POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW – 10 MAJ 2019 – KOMUNIKAT

Dnia 10 maja 2019 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

 W trakcie posiedzenia:

1. Przyjęto Sprawozdanie Finansowe z Działalności SKZ w 2018 roku.

2. Nadano uprawnienia rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, trzem członkom Stowarzyszenia - są to: 

- dr Marek Rubnikowicz - w dziedzinie: archeologia i ochrona krajobrazu kulturowego; w specjalności: badania archeologiczne, konserwacja i rewaloryzacja zabytków architektury i urbanistyki,

- dr Maciej Prarat - w dziedzinie: architektura i budownictwo; w specjalności: badania architektoniczne, konserwacja i rewaloryzacja zabytków architektury i budownictwa,

- Jarosław Jankowski - w dziedzinie: zabytki techniki; w specjalności: ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych wiatraków, młynów wodnych i towarzyszących im obiektów małej architektury.

3. Przyjęto informację o niespotykanym dotąd w SKZ zachowaniu zarządu oddziału przemyskiego, lekceważącego uchwały oraz pisma ZG SKZ.

4. Postanowiono zwołać w dniu 24 maja 2019 pierwsze posiedzenie Zespołu ds. obchodów Jubileuszu 40- lecia SKZ, składającego się głownie z przedstawicieli oddziałów. 

5. Z zadowoleniem przyjęto pierwsze egzemplarze książki Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja, wydanej ze środków SKZ. ( Materiały po Konferencji w Malborku w roku 2018 ).