesie”, zagadnienia rozpoznania, wydobycia archeologicznego, ochrony i konserwacji „Multipartu” Tadeusza Kantora na przykładzie obiektu będącego własnością grupy „Zuzanna i Spółka”

Teoretyczna: Zjawisko akcji „Multipart” Tadeusza Kantora wobec polskiej awangardy i neoawangardy lat siedemdziesiątych

rodzaj: praca magisterska 

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

6.  Autor:  Wiktoria Kwiatkowska 

tytuł:

Praktyczna: ”Konserwacja i restauracja zwieńczenia pieca kaflowego z Pałacu w Nieborowie jako podstawa do odtworzenia historycznego zwieńczenia z Manufaktury Artystycznych Majolik księcia Michała Piotra Radziwiłła”

Promotor: dr hab. Jacek Martusewicz

Teoretyczna: „Motywy zdobnicze wybranych pieców kaflowych z Pałacu w Nieborowie na tle trendów europejskiego rzemiosła artystycznego XVIII i XIX wieku.”

Promotor: dr Marcin Zgliński

Rodzaj: praca magisterska 

Kto zgłasza: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

7.  Autor:  Karolina Ostrowska                                                                                                                                                                                                                                                       
tytuł: „Tradycja, stan istniejący oraz współczesne problemy i możliwości rozwoju noclegowej bazy turystycznej w Czarnohorze w Karpatach Wschodnich w rejonie szczytu Pop Iwan„

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. nzw. dr hab. inż arch. Małgorzata Rozbicka, dr hab. inż. arch. Jan Słyk                  

zgłaszający: Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

 

8.  Autor:  Aleksandra Rzeszutek  

tytuł:

Praktyczna: „Konserwacja Portretu Michała Tyszkiewicza hetmana polnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 poł. XVIII w. (?) z kolekcji Łohojska. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie”

promotor: prof. dr hab. Joanna Szpor

Teoretyczna: „Problematyka deformacji portretów z kolekcji rodziny Tyszkiewiczów z Łohojska z końca XVIII w. (?)”

promotor: dr hab. Anna Dorota Potocka 

rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  

 

9.   Autor:  Monika Stachurska

tytuł: „Między harmonią, a materią” – problematyka konserwacji późnogotyckiej, haftowanej preteksty ornatu ze Skarbca jasnogórskiego

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. Helena Hryszko

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

10. Autor:  Stanisław Strzelczyk

tytuł: „Konserwacja XVI/XVII-wiecznych kołtryn zdobiących średniowieczne belki stropowe z kamienicy przy ul. Dominikańskiej 1 w Krakowie”

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr Jarosław Adamowicz 

zgłaszający: Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

11.  Autor:  Marta Turos  

tytuł:

Praktyczna: „Konserwacja i restauracja obrazów w blachach żelaznych Chrystus w Ogrójcu i Chrystus Ukrzyżowany oprawionych w  mosiężne, srebrzone ramy z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. II ćw. XVIII.”

promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska 

Teoretyczna: Procesje i sprzęty procesyjne w religijności potrydenckiej

promotor: dr Marcin  Zgliński 

rodzaj: praca magisterska 

zgłaszjący: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  

 

12.  Autor:  Maciej Warchoł

tytuł: „Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie”

rodzaj: książka   

zgłaszający: Narodowy Instytut Dziedzictwa    

 

13. Autor:  Anna Zań

tytuł: „Centrum Kultury. Teatr Andersena – adaptacja Fabryki Vetterów w Lublinie”

rodzaj: praca inżynierska

promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz – Gyurkovich 

współpromotor: dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł

zgłaszający: Politechnika Krakowska   

 

14. Specjalna , Honorowa Nagroda 

Książka: „Prolegomena do badań hodegetrii typu krakowskiego „ – praca zbiorowa pod redakcją zmarłego w tym roku wybitnego historyka sztuki, plastyka i konserwatora  -profesora Jerzego Gadomskiego.

Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2014.

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.  Autor:   Nina Beata Bloch

tytuł: „Ekspozycja reliktów kościoła św. Mikołaja w Toruniu. Strefa sacrum i profanum w strukturze podziemia.”

rodzaj: praca inżynierska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

współpromotor: dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska

zgłaszający: Małopolski Oddział SKZ Kraków

 

2.  Autor:   Jacek Brudnicki

tytuł: „Skreślenie z rejestru zabytków – teoria i praktyka ostatnich lat w Polsce”

rodzaj: praca magisterska

promotor: prof. nzw. dr hab. Jakub Lewicki

zgłaszający: Uniwersytet Warszawski

 

3.  Autor:   Diana Długosz - Jasińska

tytuł:

Praktyczna:” Konserwacja i restauracja drzeworytu chińskiego „Dwie kobiety i dwoje dzieci” o numerze wil. 1902, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.”

promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska

Teoretyczna: „Rozwarstwienie obiektów na podłożach papierowych – wpływ substancji licujących na właściwości optyczne zabezpieczenia podłoża.”

promotor: dr Władysław Sobucki

Aneks: Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich

promotor: st. wykł. Grażyna Macander Majkowska

rodzaj: praca magisterska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

4.  Autor:   Dąbrówka Lipska

tytuł:” Nowożytne Groby Pańskie z terenu dawnego dominium warmińskiego. „

rodzaj: niepublikowane opracowanie naukowe – pierwsza monografia tematu

zgłaszający: Dąbrówka Lipska

 

5.  Autor: Karolina Lizak

tytuł:

Praktyczna: „Konserwacja i restauracja obiektu sztuki nowoczesnej autorstwa Jadwigi Maziarskiej, bez tytułu, 1962, z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.”

Teoretyczna: Zastosowanie wosku w rzemiośle artystycznym i sztuce

rodzaj: praca magisterska 

promotor: dr hab. Joanna Czernichowska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie   

 

6.  Autor: Karolina Nowicka

Tytuł:

Praktyczna:” Konserwacja i restauracja obrazów Tadeusza Makowskiego pt. Chłopiec w marynarskiej czapce, Pejzaż zimowy oraz Pejzaż z księżycem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.” 

Teoretyczna: „Sklejka jako podobrazia malarskie. Przegląd problematyki do połowy XX w. Historia, technologia produkcji podłoży i problematyka konserwatorska.”

rodzaj: praca magisterska 

promotor: dr hab. Joanna Czernichowska 

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie