Wiadomości Konserwatorskie nr 25/2009

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk25.pdf7.84 MB

SPIS TREŚCI Nr 25/2009
CONTENTS No 25/2009

NAUKA-SCIENCE

- Ireneusz Płuska
Metody konserwatorskie na użytek ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu.
Conservation methods applied during the exhumation of the remains of General Władysław Sikorski in St. Leonard's Crypt in the Wawel Castle.

- Waldemar Komorowski
Nowatorstwo i tradycjonalizm w architekturze mieszkalnej Krakowa późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Zarys problematyki.
Innovation and traditionalism in residential architecture in Krakow during the late medieval and early modern period – an outline.

- Dominik Mączyński
Znaki, inskrypcje i ślady na powierzchni drewna w zabytkowych konstrukcjach dachowych.
Marks, inscriptions and traces on wood surface in historic roof constructions.

- Rafał Kalinowski
Nieznane studium autoportretowe Jana Matejki (w czerwonej czapce) w prywatnych zbiorach w Warszawie.
An unknown self-portrait study of Jan Matejko (in a red cap) from a private collection in Warszawa.

- Marek Gosztyła, Rafał Oleszek
Katedra ormiańska we Lwowie.
Armenian cathedral in Lviv.

- Klaudia Stala
Uwagi w kontekście ostatnich odkryć w rotundzie i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu.
Comments in the context of recent discoveries in the rotunda and palatium on the Castle Hill in Przemyśl.

- Anna Kulig, Krystyna Romaniak
Monumentalne budowle Gdańska w ujęciu XVII-wiecznego architekta.
Monumental buildings of Gdansk as seen by a seventeenth century architect.

- Anna Bojęś-Białasik, Beata Kwiatkowska-Kopka
Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie.
Medieval heating devices in the Cistercian monastery in Jędrzejow and the monastery of Augustinian hermits in Kazimierz quarter in Krakow.

PREZENTACJE - RAPORTY
PRESENTATIONS AND REPORTS

- Adam Wójcik-Łużycki
Zamek w Wiśniczu – pomnik historii.
The castle in Wiśnicz – a monument of history.

- Paweł Jaskanis, Piotr Szpanowski
Spór o zabytki znajdujące się pod opieką Muzeum Pałacu w Wilanowie – część I.
Dispute about historic objects in the care of the Wilanow Palace Museum – part I.

- Grażyna Stojak z zespołem (A. Bosak, Ł. Dzik, K. Habrat, B. Janusz, M. Kujawska, E. Lorentz, B. Łosowska-Dudek)
Terra nostra. W trosce o zabytki na terenie miasta Krosna.
Terra nostra. Out of concern for monuments in the city of Krosno.

- Andrzej Osiński
„Zgasły nasze imiona, lecz nasze czyny jaśnieją” (Tarnowskie nekropolie Heinricha Scholza).
“Our names faded away, but our deeds shine bright” (Tarnów necropolises of Heinrich Scholz).

- Andrzej Gaczoł
Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów służby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym).
Connections between Krakow and Lutsk during the 19th and 20th century (a contribution to the history of monument protection service in Poland during the interwar period.

- Dominik Mączyński, Beata Makowska, Tomasz Łuczak
Uwagi na temat badań i dokumentacji historycznych więźb dachowych na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego. Comments concerning research and historic documentation of roof construction at the stage preceding preparation of the building project.

- Barbara Widera
Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kopper, Croce & Klug, 2003.
The Dialogue of Centuries. Graz University Clinic Extension, Kopper, Croce & Klug, 2003.

INFORMACJE - INFORMATION

- Maria Sarnik-Konieczny
XVI Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Wojanów 28-29 listopada 2008 roku.
16th General Convention of the Association Of Monument Conservators Wojanów, 28-29 November 2008.

- Krzysztof Stępiński
- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, 16-17 kwietnia 2009, Leżajsk.
International Day of Monument Protection 16- 17 April 2009, Leżajsk.

- Andrzej Kasiborski, Dariusz Kopciowski, Piotr Mazur, Barbara Stolarz
Laur Konserwatorski 2009.
Conservation Laurel 2009.

- Klaudia Stala
Sprawozdanie z II Forum Architecturae Poloniae Medievalis.
Report from II Forum Architecturae Poloniae Medievalis.

- Emanuel Okoń
Jan Tajchman, Wystawa Jubileuszowa
Toruń, 22 maja – 4 czerwca 2009 r.

Jan Tajchman, the Jubilee Exhibition Toruń, 22 May – 4 June 2009.

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2009 Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi i obiektów zabytkowych.
13th Scientific-Technical Conference REMO 2009 Repair, conservation and strengthening of traditionally erected buildings and historic buildings.

KSIĄŻKI - BOOKS

- Tomasz Węcławowicz
Jak to naprawdę było: Andrzej Gaczoł, „Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja”, Kraków 2009.
How it really was: Andrzej Gaczoł, ”Kraków. Protection of a historic city. Reality or fiction”, Kraków 2009.

- Wiesław Gruszkowski
„Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia zakonna białych mnichów” Aleksandra Piwka.
„Architecture of the post-Cistercian church in Oliwa from the 12th to the 20th century. The monastic shrine of the white monks” by Aleksander Piwek.

WSPOMNIENIA - POSTHUMOUS TRIBUTES

- Zbigniew Jucha
Jerzy Tur.
Jerzy Tur.

- Barbara Tondos
T U R – Jerzy Tur.
T U R – Jerzy Tur.