Wiadomości Konserwatorskie nr 26/2009

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk26_remo-2009.pdf113.59 MB


SPIS TREŚCI Nr 26/2009
CONTENTS No 26/2009

NAUKA - SCIENCE

- Piotr Napierała
Ochrona krajobrazu kulturowego Sudetów Zachodnich na przykładzie gmin Mysłakowice i Bogatynia.
Protection of the cultural landscape of the Western Sudetes using the example of the Mysłakowice and Bogatynia communities.

- Ireneusz Płuska
800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich – rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym.
800 years of brickmaking in Poland – historic development in its technological and aesthetic aspects.

- Howell G.M. Edwards
Raman spectroscopic analysis of art and archaeological artefacts of relevance to the preservation of cultural heritage: the illumination of ancient mysteries.

Spektroskopowa analiza ramanowska obiektów archeologicznych istotnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego: oświecenie starożytnych tajemnic.

- Jan Marczak, Andrzej Koss
Fizyka we współczesnych badaniach i konserwacji dzieł sztuki.
Physics in modern investigations and conservation of works of art.

- Henryk Szeląg, Aleksandra Skorek
Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego.
The past and the future of Roman cement.

- Danuta Wala, Genowefa Rosiek
Synteza spoiw wapiennych z zastosowaniem różnych minerałów ilastych w kontekście zapraw historycznych.
Synthesis of lime binders using different clayey minerals in the context of binders used in the history.

- Piotr Targowski, Bogumiła J. Rouba, Paweł Karaszkiewicz, Magdalena Iwanicka, Ludmiła Tymińska-Widmer, Teresa Łękawa-Wysłouch, Ewa A. Kwiatkowska, Marcin Sylwestrzak
Optyczna koherentna tomografia OCT – nowe narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnych.
Optical coherence tomography OCT – a novel tool for art conservation and cataloguing.

- Andrzej Moczko, Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski
Badania żelbetowej konstrukcji basenu z lat 30. XX wieku.
Examination of swimming pool concrete structure from beginnings of the 20th century.

- Maria Wesołowska
O podatności na wykwity współczesnych murów licowych.
The susceptibility to efflorescence of contemporary facing walls.


- Maciej Rokiel, Cezariusz Magott

Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska oraz instrukcji WTA nr 2-9 04.
Sanierputzsysteme.Renovation plasters in the light of the standard PN-EN 998-1:2004 Requirements concerning mortars for walls. Part 1. Plaster mortar and WTA instruction No 2-9-04 Sanierputzsysteme.

- Luigi Barazzetti, Luigia Binda, Marco Scaioni, Paolo Taranto
Importance of the geometrical survey for structural analyses and design for intervention on c.h. buildings: application to a My Son temple in Vietnam.
Znaczenie badań geometrycznych dla analiz strukturalnych i planowania interwencji w budynkach historycznych: zastosowanie w świątyni w My Son w Wietnamie.

- Antonio Borri, Marco Corradi, Emanuela Speranzini, Antonella Giannantoni
Rubble stone masonry strengthened using “reticolatus” system.
Mury z kamienia łamanego wzmocniony za pomocą systemu „reticolatus”.

- Giovanni Mantegazza
Efficacy of FRCM in earthquake – proofing of the Church of Madonna di Centurelle.
Efektywność materiałów FRCM w przypadku trzęsień ziemi – zabezpieczenie Kościoła Madonna di Centurelle.

- Jerzy Jasieńko, Lech Engel, Adam Kondolewicz
Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w stabilizacji i ekspozycji riun obiektów kamiennych na przykładzie zamku „Lenno” we Wleniu.
Structure and reconstruction problems during stabilization and presentation of ruins of stone structures with an example of "Lenno" castle in Wleń.

- Angelo Di Tommaso
Injured architectural heritage in L'aquila after the earthquake 2009: some general remarks.
Uszkodzone obiekty dziedzictwa architektonicznego w L'aquili po trzęsieniu ziemi w roku 2009: kilka ogólnych spostrzeżeń.

