Wiadomości Konserwatorskie nr 27/2010

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk27.pdf10.69 MB

SPIS TREŚCI Nr 27/2010
CONTENTS No 27/2010

Tomasz Merta – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalny Konserwator Zabytków NIE ŻYJE.
Tomasz Merta – Undersecretary of State in the Ministry of Culture and National Heritage General Monument Conservator IS DEAD.

NAUKA - SCIENCE

- Zdzisława Tołłoczko
Nowa forma w architekturze łotewskiej i jej filiacje na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Rygi.
New form in Latvian architecture, and its affiliations at the turn of the 19th and the 20th century, on the example of Riga.

- Jerzy Jasieńko, Marta Moczko, Andrzej Moczko, Renato Dżugaj
Badania cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu.
Testing the mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław.

- Józef Nykiel, Ewa Skrzydlak
Freski Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle najnowszych badań i ekspertyz konserwatorskich.
Frescoes in Aula Leopoldina of the Wrocław University in the light of the latest research and conservation expert opinions.

- Elżbieta Waszczyszyn
XIX-wieczna Klinika Lekarska Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zarys problemów konserwatorskich w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego.
The 19TH century Medical Clinic of Collegium Medicum of the Jagiellonian University in Krakow. An outline of conservation problems in the light of requirements of a modern university hospital.

- Klaudia Stala
Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej w Sobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych.
Piotr Włostowic’s magnate Palatium? Reconstruction of the oldest phase of the Romanesque building in Sobótka-Górka, on the basis of the latest results of archeological and architectural research.

- Anna Bojęś-Białasik, Beata Kwiatkowska-Kopka
Cystersi, średniowieczni mistrzowie inżynierii wodnej.
The Cistercians, medieval masters of hydro-engineering.

- Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Patrycja Silska, Piotr Szyngiera
O kierunkach i możliwościach interpretacji układów zabytków rejestrowanych jako anomalie elektromagnetyczne na powierzchni stanowisk archeologicznych.
Directions and possibilities in interpretation of layouts of artefacts registered as electromagnetic anomalies on the surface of archaeological sites.

- Barbara Łydżba-Kopczyńska
Badania fizykochemiczne obiektów zabytkowych na Dolnym Śląsku.
Physicochemical research of historic objects in Lower Silesia.

- Anna Baran, Marta Winiarczyk, Małgorzata Barańska
Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej do analizy włókien barwionych indygo.
Application of Raman spectroscopy to analysis of fibres dyed with indigo.

- Karolina Zimna-Kawecka
Ochrona zabytków i organizacja urzędów konserwatorskich w Polsce okresu międzywojennego (na przykładzie woj. pomorskiego) a unormowania Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Monument protection and organisation of conservation offices during the interwar period in Poland (on the example of Pomeranian Voivodeship) and the norms in the Act from 23 July 2003 concerning monument protection and care for monuments.

- Dominika Kuśnierz-Krupa
Zamek w Skawinie jako przykład średniowiecznej warowni fundacji króla Kazimierza Wielkiego.
The castle Skawina as an example of medieval stronghold founded by King Casimir the Great.

PREZENTACJE / RAPORTY - PRESENTATIONS AND REPORTS

- Andrzej Kadłuczka
Restauracja i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie.
Restoration and modernisation of the Gallery of the 19th-century Polish Art at the National Museum in Sukiennice in Krakow.

- Mirosław Holewiński
Dwór w Podchybiu. Jaka będzie przyszłość obiektu zabytkowego.
The manor house in Podchybie. What the future of a historic building will look like.

- Łukasz Ciupiński, Elżbieta Fortuna-Zaleśna, Halina Garbacz, Tomasz Onyszczuk, Andrzej Koss, Janusz Mróz, Anna Zatorska, Krzysztof Chmielewski, Elżbieta Jeżewska, Piotr Zambrzycki, Marek Jeziorowski, Jan Marczak, Marek Strzelec, Antoni Sarzyński, Roman Ostrowski, Wojciech Skrzeczanowski, Antoni Rycyk, Christina Spaarschuh, Barbro Wedvik.
Projekt MATLAS – Zaawansowane metody inżynierii materiałowej w diagnostyce dzieł sztuki poddanych renowacji laserowej za pomocą kształtowanych, wysokoenergetycznych impulsów promieniowania.
MATLAS project – Advanced methods of materials engineering in diagnostics of art works after renovation by means of shaped, high-energy laser radiation pulses.

INFORMACJE - INFORMATION

- Krzysztof Stępiński
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 11 maja 2010, Zamek Królewski w Warszawie.
International Day of Monument Protection 11 May 2010, the Royal Castle in Warszawa.

KSIĄŻKI - BOOKS

- Krystyna Dąbrowska-Budziło
Krystyna Pawłowska. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje.
Krystyna Pawłowska. Preventing conflicts concerning landscape shaping and protection. Social participation, public debate, negotiations.

WSPOMNIENIA - POSTHUMOUS TRIBUTES

- Kazimierz Kuśnierz
Stanisław Czyrny.

POLEMIKI - POLEMICS

- Okiem Puzona
Autorytety, jeszcze raz autorytety!