Wiadomości Konserwatorskie nr 28/2010

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk28.pdf16.85 MB

SPIS TREŚCI Nr 28/2010
CONTENTS No 28/2010

WSPOMNIENIA - POSTHUMOUS TRIBUTES

- Robert Kunkel
Profesor Andrzej Tomaszewski 1934-2010.Professor Andrzej Tomaszewski 1934-2010.

NAUKA - SCIENCE

- Andrzej Kadłuczka
Ortodoksyjna kreacja przestrzeni architektonicznej Podziemnego Muzeum Rynku Krakowskiego.
Orthodox creation of architectonic space in the Underground Museum of the Market Square in Krakow.

- Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Piotr Mroczek, Łukasz Bednarz
Konserwacja konstrukcyjna z użyciem nowych technik na przykładzie kościoła pw. św. Anny w Ząbkowicach ŒŚląskich.
Construction conservation using new technologies on the example of St. Anna’s Church in Ząbkowice Śląskie.

- Zdzisława Tołłoczko
Z problemów koincydencji Art Déco i ekspresjonizmu.
On the issue of coincidence of Art Déco and expressionism.

- Dariusz Bajno, Łukasz Bednarz
Kościół w Prószkowie na Opolszczyźnie jako przykład powtarzalnych wyzwań przy ratowaniu historycznych obiektów budownictwa sakralnego - badania, wytyczne konstrukcyjno-konserwatorskie.
The church in Prószków in the Opole region as an example of repetitive challenges while saving historical church objects research, construction and conservation guidelines.

- Marek Gosztyła
Kościół na Błoniu w Przemyślu.
The so-called Błonie church in Przemyśl.

- Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Odważna współczesna realizacja w zabytkowym środowisku.
Daring modern realisations in historic surroundings.

- Karolina Zimna-Kawecka
Ewidencja zabytków architektury - kilka uwag i pytań w związku z nowelizacją Ustawy z dn. 23 VII 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Register of architecture monuments a few comments and queries in connection with the amendment to the Act from 23.07.2003 concerning monument protection and care for monuments.

- Klaudia Stala
Ecclesia de novo constructa Kościół kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Rekonstrukcja drugiej fazy przebudowy palatium możnowładczego Piotra Włostowica.
Ecclesia de novo constructa The church of Canons Regular in Górka near Sobótka. Reconstruction of the second phase of Piotr Włostowic’s magnate palatium conversion.

- Dominika Kuśnierz-Krupa
Historia zagospodarowania przestrzennego miasta “kazimierzowskiego””w Małopolsce na przykładzie Skawiny.
History of spatial development of a Casimir town in Lesser Poland on the example of Skawina.

- Jacek Węcławowicz
Konstrukcja ciesielska wnętrza wieży hejnałowej kościoła Mariackiego w Krakowie. Zapomniane źródło do dziejów budowy.Carpentry construction inside the taller tower of St. Mary’s Church in Krakow. A forgotten source of the building history.

PREZENTACJE / RAPORTY - PRESENTATIONS AND REPORTS

- Adam Wójcik - Łużycki
Trzeci etap rewaloryzacji zamku w Dzikowie.
The third stage of the restoration of the castle in Dzików.

- Jan Janczykowski
Uwagi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o stratach powodziowych w województwie małopolskim w 2010 r.
Comments of the Voivodeship Monument Conservator concerning damage caused by flooding in Lesser Poland in 2010.

- Grażyna Stojak
Kowalówka. Miejsce, gdzie piękno jest ukryte…
Kowalówka a place where beauty lies dormant………

- Tomasz Łojewski
Zabytki w laboratorium. Projekty realizowane na Wydziale Chemii UJ.
Artworks in the lab. Current research projects at the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University.

- Dominik Mączyński
Nowoczesne szkło w zabytkach. Zastosowania i zagrożenia.
Modern glass in historic buildings. Uses and dangers.

- Andrzej Osiński
Beskidzkie martyriony Duszana Jurkovica.
Beskid martyria of Duszan Jurkovic.

- Danuta Barnat-Hunek, Anna Iwanek
Badania nad hydrofobizacją zniszczonych murów ceglanych na przykładzie Pawilonu i Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie.
Research on the use of hydrophobisation for damaged brick walls. The First Pavilion of the Tworkowski Hospital in Pruszków.

- Grażyna Stojak
Raport o stanie zniszczeń spowodowanych powodzią w maju 2010 roku na Podkarpaciu.Report concerning the state of damage caused by the flood in May 2010 in Podkarpacie region.


INFORMACJE - INFORMATION

- Maria Sarnik-Konieczna
Sprawozdanie z konferencji warszawskich.Report from Warszawa conferences.