Wiadomości Konserwatorskie nr 54/2018

Plik PDF:
ZałącznikWielkość
wk_54.pdf8.51 MB

WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE NR 54/2018
JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION NO 54/2018

ISSN 0860-2395  ISSN (Online) 2544-8870

 

SPIS TREŚCI Nr 54/2018
CONTENTS No 54/2018

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation nr 54/2018 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wiadomości Konserwatorskie Journal of Heritage Conservation no 54/2018 was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage from the resources of the Cultural Promotion Fund.

 

NAUKA / SCIENCE

 

Maciej Prarat, Bernard Jesionowski

Najstarsze dzieje budowlane Wieży Kleszej na Zamku Wysokim w Malborku oraz prowadzone tam prace Konserwatorskie w XIX w. w świetle wyników badań architektonicznych (cz. 1)

Early building history of the Klesza Tower in the High Castle in Malbork and conservation work carried out in the 19th century in the light of results of architectural research (part 1)

 

Marta Rusnak, Joanna Szewczyk

Okulograf jako innowacyjne narzędzie konserwatorskie. Propozycja poszerzenia zakresu badań dotyczących dziedzictwa architektury i urbanistyki

Eye tracker as innovative conservation tool. Ideas for expanding range of research related to architectural and urban heritage

 

Aleksandra Marcinów

Organizacja i struktura ochrony zabytków na pruskim Śląsku

Organisation and structure of monument protection in Prussian Silesia

 

Katarzyna Kołodziejczyk

Kształtowanie tożsamości przestrzennej: dychotomia pomiędzy architekturą współczesną a sztukami wizualnymi

The shaping of spatial identity: dichotomy between contemporary architecture and visual arts

 

Mateusz Moczko, Krzysztof Raszczuk

Analiza stanu technicznego historycznej konstrukcji betonowej

 

Analysis of the technical condition of historical concrete structure

 

Mateusz Budziakowski

Lipnicki słup podcieniowy – identyfikacja przestrzeni miejskiej

Arcade columns from Lipnica – identification of urban space

 

Roman Marcinek

Ogrody zamku Arundel. Tradycyjna atrakcja w zaskakującej odsłonie

Arundel Castle Gardens. A surprising version of a traditional attraction

 

Marta Ślusarczyk

Jaworzno i Szczakowa w okresie zaborów – urbanistyka i architektura. Cz. I. Urbanistyka

Jaworzno and Szczakowa in the period of the partitions – urban layout and architecture. Part I. Urban layout

 

Jan Janczykowski

Ruiny zamków Małopolski – ochrona i udostępnianie

Castle ruins in Lesser Poland – protection and accessibility

 

Piotr Pikulski, Klaudia Stala

Pałac królewski w Łobzowie w czasach Jana III Sobieskiego. W poszukiwaniu autora projektu odbudowy rezydencji na podstawie analizy dorobku architektów Piotra Bebera, Tylmana z Gameren i Augustyna Locciego

Royal palace in Łobzow in the times of Jan III Sobieski. Search for the author of the reconstruction project of the residence, based on the analysis of the architectonic achievements of Piotr Beber, Thieleman van Gameren and Augustyn Locci.

 

Jacek Dąbrowski

Zakłady „Telefunkena” na warszawskim Kamionku, cz. II

“Telefunken” factory in Kamionek in Warsaw, p. II

 

Karolina Rajna

Problem przobrażeń smalty na przykładzie barokowego ołtarza z kościoła Matki Boskiej Królowej Polski z Jakubowic (woj.opolskie, pow. kluczborski, gm. Byczyna)

The problem of smalt transformations as exemplifi ed by the baroque altarpiece in the Our Lady Queen of Poland Church in Jakubowice (the Byczyna Commune in the Kluczbork District, Opole Province, Poland)

 

KSIĄŻKI / BOOKS

 

Zdzisława Tołłoczko

Małe jest piękne, czyli raz jeszcze o architekturze uzdrowiskowej

Small is beautiful – once again about spa architecture