Wiadomości Konserwatorskie nr 31/2012

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk31ost1.pdf7.84 MB

SPIS TREŚCI Nr 31/2012
CONTENTS No 31/2012

NAUKA - SCIENCE

Zdzisława i Tomasz Tołłoczko

Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse.
On the issues of urban planning and neostylistics in the historicist architecture of the Viennese Ringstrasse.

Czesław Hadamik

Kościół Wizytek w Lublinie w świetle ratowniczych badań archeologicznych w 2010 roku (część II).
The church of the Visitationists in Lublin in the light of archaeological rescue excavations in 2010 (part II).

Katarzyna Darecka

Wystrój Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Wybrane zagadnienia z historii i konserwacji.
Interior decoration of the Great Council Hall in the Main Town Hall in Gdańsk. Selected problems from history and conservation.

Marek Gosztyła, Bogdan Motyl

Badania nad budownictwem domów drewnianych Pacławia i okolic (powiat przemyski).
Research on timber house construction in Pacław and its area (Przemyśl county).

Mateusz Gyurkovich

Współczesne adaptacje barcelońskich zabytków z przełomu wieków XIX i XX.
Modern adaptations of Barcelona monuments from the turn of the 19th and 20th century.

Rafał Malik

Działka lokacyjna w strukturze średniowiecznych miast małopolskich. XIII-wieczne lokacje miejskie na obszarze dawnego księstwa oświęcimsko-zatorskiego.
Settlement plot in the structure of medieval cities in Lesser Poland. 13th-century urban foundations in the territory of the former Duchy of Oświęcim and Zator.

Justyna Kobylarczyk

Dwór w Boratynie jako przykład ocalałej rezydencji o wartości historycznej.
The manor in Boratyn as an example of a preserved country residence of historic value.

Jolanta Sroczyńska

Cité de l’architecture et du patrimoine – modelowa prezentacja Dziedzictwa architektonicznego Francji.
Cité de l’architecture et du patrimoine – a model presentation of the architectonic heritage in France.

Jakub Bil

Modelowanie 3D w projektowaniu konserwatorskim.
3D modeling in conservation design.

PREZENTACJE / RAPORTY - PRESENTATIONS AND REPORTS

Piotr Napierała

Rezydencje pałacowe Koltliny Jeleniogórskiej na liście pomników historii.
Palace residences in the Jeleniogórska Valley on the list of monuments of history.

Irena Oborska

Pracownie konserwacji zabytków– działalność w latach 1956-1988. Projekty i odbudowa zamku królewskiego.
Monument conservation labs – Their work from 1956 to 1988. Projects and reconstruction of the royal castle.

Józef Pilch

Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków – konserwatorzy czy koniunkturaliści?
State Enterprise Monument Conservation Labs – conservators or opportunists?

Piotr Rudniewski

Laboratoria i działalność naukowo-badawcza w PP Pracownie Konserwacji Zabytków.
Laboratories and scientific research activities in the S.E. Monument Conservation Labs.

Jan Gromnicki

Konserwatorskie badania archeologiczne w PP Pracownie Konserwacji Zabytków.
Conservatory archaeological research in S.E. Monument Conservation Labs.

Mirosław Olbryś

Działalność zagraniczna PP PKZ: prace konserwatorskie, misje badawczo-konserwatorskie oraz współpraca międzynarodowa.
PP PKZ abroad: conservation work, research-conservation missions and international collaboration.

Andrzej Łotysz

Pracownie Dokumentacji Naukowo-Historycznej.
Scientific-Historical Documentation Labs.

Adam Wójcik-Łużycki

Nieznane plany rozbudowy kościoła św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu.
Unknown plans of alterations to the church of st. Mary Magdalene in Tarnobrzeg.

INFORMACJE - INFORMATION

Maria Sarnik-Konieczna

XVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Kraków, 17.11.2011.
17th General Meeting of Delegates of the Association of Monument Conservators, Kraków, 17.11.2011.

Andrzej Miarkowski

Międzynarodowe Targi Budownictwa.
International Building Fair Budma 2012.

Krzysztof Stępiński

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 17-18 kwietnia 2012, Stargard Szczeciński.
International Day of Monument Protection April 17-18, 2012, Stargard Szczeciński.


KSIĄŻKI - BOOKS

Andrzej Kadłuczka

Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych. Słownik terminologiczny autorstwa Macieja Bonawentury Pawlickiego.
Building techniques in historical complexes. Dictionary of terminology by Maciej Bonawentura Pawlicki.

POLEMIKI - POLEMICS

Okiem Puzona

Ech sokoły, sokoły!…