Wiadomości Konserwatorskie nr 45/2016

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_45.pdf16.24 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 45/2016
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 45/2016

SPIS TREŚCI Nr 45/2016
CONTENTS No 45/2016

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 45/2016 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 45/2016 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Zdzisława Tołłoczko

Z relacji pomiędzy gotykiem i jego odwiecznymi filiacjami a stylem elżbietańskim w architekturze angielskiej

On relations between Gothic, its eternal affiliations, and the Elizabethan style in English architecture

 

Marek Gosztyła, Łukasz Gołda

Cerkiew w Nowym Bruśnie – próba rekonstrukcji, problematyka badawcza

Orthodox church in Nowe Brusno – attempt at reconstruction, research issues

 

Rafał Malik

Mszana Dolna. Charakterystyka rozplanowania układu przestrzennego miasta lokacyjnego w oparciu o wyniki badań nad wielkością i kształtem działki siedliskowej

Mszana Dolna. Planning characteristics of the chartered town spatial layout based on the research on the size and shape of a settlement plot

 

Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Sokal w okresie średniowiecza. Prolegomena do badań

Sokal during the medieval period. Prolegomenon to research

 

Bogusz Wasik, Marcin Wiewióra

Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych

Attempt at reconstruction of the spatial layout of the high castle (the chapter house) in Kowalewo Pomorskie on the basis of historical sources and the latest results of archaeological-architectonic research

 

Łukasz Wesołowski

Budowa stropu w kamienicy mieszkalnej metodą górniczą – studium przypadku

Construction of a structural ceiling in a tenement house using mining technology – a case study

 

Czeslaw Miedziałowski, Jarosław Malesza, Marcin Szkobodziński

Interakcja konstrukcji więźby dachowej z układem ścian i przypór w zabytkowym obiekcie sakralnym

Structural interaction of tower with walls and flying buttress system in historic church

 

Clara Bertolini-Cestari, Stefano Invernizzi, Tanja Marzi, Antonia Spano

Badania numeryczne, analiza i ocena wcześniejszych interwencji na zabytkowych konstrukcjach drewnianych: dach zamku Valentino

Numerical survey, analysis and assessment of past interventions on historical timber structures: the roof of Valentino Castle

 

Liucija Berežanskytė, Tiziana Campisi

Tradycyjne litewskie drewniane budownictwo sakralne z XVIII i XIX wieku

The traditional sacral wooden construction in Lithuania between XVIII and XIX century

 

Wolfgan Rug, Gunter Linke

Badanie nośności i pracy w warunkach obciążenia fazowego drewnianych belek kompozytowych z połączeniami zębatymi

Study on the load bearing capacity and the load-deferral behavior of wooden composite beams with a teethed joint

 

Łukasz Bednarz, Jerzy Jasieńko, Tomasz Kogut, Łukasz Dominiak

Przydatność chmury punktów do inwentaryzacji zabytku na podstawie kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nysie

Application of a cloud of points for heritage building inventory – the case of the church of the Assumption of the Virgin Mary in Nysa

 

INFORMACJE / INFORMATION

 

11. Dni Oszczędzania Energii

11 Days of Energy Saving

 

Ogólnopolska konferencja „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku” Warszawa 17–18 listopada 2016 r.

All-Poland conference “Protecting the Heritage of Polish Architecture and Urban Design of the 2nd half of the 20th century” Warsaw, 17–18 November 2016

 

Dominika Kuśnierz-Krupa

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – Zakopane 2016

International Monument Protection Day – Zakopane 2016

 

Dominika Kuśnierz-Krupa

Generalny Konserwator Zabytków dr Magdalena Gawin w Krakowie

General Monument Conservator dr Magdalena Gawin in Krakow

 

KSIĄŻKI / BOOKS

 

Andrzej Gaczoł

Beata Makowska, Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja

Beata Makowska, Krakow town houses from the turn of the 20th century and the interwar period (1918–1939) situated in the area between the first and second ring road. A description of the forms and their evolution

 

WSPOMNIENIA / POSTHUMOUS TRIBUTES

 

Aleksander Piwek

Prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska (1959–2016)

Prof. Romana Cielątkowska PhD. eng. arch. (1959–2016)