Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Bydgoskiego SKZ


lata 2010 – 2011:

 • W ramach działalności członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w dyskusji dotyczącej problematyki planów zagospodarowania miasta Bydgoszczy w obrębie jego zabytkowego obszaru.
 • W trakcie zebrań wygłaszane były prelekcje wraz z pokazem przez członków Stowarzyszenia:
  • Prof. dr hab. Dariusz Markowski - "Badania, konserwacja i restauracja zabytkowych wnętrz projektu Henry`ego van de Velde w budynkach dawnego sanatorium w Trzebiechowie"
  • Dr Iwona Jastrzębska-Puzowska - "Architektura współczesnych kościołów".
  • mgr Hanna Belczyk, mgr Aleksandra Olszewska-Piech - "Konserwacja gotyckiego malowidła z przedstawieniem św. Krzysztofa" z kościoła farnego w Chełmnie"
 • Zorganizowano wycieczkę po obiektach zabytkowych w trakcie i po realizacji prac na terenie Kujaw wraz z poznaniem krajobrazu kulturowego okolic jeziora Gopło.
 • Członkowie stowarzyszenie brali udział w komisji prac archeologicznych prowadzonych na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy (odsłonięcie fundamentów dawnego ratusza oraz nieistniejącego kościoła pojezuickiego).
 • Wszyscy członkowie uczestniczyli w wycieczce studyjnej z oprowadzeniem archeologa po wykopaliskach.
 • Stowarzyszenie zorganizowało Balu Konserwatora i przyjaciół.

lata 2012 – 2014:
 • Członkowie Stowarzyszenia, tak jak dotychczas, uczestniczyli w dyskusjach dotyczącej problematyki planów zagospodarowania miasta Bydgoszczy w obrębie jego zabytkowego obszaru. Członkowie oddziału brali również czynny udział w pracach zespołu tworzącego Masterplan dla kultury bydgoskiej w ramach prac stolika rewitalizacja oraz w pracach miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej. Uczestniczyli w pracach komisji oceniającej projekty na tzw. "witacze" - małą architekturę przy wjeździe do miasta.
 • W trakcie zebrań oddziału wygłaszane były prelekcje wraz z prezentacją działalności konserwatorskiej członków Stowarzyszenia. Poruszana była również problematyka współczesnej architektury w obrębie zabytkowej zabudowy miast.
 • Prezes Bydgoskiego Oddziału SKZ oraz dwóch członków stowarzyszenia zainicjowali powstanie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy przy Prezydencie miasta. Przewodniczącym Rady został wybrany prezes bydgoskiego oddziału SKZ. Rada wraz z plastykiem miejskim opiniuje wszystkie projekty mające wpływ na estetykę przestrzeni miejskiej.

lata 2015 – 2016:
 • Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach dotyczących odbudowy pierzei zachodniej Starego Rynku, jak również przebudowy płyty rynku.
 • Prezes Bydgoskiego Oddziału SKZ uczestniczył w pracach komisji oceniającej granty na kulturę oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (jako przedstawiciel SKZ).
 • Członkowie oddziału w osobach: Jolanta Chmara, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska i Dariusz Markowski (przewodniczący Rady) są członkami społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy, przy Prezydencie miasta. Zadaniem Rady jest opiniowanie ważnych inwestycji, w tym planów rewitalizacji przestrzeni w obrębie Starego Miasta i Śródmieścia Bydgoszczy. Rada opiniowała m.in.
  • rewitalizację zabytkowego mostu Staromiejskiego, któremu przywrócono historyczny wygląd (balustrady, lampy, nawierzchnię),
  • budowę hali Astorii (pływalnia),
  • koncepcję przystani wodnej na Brdzie,
  • przebudowę zabytkowego gmachu teatru kameralnego,
  • rewitalizację Parku Kochanowskiego i Parku im. Witosa w Bydgoszczy.
 • Zarząd Oddziału zorganizował dla wszystkich członków w grudniu spotkania wigilijne.

lata 2017-2019:
 • Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach dotyczących odbudowy zachodniej pierzei rynku, remontu płyty rynku, dyslokacji pomnika króla Kazimierza Wielkiego.
 • Prof. Dariusz Markowski (prezes) uczestniczył w pracach komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na rok 2018) oraz oceniał granty na kulturę przyznawane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy (w latach 2017-2019).
 • Członkowie Bydgoskiego Oddziału SKZ - Prof. Dariusz Markowski (prezes) oraz Pan Paweł Łukowicz - uczestniczyli, jako członkowie, w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (jako przedstawiciele SKZ) opiniującej Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Bydgoszczy oraz oceniającej projekty znaczących inwestycji miejskich.
 • Członkowie oddziału w osobach: Jolanta Chmara, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska i Dariusz Markowski (przewodniczący Rady) jako przedstawiciele społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy opiniowali m.in.:
  • rewitalizację skweru przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy,
  • budowę wieży widokowej w Fordonie,
  • budowę nowego lodowiska,
  • rewitalizację młynów Rothera,
  • rozbudowę Filharmonii Pomorskiej,
  • plan funkcjonalny zabytkowej hali targowej w Bydgoszczy,
  • małą architekturę w przestrzeni miejskiej,
  • plany rewitalizacji bulwarów,
  • remontu rynku w dzielnicy Fordon.
 • Uczestniczyli w jury konkursu na ławkę i kwietniki miejskie oraz opracowaniu i wdrożeniu standardów nawierzchni chodników, opiniowała plany rewitalizacji przestrzeni w obrębie Starego Miasta i Śródmieścia Bydgoszczy.
 • Rada ds Estetyki Miasta (do której należą 4 osoby z oddziału na 10 członków rady) została 24 maja 2017 roku uhonorowana medalem Prezydenta Bydgoszczy „Za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy”
 • Członkowie Oddziału brali czynny udział w powstaniu kolejnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki, poświęconego Bydgoszczy, który ukazał się w grudniu 2017 roku.
 • Rada ds Estetyki Miasta (do której należą 4 osoby z oddziału na 10 członków rady) została 8 października 2018 roku uhonorowana przez Prezydenta Bydgoszczy statuetką Łuczniczki „Za znaczący społeczny udział w życiu miasta”.
 • Bydgoski Oddział SKZ uczestniczył jako współorganizator z Urzędem Miasta Bydgoszczy w przygotowaniu konferencji naukowej dotyczącej odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy, która miała miejsce 28 marca 2019 roku.