- Claudio Modena, Maria Rosa Valluzzi, Francesca da Porto, Filippo Casarin, Enrico Garbin, Marco Munari, Nicola Mazzon, Matteo Panizza, Massimo Dalla Benetta, Giulia Bettiol

Intervention criteria for historic masonry constructions subjected to seismic actions.
Kryteria interwencji dla historycznych konstrukcji murowanych podlegających oddziaływaniom sejsmicznym.

- Federica Ottoni, Eva Coisson, Carlo Blasi
Empiricism reappraisal in ancient buildings structural analysis. the masonry domes, from historical debates to numerical models.
Analiza konstrukcyjna budowli historycznych z perspektywy badań empirycznych. Kopuły murowane, od historycznych dysput do modeli numerycznych.

- Pere Roca
Contribution of numerical modeling to the study of historical structures.
Znaczenie modelowania numerycznego dla badań konstrukcji historycznych.

- Kazimierz Czapliński, Krzysztof Gawron
O technikach wykonania ceglanych konstrukcji murowych.
The techniques of erection of brick masonry constructions.

- Miloš Drdácký, Pavel Beran, Zuzana Slížková, Irena Kucerová.
Man made hazards in conservation practice – case studies.
Ryzyko spowodowane przez człowieka w praktyce konserwacji – studia przypadków.

- Arkadiusz Kwiecień
Polimerowe złącze podatne – innowacyjna metoda naprawy i konserwacji obiektów zabytkowych.
Polymer flexible joint – innovative method of repair and conservation of heritage objects.

- Piotr Bilko, Leszek Małyszko, Roman Orłowicz
Ocena wytrzymałości muru podczas modernizacji kamienic komunalnych.
Evaluation of the compressive strength of masonry during modernization of municipal houses.

- Rafał Nowak, Romuald Orłowicz
Mechanizmy uszkodzeń ceglanych nadproży łukowych.
Mechanisms of brick arched lintels damage.

- Andrzej Rzeszotarski, Romuald Orłowicz, Rafał Nowak
Przyczyny uszkodzeń i naprawa wybranych zabytkowych sklepień ceglanych.
Causes of damages and repairsin antique brick vaults.

- Yoshinori Iwasaki
Problems caused by exavation by conservation and archaeological study in Angkor monuments, Cambodia.
Problemy wywołane wykopaliskami w ramach konserwacji i badań archeologicznych zabytków w Angkor w Kambodży.

- Görün Arun
Ancient building foundation systems in seismic areas.
Fundamenty budowli starożytnych położonych na obszarach sejsmicznych.

- Maurizio Piazza, Mariapaola Riggio, Roberto Tomasi, Albino Angeli
Operational stages and criteria in the rehabilitation of timber floors in the Belasi Castle (Trentino, Italy).
Etapy działania i kryteria w odnawianiu podłóg drewnianych w Pałacu Belasi (Trydent we Włoszech

- Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz, Tomasz Nowak
Analiza stanu zachowania drewnianych stropów w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w budynku głównego dworca kolejowego we Wrocławiu.
Analysis of the condition of preservation of wooden ceilings in the Leopoldina Assembly Hall at Wroclaw University and in the building of the main railway station in Wroclaw.

- Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Piotr Rapp
Analiza pracy statycznej belek drewnianych wzmocnionych taśmami CFRP.
Analysis of static work of wooden beams strengthened with CFRP strips.

- Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska

Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych Łużyc.
Adaptation of post-supported houses to the present-day needs at the area of Upper Łużyce.

- Barbara Misztal
Wpływ degradacji matrycy na nośność krytyczną ściskanych prętów drewnianych.
Influence of degradation of matrix on critical carrying capacity of compressed wooden rods.

- Janusz Brol
Wzmacnianie zginanych belek z drewna klejonego taśmami GARP na etapie produkcji.
Strengthening of bent glued laminated (GLULAM beams with GARP tapes at the stage of production.

- Tomasz Tomaszek
Ikonostas cerkwi z Miękisza Starego (krótka analiza konserwatorska).
The iconostasis from the ceriew in Miękisz Stary(a brief conservational analysis).

- Ryszard Antonowicz, Adam Klimek
Wzmocnienie dachu z drewna klejonego poprzez zmianę schematu statycznego.
Glulam timber roof strengthening by changing its static scheme.

