Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SKZ


Opracowały: Małgorzata Birezowska, Maria Przytocka


1987 rok

 1. na mocy decyzji Zarządu Głównego SKZ w Warszawie powołany został dnia 27.05.1987 roku Oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Olsztynie z inicjatywy członka Zarządu Głównego SKZ Lucjana Czubiela (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie).
 2. w II Walnym Zjeździe Delegatów SKZ uczestniczyli: Krystyna Koziełło-Poklewska, Wiesława Chodkowska, Sława Mojzych-Rudowska, Grażyna Rzempołuch i Lucjan Czubiel.

1988 rok
 1. wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków wydano pierwszy zeszyt „Olsztyńskiego Biuletynu Konserwatorskiego”, 1988 pod redakcją Krystyny Koziełło-Poklewskiej (przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego)
 2. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
  • prof. dr. Władysława Ślesińskiego (ASP Kraków) o problemach konserwacji malowideł ściennych;
  • inż. Marka Skurpskiego (Olsztyn) podczas którego zostały omówione problemy związane z rewaloryzacją zabytkowego Olsztyna i potrzebą budowy Domu „Gazety Olsztyńskiej”;
  • dr. Bohdana Rymaszewskiego (prezesa SKZ, Warszawa) na temat problemów projektowania współczesnej architektury w ośrodkach staromiejskich;
  • Lucjana Czubiela (czł. SKZ, WKZ w Olsztynie), który zapoznał zebranych z historią Reszla i stanem technicznym obiektów oraz sposobem finansowania realizowanych prac
 3. zorganizowano wyjazd członków Oddziału do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie odbyło się spotkanie z władzami Miasta oraz Służbami Komunalnymi i Ochrony Środowiska na temat przyszłej rewaloryzacji XVIII wiecznych ogrodów biskupa Ignacego Krasińskiego
 4. z inicjatywy członków Oddziału na łamach prasy olsztyńskiej opublikowano cykl artykułów mających na uwadze przywrócenie nazw historycznych ulicom starego miasta Olsztyna
 5. uczestnictwo członków Oddziału w sesji Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich w Reszlu i Olsztynie
 6. w szkoleniu „Podstawy wiedzy o ochronie zabytków” uczestniczył Marek Kowalczyk;
 7. w sesji pt. „Konserwator i Zabytek” w Toruniu przedstawicielami Oddziału byli Wiesława Chodkowska, Grażyna Rzempołuch, Sława Mojzych-Rudowska, Krystyna Koziełło-Poklewska
 8. na wniosek zainteresowanych wydano opinie dla kandydatów na rzeczoznawców
 9. prowadzono działalność gospodarczą

1989 rok
 1. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
  • prof. Antoniego Maślińskiego ( KUL) o architekturze sakralnej Wilna i Wileńszczyzny oraz antropomorfizmie i humanizmie w architekturze europejskiej;
  • Marii Erdman-Przełomiec, która podzieliła się swoimi doświadczeniami przy konserwacji dzieł sztuki
 2. w sesji „O ochronie dóbr kultury i o muzeach” uczestniczyli Wiesława Chodkowska i Lucjan Czubiel
 3. prowadzono korespondencję z WKZ w sprawie utworzenia i organizacji składnicy zabytkowego detalu drewnianego
 4. na korespondenta „Wiadomości Konserwatorskich” czasopisma Zarządu Głównego SKZ zgłoszono Joannę Tytus-Wańkowską
 5. prowadzono działalność gospodarczą

1990 rok
 1. wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję rewizyjną.
 2. ukazał się drugi zeszyt „Olsztyńskiego Biuletynu Konserwatorskiego”, 1989 pod redakcją Joanny Tytus-Wańkowskiej (przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego) wydany wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Przedsiębiorstwem Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w Olsztynie
 3. w sesji „Rekonstrukcja w pracach konserwatorskich”, która odbyła się w Radzikowie Oddział reprezentowała Maria Mączkowska
 4. na wniosek Zarządu Głównego opracowano listę zainteresowanych osób jako kandydatów na rzeczoznawców ministerialnych w dziedzinach: architektura, urbanistyka, inżynieria, badania architektoniczne, archeologia oraz konserwacja dzieł sztuki
 5. na Walnym Zjeździe Delegatów byli Maria Mączkowska, Maria Wielgus, Wiesława Chodkowska oraz Mariusz Korpacz

1991 rok
 1. złożono wniosek do Generalnego Konserwatora Zabytków w sprawie uhonorowania 35-lecia pracy Lucjana Czubiela na stanowisku WKZ w Olsztynie
 2. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
  • prof. Jerzego Kowalczyka (Warszawa) na temat rekonstrukcji w pracach konserwatorskich w Zamościu
  • Marka Kowalczyka (czł. SKZ) o zabytkach w Anglii
 3. w sesji naukowo-konserwatorskiej „Ars Sacra et Restauratio”, która odbyła się na Jasnej Górze w Częstochowie Oddział reprezentowała Maria Mączkowska
 4. na wniosek zainteresowanych przygotowano pisemne opinie dla kandydatów ubiegających się o stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie

