STRONA GŁÓWNA
STRONA GŁÓWNA
WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE
WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION
ISSN 0860-2395
RADAKTOR NACZELNY EDITOR IN CHIEF
Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
REDAKTORZY TEMATYCZNI TOPICAL EDITORS
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, (konstrukcja), Politechnika Wrocławska
Dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Prof. UAM, (archeologia), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Prof. Andrzej Koss, (konserwacja i restauracja dzieł sztuki), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, (konstrukcja), Politechnika Białostocka
Prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko, (historia sztuki, kultury, estetyka), Politechnika Krakowska
Dr inż. Łukasz Bednarz, (konstrukcje murowane), Politechnika Wrocławska
Dr inż. Tomasz Nowak, (konstrukcje drewniane), Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, (urbanistyka, krajobraz kulturowy), Politechnika Krakowska
REDAKTOR STATYSTYCZNY STATISTICS EDITOR
Dr hab. inż. Wojciech Puła, Prof. PWr, Politechnika Wrocławska
REDAKTORZY JĘZYKOWY LANGUAGE EDITORS
mgr Zdzisław Majewski (język polski)
mgr Violetta Marzec (english)
SEKRETARZ REDAKCJI EDITORIAL SECRETARY
Dr inż. arch. Michał Krupa
e-mail: wk@skz.pl
BIURO REDAKCJI EDITORIAL OFFICE
Mgr Jacek Rulewicz, Sekretarz Generalny SKZ
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 9
tel. 0-22 506-01-66, e-mail: info@skz.pl
FORMULARZ RECENZJI (PL, pdf)
REVIEW FORM (EN, pdf)
INSTRUKCJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (PL)
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS OF SCIENTIFIC ARTICLES (EN)
PODSTAWOWE ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI (PL)
BASIC PRINCIPLES OF REVIEWING ARTICLES (EN)
RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC BOARD (PL/EN)
RECENZENCI / REVIEWERS (PL/EN) - 2010
RECENZENCI / REVIEWERS (PL/EN) - 2011
RECENZENCI / REVIEWERS (PL/EN) - 2012
RECENZENCI / REVIEWERS (PL/EN) - 2013
RECENZENCI / REVIEWERS (PL/EN) - 2014
WZÓR CYTOWANIA / REFERENCE STYLE (PL/EN)
Bieżące numery Current Issues
STRONA GŁÓWNA | WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE | POCZĄTEK STRONY © SKZ 2004