Wiadomości Konserwatorskie nr 48/

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_481.pdf9 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 48/2016
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 48/2016

SPIS TREŚCI Nr 48/2016
CONTENTS No 48/2016

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 48/2016 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 48/2016 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Co zrobić z tym postmodernizmem?

What to do with this postmodernism?

 

Jacek Gyurkovich

Quo vadis „Cracovia”

Quo vadis „Cracovia”

 

Maria Jolanta Żychowska

Spojrzenie wstecz

A look back

 

Andrzej Białkiewicz

O ochronie architektury sakralnej lat 70. i 80. XX wieku

Protection of religious architecture of the 1970s and 1980s

 

Kazimierz Kuśnierz, Dominika Kuśnierz-Krupa, Michał Krupa

Problematyka ochrony dziedzictwa architektury polskiej 2 połowy XX wieku na wybranych przykładach

Protecting the heritage of Polish architecture from the 2nd half of the 20th century on selected examples

 

Michał Krupa

Krajobraz kulturowy Ziemi Nowotarskiej - wybrane zagadnienia

Cultural landscape of Nowy Targ region - selected issues

 

Katarzyna Kołodziejczyk

Dziedzictwo niekonwencjonalne. Estetyka i ochrona polskiej sztuki nowoczesnej na przykładzie sztuki konceptualnej i instalacji z przełomu lat 70. i 80., stanowiących formę integralną z architekturą 2 połowy XX wieku

Unconventional heritage. Aesthetics and protection of Polish modern art on the example of conceptual art and installations at the turn of the 70s and 80s, creating an integral part of the architecture of the 2nd half of the 20th century

 

Marta A. Urbańska

Polska architektura późnego modernizmu – kategorie stanu zachowania, syntetyczne studia przypadków i dylematy konserwacji

Polish late modern architecture – categories of the state of preservation, synthetic case studies and conservation dilemmas

 

Jacek Czechowicz

Kościoły Antoniego Mazura – strzelistość i rytm

Antoni Mazur’s churches – slenderness and rhythm

 

Jolanta Sroczyńska

Polska polityka historyczna i jej wpływ na kształtowanie się praktyki konserwatorskiej w pierwszych latach powojennych

Polish historical policy and its impact on the development of conservation practice during the first years after the war

 

Barbara Zin

Ochrona idei nowatorskich na przykładzie przedsoborowej architektury sakralnej diecezji tarnowskiej

Protection of innovative concepts upon the example of pre-council sacral architecture in the Tarnów diocese

 

Joanna Jadwiga Białkiewicz

Kontrowersje wokół ochrony dziedzictwa powojennego modernizmu w Krakowie na przykładzie hotelu Forum

Controversies around protection of postwar modernism in Cracow upon the example of the Forum hotel

 

Zdzisława Tołłoczko

Kostium francuski w architekturze XIX wieku i jego recepcja na ziemiach Polski na przykładzie pałaców w Świerklańcu i Kronenberga w Warszawie

French costume in architecture of the 19th century and its reception in Poland on examples of the palaces in Świerklaniec and of the Kronenbergs in Warsaw

 

Maksymilian Szpyt, Piotr Pikulski

Niezbadane losy Pałacu w Łobzowie za czasów Jana III Sobieskiego. Próba komputerowej rekonstrukcji na podstawie analizy historii pałacu od roku 1655 do połowy XIX wieku

Obscure fate of the Palace in Łobzow during the reign of Jan III Sobieski. Attempt at computer reconstruction based on the analysis of the palace history since 1655 till the mid-19th century

 

PREZENTACJE – RAPORTY / PRESENTATIONS AND REPORTS

 

Witold Cęckiewicz

Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku – wstępna próba określenia kryteriów oceny obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych

Protection of the heritage of Polish architecture and urban design from the 2nd half of the 20th century – initial attempt at defi ning criteria for assessing architectonic objects and urban complexes