Wiadomości Konserwatorskie nr 44/2015

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_44.pdf8.29 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 44/2015
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 44/2015

SPIS TREŚCI Nr 44/2015
CONTENTS No 44/2015

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 44/2015 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 44/2015 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Gustavo F. Araoz

 

Tendencje dziedzictwa dziś i jutro – z perspektywy ewolucji filozofii i i teorii konserwacji

Heritage trends today and tomorrow as seen from evolving conservation philosophy and practice

 

Zbigniew K. Zuziak

 

Urbanistyka i dziedzictwo kultury. Strategie, aktorzy i struktury w labiryntach miejskości

Urbanism and cultural heritage. Strategies, actors and structures in the labyrinths of urbanity

 

Sławomir Gzell

 

Europejskie miasto potrzebuje pomocy

European city needs help

 

Bogusław Szmygin

 

Teoria i kryteria wartościowania dziedzictwa jako podstawa jego ochrony

Theory and criteria of heritage evaluation as the basis for its protection

 

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

 

Nowa sztuka i architektura w kontekście dziedzictwa kulturowego

New art and architecture in the context of cultural heritage

 

Andrzej Kadłuczka 

Conservatio est continua creatio – czyli doktryna ochrony dziedzictwa jako komponentu przestrzeni egzystencjonalnej

Conservatio est continua creatio – or the doctrine of heritage protection as a component of existential space

 

Piotr Dobosz

 

Paradygmat przyszłych zmian w systemie prawnej ochrony zabytków i opiece nad nimi w Polsce

Paradigm of future changes in the system of legal protection of monuments and care over them in Poland

 

Andrzej Gaczoł

 

Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą integracji dziedzictwa „przeszłość w przyszłości” Piera Gazzoli. Polityka kształtowania zasad niezbędnej interwencji konserwatorskiej

Between the primum non nocere prinicple and the concept of heritage intergation. ‘The past in the future’ Piero Gazzola policy of establishing the principles of necessary conservation interventions

 

Beata Kwiatkowska-Kopka

 

Pomnik historii – i inne formy nobilitacji zabytku jako priorytety na rzecz powszechnego dostępu do dziedzictwa i jego promocji

Monument of history – and other forms of ennoblement of a historic monument as priorities for the benefit of common access to heritage and its promotion

 

 

PREZENTACJE – RAPORTY / PRESENTATIONS AND REPORTS

 

II Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa 2015, Rezolucja

2nd Congress of Polish Conservators, Warsaw 2015, Resolution

 

II Kongres Konserwatorów Polskich, Fotorelacja

2nd Congress of Polish Conservators, Photo-report