- Leszek Konarzewski
Renowacja elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu –projekt a realizacja.
Renovation of the facade of Centennial Hall in Wroclaw – design versus its accomplishment.

- Andrzej Kadłuczka
Modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie; wybrana problematyka projektowo-konserwatorska.
Modernisation of the Gallery of the Polish Art of the 19th Century in Sukiennice (Cloth Hall) in Cracow; select design and conservation problems and their solutions.

- Paweł Jaskanis
Prace konserwatorskie w Muzeum Pałacu w Wilanowie po 2003 roku.
Conservator's works in the Museum Palace in Wilanów after 2003.

- Andrzej Gaczoł
Krypta pod Kaplicą Morstinów w Wieliczce. Rekonstrukcja, konserwacja, adaptacja.
The crypt under the Morstins' Chapel in Wieliczka. Reconstruction, conservation, adaptation.

- Elżbieta Przesmycka
Problemy konserwacji architektury modernistycznej w Polsce.
Problems of conservation of modernist architecture in Poland.

- Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Jolanta Sroczyńska, Katarzyna Kadłuczka, Tomasz Nowak
Kolegiata św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina) – rejestracja stanu zachowania, problemy konserwatorskie.
The holy trinity collegiate church in Ołyka in Volhynia (Ukraine) – records of preserved condition and maintenance problems.

- Łukasz Drobiec
Remont konserwatorski elewacji kościoła mariackiego w Katowicach.
Conservatory rebuilding of the elevation of the Mariacki Church in Katowice.

- Jerzy Skarbek, Andrzej Peszko
Kamienica mieszczańska w Brzegu. Geneza, formy rozwoju oraz sposoby dekoracji fasad i elewacji na podstawie wyników badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1998-2009.
Tenement houses of burgesses in Brzeg. The origin, forms of development and ways of decorating facades and elevations on the basis of research results and conservation work conducted in the years 1998-2009.

- Marzena Lipiec, Beata Ogrodnik, Małgorzata Sieniawska, Jan Lech Zioberski
Konstrukcje szklane w ekspozycjach elementów obiektów zabytkowych – przykłady krajowe.
Glass constructions in exposition of elements of antique objects – domestic examples.

- Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski
Wpływ głębokich wykopów na stan techniczny historycznej zabudowy.
Influence of deep excaviations on technical condition of historical buildings.

- Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak
Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych.
Prospects for active design expansion owing to investigation of vibrations caused by geotechnical works.

- Olgierd Puła, Wojciech Puła
Realizacja nowych obiektów usytuowanych w zwartej zabudowie miejskiej i ich wpływ otoczenie.
Construction of new buildings in vicinity of old structures and their impact on the surrounding.

- Tadeusz Chyży, Krzysztof Robert Czech, Mikołaj Malesza, Czesław Miedziałowski
Badania i ocena wpływów drgań drogowych w zespole budynków zabytkowych.
Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex.

- Tomasz Kania, Stanisław Kania, Piotr Pietraszek
Rewitalizacja budynków poprzemysłowych z wykorzystaniem bloków gipsowych na przykładzie loftów w Tallinnie.
Revitalization of post-industrial buildings with use of gypsum blocks by example of lofts in Tallinn.

- Karolina Kurtz, Zbigniew Paszkowski
Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie.
Problems of energy consumption in the rebuild of an antique building – the case of Old Dana's building in Szczecin.

- Paula Szczepaniak, Maria Wesołowska
Problemy cieplno-wilgotnościowe współczesnego obiektu sakralnego.
The hygrothermal problems of contemporary sacred buildings.

- Józef Adamowski, Zygmunt Matkowski
Analiza wybranych uszkodzeń pawilonu czterech kopuł Hansa Poelziga we Wrocławiu.
Analysis of the chosen damages of Hans Poelzig's four domes pavilion in Wroclaw.

- Bronisław Gosowski, Maciej Gosowski, Tomasz Kasprzak
Odbudowa po katastrofie sufitu sali gimnastycznej zabytkowej szkoły poddanej termomodernizacji.
Reconstruction of the ceiling of a gymnasium at the historic school after the catastrophic failure during thermal efficiency improvement.

