Wiadomości Konserwatorskie nr 42/2015

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_42_kolor.pdf13.06 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 42/2015
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 42/2015

SPIS TREŚCI Nr 42/2015
CONTENTS No 42/2015

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 42/2015 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 42/2015 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Tomasz Nowak, Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz, Lech J. Engel, Danuta Wala

 

Analiza przyczyn uszkodzeń gzymsów bloku wieżowego gotyckiej bazyliki w Kołobrzegu
Analysis of the causes of damage to cornices on the gothic tower block of the basilica in Kołobrzeg

 

Jerzy Jasieńko, Dariusz Łydżba, Łukasz Bednarz, Magdalena Piechówka-Mielnik, Magdalena Rajczakowska

 

Wybrane badania betonu Hali Stulecia we Wrocławiu (obiekt UNESCO)

Selected research on concrete of the Centennial Hall in Wroclaw (UNESCO site)

 

Anna Kulig, Farid Nassery, Szymon Filipowski, Rafał Zieliński

 

Wykorzystanie technologii BIM w nowoczesnej inwentaryzacji i analizie zabytków The use of BIM technology in modern methods of inventory and anlysis of architectural monuments

 

Michał Krupa

 

Przemiany architektoniczne Skawiny na przełomie XIX i XX wieku. Część II – obiekty użyteczności publicznej

Architectonic transformations of Skawina at the turn of the 19th and 20th century. Part II – public utility buildings

 

Klaudia Stala

 

Królewska rezydencja Zygmunta III Wazy w Łobzowie. Próba rekonstrukcji
The royal residence of Zygmunt III Vasa in Łobzow. Attempt at reconstruction

 

Kazimierz Kuśnierz, Dominika Kuśnierz-Krupa

 

Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizacji małych miast zabytkowych dawnej Ziemi Krakowskiej w drugiej dekadzie XXI wieku – wybrane problemy

Tourist function as an activating factor in small historic towns in the former Krakow region in the second decade of the 21st century – selected problems

 

Rafał Malik

 

Średniowieczne lokacje miejskie nad Rabą. Uście Solne. Ze studiów nad budową i kształtem miasta lokacyjnego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej

Medieval towns founded on the River Raba. Uście Solne. Studies on building and shape of a charter town based on the analysis of the settlement plot size

 

Tomasz Tomaszek

 

Zastosowanie badań rezystograficznych do analizy zakresu degradacji tkanki drzewnej w przekrojach polichromowanych elementów zrębu ścian drewnianej budowli zabytkowej w celu optymalizacji obszaru transferu polichromii (na przykładzie cerkwi w Miękiszu Starym)

The application of the resistography for examination of the scope of wood tissue degradation in cross-sections of polychrome elements of wooden historic building in order to optimize the area of polychrome transfer (case study of orthodox church in Miękisz Stary)

Joanna Figurska-Dudek

 

Dukla w średniowieczu. Prolegomena do badań

Dukla in the Middle Ages. Deliberations on research

 

Piotr Kołodziejczyk

 

Sela (południowa Jordania). Stan badań nad skalnym stanowiskiem archeologicznym i aktualne działania badawcze w mikroregionie

Sela: rock-cut refugium in Southern Jordan. The state of knowledge about the -site and current research activities

 

Marta Kaluch-Tabisz, Karolina Rajna

 

Neokreacja na przykładzie ołtarza ambonowego ze Strzegomia

Neo-creation on the example of the pulpit-altar in Strzegom