Wiadomości Konserwatorskie nr 32/2012

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk32.pdf122.84 MB

SPIS TREŚCI Nr 32/2012
CONTENTS No 32/2012


NAUKA - SCIENCE

Zdzisława i Tomasz Tołłoczko

Ze studiów nad recepcją problemów architektury między neoklasycyzmem i historyzmem w sztuce krajów nordyckich XIX wieku.
The studies on reception of architectural problems between neoclassicism and historicism in the art of Nordic countries in the 19th century.

Dominika Kuśnierz-Krupa

„Portugalska szkoła konserwacji” – Muzeum Transportu i Komunikacji Eduarda Souto Moury w Porto.
“Portuguese school of conservation” – Museum of Transport and Communication by Eduardo Souto Moura in Porto.

Dominika Sarkowicz, Anna Klisińska-Kopacz

Tajemnice „Autoportretu” Henryka Siemiradzkiego –przyczynek do badań nad warsztatem artysty.
Secrets of the “Self-portrait” by Henryk Siemiradzki – contribution to the research on the artist’s method.

Sharaf El Din, Shahira

Niewłaściwe wykorzystanie budynku królewskiego pałacu w Edfina, Egipt.
Maladaptive use of a royal palace at Edfina, Egypt.

L. Van Parys, J. Noël, D. Lamblin, S. Datoussaid, A. Tilmant

Uszkodzenia konstrukcji w północnym transepcie katedry w Tournai (Be): Monitorowanie konstrukcji, symulacje i tymczasowa stabilizacja.Disorders in north transept of the cathedral in Tournai (Be): Structural monitoring, simulations and temporary stabilization.

Alessandro Baratta, Ottavia Corbi

Zachowanie statyczne historycznych sklepień i kopuł.
The static behavior of historical vaults and cupolas.

Jacek Kościuk

Współczesne skanowanie laserowe 3D w modelowaniu, dokumentacji i konserwacji zabytków architektury.
Modern 3D scanning in modelling, documentation and conservation of architectural heritage.

Compán V., Cámara M., Sánchez J.

Analiza konstrukcji złożonych form z okresu niemieckiego baroku.
Structural analysis of complex forms in the german baroque.

Alberto Ayensa Pardo, Beatriz Beltrán Pellicer, Elena Ibarz Montaner, Luis Gracia Villa

Metodologia oceny historycznych konstrukcji w oparciu o modelowanie metodą elementów skończonych.
A methodology for the assessment of historical structures based on fi nite element models.

Janusz Brol, Szymon Dawczyński, Andrzej Malczyk, Katarzyna Adamczyk

Badania belek drewnianych po 130 latach użytkowania.
Testing timber beams after 130 years of utilization.

Łukasz Hojdys, Piotr Krajewski

Badania doświadczalne wzmocnionego i niewzmocnionego sklepienia z zasypką.
Experimental tests on strengthened and unstrengthened masonry vault with backfill.

Andrzej Koss, Jan Marczak

Ocena postępu i jakości metod czyszczenia laserowego.
Evaluation of laser cleaning progress and quality.

Anja Säbel, Stefan M. Holzer

XIX-wieczne dachy krążynowe w Bawarii.
19th century curved board roofs in Bavaria.

Anu Soikkeli, Jussi Tervaoja

Największy drewniany kościół świata w Kerimäki.
World’s largest wooden church in Kerimäki.

David Wendland

Badania “sklepień komórkowych”: analityczne i eksperymentalne badania konstrukcji późnogotyckich sklepień.
Research on “cell vaults”: analytic and experimental studies on the technology of late-gothic vault construction.

Ivan Giongo, Maurizio Piazza, Roberto Tomasi

Wyginanie drewnianych belek kompozytowych z użyciem łączników śrubowych.
Cambering of timber composite beams by means of screw fasteners.

Elisa Poletti, Graça Vasconcelos

Zachowanie sejsmiczne tradycyjnych drewnianych ścian szkieletowych: badania cykliczne i rozwiązania wzmacniające.
Seismic behaviour of traditional half-timbered walls: cyclic tests and strengthening solutions.

Łukasz Bednarz, Andrzej Kasiedczak, Renata Stachańczyk, Astrid Roscher

Remonty konserwatorskie mostów w Parku Mużakowskim.
Conservation renovations of the bridges in the Muskau Park.

Clara Bertolini-Cestari, Stefano Invernizzi, Antonia Spanò, Lara Mallamaci

Modelowanie laserowe i ocena konstrukcyjna XVII-wiecznej drewnianej kopuły.
Laser modeling and Structural assessment of a XVIIth century wooden dome.

Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wójcicki

Pomiary i analizy drgań obiektów historycznych.
Vibration measurements in analysis of historical structures.

Maria Cristina Forlani, Donatella Radogna, Alberto Viskovic

Drewniane konstrukcje ramowe w naprawach budynków murowanych. Pilotażowy projekt w Caporciano.
Wooden framed structures for masonry buildings retrofi tting. A pilot project in Caporciano.

PREZENTACJE – RAPORTY

Maciej Nocoń

Renowacja murów ceglanych oraz kamiennych przy użyciu materiałów quick-mix oraz Tubag.
Renovation of brick and stone walls using quick mix and Tubag materials.

INFORMACJE

Tomasz Nowak

VIII Międzynarodowa Konferencja SAHC 2012.

KSIĄŻKI

Anna Kalina-Gagnelid

Od poszytu do albumu.
From files to an album.