Wiadomości Konserwatorskie nr 49/2017

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_49.pdf9.81 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 49/2017
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 49/2017

SPIS TREŚCI Nr 49/2017
CONTENTS No 49/2017

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 49/2017dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 49/2017 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage

 

NAUKA / SCIENCE

 

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury polskiej II połowy XX wieku” Warszawa 16–17 XI 2016

Resume of a national conference “Protecting the heritage of polish architecture of the 2nd half of the 20th century” Warsaw 16–17.11.2016

 

Andrzej Kadłuczka

Posłowie do Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki II połowy XX wieku”

Afterword to the National Conference “Protection of the heritage of architecture and urban planning of the 2nd half of the 20th century”

 

Błażej Ciarkowski

Architektura wypoczynkowa w służbie polityki – kłopotliwe dziedzictwo ośrodków wypoczynkowych z czasów Polski Ludowej

Recreational architecture at the service of politics – dissonant heritage of holiday resorts from the era of the People’s Republic of Poland

 

Joanna Gil-Mastalerczyk

Dziedzictwo architektury sakralnej Kielc drugiej połowy XX wieku

The legacy of sacred architecture of Kielce the second half of the twentieth century

 

Jakub Lewicki

Ocena wartości zabytków epoki modernizmu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Assessing the value of the modernist epoch monuments. Past, present and future

 

Małgorzata Korpała

Ochrona substancji czy formy w zabytkach epoki modernizmu

Protection of the substance or the form in the monuments of the modernist era

 

Izabela Kozłowska, Agnieszka Rek-Lipczyńska

Ochrona architektonicznych dóbr kultury współczesnej na terenie Pomorza Zachodniego

Protection of architectural assets of modern culture in the West Pomerania

 

Anna Kulig

Autentyzm dzieł architektury XX wieku – chroniony czy zagrożony?

Authenticity of the twentieth century architecture – protected or endangered?

 

Maciej Motak

Ochrona architektury Krakowa z lat 80. i 90. XX wieku

Protection of Krakow 1980s and 1990s architecture

 

Marta Rudnicka-Bogusz

Architektura modernizmu w projektach pracowników Wydziału Architektury PWr. Wizje a realizacja i utrzymanie

Modernist designs of the employees of the Faculty of Architecture at TU Wrocław. Visions vs. realization and maintenance

 

Zbigniew Myczkowski, Andrzej Siwek

Park Kulturowy Nowej Huty – nowa formuła ochrony urbanistyki i architektury 2. Połowy XX wieku

Cultural Park Nowa Huta – a new formula for the protection of urban planning and architecture of the 2nd half of the 20th century

 

Andrzej Siwek

Reprezentatywne czy wyjątkowe – dylematy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX wieku

Representative or unique – dilemmas in protecting architecture of the 2nd half of the 20th century

 

Barbara Świt-Jankowska

Ochrona dziedzictwa architektonicznego jako element edukacji wczesnoszkolnej

The architectural heritage protection as an element of early childhood education

 

Wojciech Bal

Architektura modernistyczna Szczecina lat 60. i 70. w idei i realizacji

Modernist architecture in Szczecin in the 1960’s and 70’s in the concept and execution

 

Waldemar Komorowski

Ochrona dziedzictwa urbanistyki i architektury Nowej Huty z lat 1949–1959

Heritage conservation for urban planning and architecture of Nowa Huta of the years 1949–1959

 

Andrzej Gaczoł

Kryteria dotyczące wpisu obiektów architektonicznych z drugiej połowy XX wieku do rejestru zabytków. Teoria i praktyka

Criteria for entering architectonic objects from the second half of the 20th century into the monument register. Theory and practice

 

Joanna Majczyk, Agnieszka Tomaszewicz

Tuż po realizmie socjalistycznym. Architektura i urbanistyka Wrocławia z przełomu lat 50. i 60. XX wieku

Just after socialist realism. Architecture and urban planning in Wrocław in the late 1950s and early 1960s