Wiadomości Konserwatorskie nr 39/2014

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk39.pdf16.03 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 39/2014
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 39/2014

SPIS TREŚCI Nr 39/2014
CONTENTS No 39/2014

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 39/2014 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 39/2014 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage and National Heritage Board of Poland.

INFORMACJE / INFORMATION

Jolanta Sroczyńska

Nagroda „Conservator Ecclesiae” 2014 dla Profesora Jana Ostrowskiego.
“Conservator Ecclesiae” 2014 Award for Professor Jan Ostrowski.

NAUKA / SCIENCE

Zdzisława Tołłoczko

Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy. Część II. Z badań nad problematyką neoklasycyzmu w architekturze pałacowo-dworkowej na przykładzie rezydencji w Mežotne, Durbes, Zentenes, Kazdangas, Rembates, Dzērbenes, Konstantynowie oraz Czerwonogrodzie.
Neoclassicism and neo-classicisms in the architecture of Poland and Latvia. Part II. From the research on the issue of neoclassicism in the palace and manor architecture on the example of residences in: Mežotne, Durbes, Zentenes, Kazdangas, Rembates, Dzērbenes, Konstantynow and Czerwonogrod.

Łukasz Wesołowski

Możliwości techniczne adaptacji i projektowania fasad frontowych budynków w chronionych pierzejach miejskich – wybrane przykłady.
Technical possibilities for adaptation and design of building front façades in protected urban frontages – selected examples.

Dominik Mączyński, Marta Jedlikowska

Znaki handlowe na powierzchniach zabytkowego drewna konstrukcyjnego.
Commercial signs on the surfaces of historical wood constructions.

Jacek Karmowski

Uwagi na temat predynastycznej architektury z suszonej cegły mułowej w Egipcie. Metodyka dokumentacji i próba rekonstrukcji.
Remarks on mud brick architecture from the Predynastic Period in Ancient Egypt: methodology of documentation and an attempt of reconstruction.

Łukasz Kadela

Kierunki rewitalizacji XIX-wiecznych postindustrialnych obiektów zabytkowych i granice ingerencji dla potrzeb nowych funkcji na wybranych przykładach z Łodzi.
Trends in revitalisation of the 19th-century post-industrial historic objects and limits of interference necessary for new functions, on selected examples from Łodz.