- Kazimierz Czapliński
Obliczanie dawnych konstrukcji z żeliwa i stali.
Calculation of old cast iron and steel constructions.

- Zbigniew Kowal
O przyczynach zmniejszenia niezawodności stalowych konstrukcji wielkopowierzchniowych hal.
On the causes of lower reliability of steel structures of large surface halls.

- Zbigniew Pająk
Stan zachowania sklepień "Rabitza"w wybranych obiektach zabytkowych.
The condition of the 'Rabitz' vaults in the selected historic objects.

- Mieczysław Kamiński, Michał Musiał
Badania i koncepcja modernizacji schronu przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu.
Studies and the conception of modernization of the bunker by Wroclaw Railway Station.

- Grzegorz Słowek, Jacek Ścigałło
Analiza uszkodzeń i diagnostyka konstrukcji realizowanego budynku mieszkalnego.
Damage analysis and diagnostics of the structure of a residential building under construction.

- Jacek Ścigałło
Modernizacja magazynu książek w budynku biblioteki uniwersyteckiej UAM w Poznaniu.
Modernisation of a book storehouse in a building of the Poznan University library.

- Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow
Renowacja tarasów i balkonu zabytkowego głównego budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.
Renovation of the terraces and the balcony in the historic main building of the secondary schools complex in Biedrzychowice.

- Dariusz Bajno
Typowe problemy związane z ratowaniem zabytków nieruchomych, na przykładzie wybranych obiektów Opola.
Typical problems related to saving the historical monuments, on the example of selected buildings in Opole.

- Maciej Dobrowolski, Stanisław Medeksza
Współczesne materiały konstrukcyjne w rekonstrukcji zabytków na przykładzie wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Legnicy.
The Contemporary Construction Materials Applied in the Reconstruction of Historic Monuments and Sights The Tower of St. John the Baptist Church in Legnica.

- Piotr Kuleta, Michał Pikos, Grzegorz Słowek
Problemy konstrukcyjne remontowanego budynku zabytkowego.
Structural problems related to a monumental building under repair.

- Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow
Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia oraz propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych.
Investments process for structure repair of monumental buildings – problems and hazards and a proposition of additional requirements in the light of present law regulations.

- Meltem Vatan, M. Oguz Selbesoglu, Bülent Bayram
The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures.
Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów zabytkowych.

- Michał Kędzierski, Anna Fryśkowska, Rafał Dąbrowski, Michalina Wilińska
Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS.
Terrestrial laser scanning of sacred buildings in HDS technology.

- Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz
Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania.
Possibilities of using modern 3D scanning in the crime scene investigation and its documentation.

- Krzysztof Maksymowicz, Magdalena Kobielarz, Tomasz Jurek
Skanowanie 3D jako metoda obrazowania złożonych i rozległych relacji przestrzennych dla potrzeb medycyny sądowej i kryminalistyki – ocena przydatności.
3D laser scanning as a method of registration of large and complex spatial relations for the needs of forensic medicine and crime detection –assessment of applicability.

- Tomasz Waligórski
Pomiary w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D.
Survey in the Bear Cave in Kletno with the use of the 3D laser scanner.

- Jacek Kościuk
3D scanning and modeling of the upper terrace of the Hatshepsut Temple in Deir el-Bahari as an example of architectural heritage documentation for restoration purposes.
Skanowanie i modelowanie 3D górnego tarasu świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako przykład dokumentacji dla celów konserwatorskich.

- Bartłomiej Ćmielewski, Krzysztof Mąkolski
Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu.
Comparison of classic geodetic methods and HDS technology for determination of strains in truss construction mast.

- Bjorn Van Genechten, Luc Schueremans
Laserscanning for heritage documentation.
Skanowanie laserem dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego.

PREZENTACJE – RAPORTY
PRESENTATIONS AND REPORTS

- Marek Baścik, Paweł Dudek
Generowanie ortofotoplanów w programie Pointools –zastosowanie skanera laserowego 3D.
Creating cost-effective orthophotoplans with Pointools software – one innovative application of 3D laser scanning.

INFORMACJE - INFORMATION

Kongres Kultury Polskiej
Congress of Polish Culture

INDEKS AUTORÓW
AUTHOR INDEX