1992 rok
 1. po rezygnacji prezesa Oddziału i sekretarza przeprowadzono przyśpieszone wybory w trakcie których wyłoniono nowy Zarząd Oddziału oraz Komisję rewizyjną
 2. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie Jackiem Wysockim w celu zapoznania członków Oddziału z aktualnymi działaniami i problemami w dziedzinie ochrony zabytków
 3. wstrzymano proces publikacji biuletynu Oddziału z powodu braku dotacji finansowej

1993 rok
 1. zorganizowano prelekcję Marii Przytockiej o gminach żydowskich na terenie Warmii
 2. odbyło się spotkanie z architektem miejskim Jerzym Piekarskim (Olsztyn) i przedstawicielami olsztyńskiego oddziału SARP-u poświęcone tematyce strategii rozwoju miasta Olsztyna uwzględniającej ochronę zabytków
 3. reprezentanci Oddziału uczestniczyli w spotkaniu, na którym omówiono problematykę związaną z rozpoczętym remontem gotyckiego mostu w Reszlu

1994 rok
 1. prowadzono dyskusje związane z problematyką konserwatorską w Polsce

1995 rok
 1. wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję rewizyjną
 2. Zarząd Oddziału poparł wniosek oddziału SKZ w Lublinie o uniezależnienie decyzji wojewódzkich konserwatorów zabytków od decyzji i polityki wojewodów
 3. pisemne wystąpienie do Prezydenta Olsztyna z informacją o złym stanie odcinka murów miejskich wzdłuż ulicy Pieniężnego i konieczności ich remontu
 4. zorganizowano prelekcję i prezentację Marka Kowalczyka (czł. SKZ) o remoncie kościoła polskiego w Moskwie

1996 rok
 1. zorganizowano prelekcję z prezentacją Marka Kowalczyka (czł. SKZ) poświęconą ochronie zabytków w Anglii
 2. prowadzono korespondencję z Zarządem Głównym SKZ w sprawie: czy Oddział może wystąpić do fundacji polsko-niemieckiej o firmowanie remontu zamku w Olsztynie (propozycja zabezpieczenia murów)
 3. zawieszono działalność Oddziału z powodu wyjazdu prezesa do pracy za granicami kraju

2000 rok
 1. wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję rewizyjną
 2. zorganizowano prelekcję Marka Kowalczyka (czł. SKZ) na temat prac prowadzonych przy zabytkach w Wietnamie i Kambodży, w których uczestniczył. Wykład wzbogaciły zdjęcia autorskie wykonane podczas realizacji zadań
 3. na wniosek Zarządu Głównego SKZ przygotowano plansze z fotografiami i opisem prac konserwatorskich prowadzonych w pałacu przy ul. Metalowej w Olsztynie

2001 rok
 1. włączono się w akcję popularyzatorską w zakresie ochrony zabytków i edukacji poprzez udział prezes Oddziału Wiesławy Chodkowskiej w Komisji Kultury Rady Miejskiej w Olsztynie. Prezes przedstawiła radnym temat do współpracy ze Stowarzyszeniem dotyczący miasta „Kształtowanie i upowszechnianie wiedzy o dobrach kultury, ich wartościach i znaczeniu dla tradycji kulturowej na przykładzie historii i analizy założenia przestrzennego dzielnicy Zatorze w Olsztynie”
 2. złożono dwa wnioski w celu pozyskania środków finansowych od Generalnego Konserwatora Zabytków na zadania zlecone z zakresu popularyzacji, ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturowego:
  • dotyczył wydania katalogu stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej) w kamienicy mieszczańskiej z przełomu XIX/XX wieku w Olsztynie,
  • organizacji sesji popularyzatorskiej na temat ochrony zabudowy dzielnicy „Zatorze” w Olsztynie
 3. przedstawiciele Oddziału wzięli udział w spotkaniu panelowym na temat „Przekształcania i modernizacji budynków historycznych”, które odbyło się z okazji IV Targów Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki w Krakowie
 4. posłance na Sejm z województwa warmińsko-mazurskiego Halinie Nowinie-Konopczynie przekazano w piśmie uwagi członków Oddziału do projektu ustawy o ochronie zabytków z prośbą o ich uwzględnienie przy pracach legislacyjnych nad nową ustawą w Sejmie
 5. zajęto stanowisko i poparto działania Miejskiego Konserwatora Zabytków Barbary Zalewskiej w sprawie, niewłaściwej z projektem, wymiany nawierzchni wokół Katedry św. Jakuba w Olsztynie oraz próby wymiany późnogotyckich kamiennych stopni świątyni.

2002 rok
 1. przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w jubileuszowej sesji z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie
 2. na zaproszenie Samorządu Miasta członek Oddziału brał udział w posiedzeniu Komisji Kultury Rady Miasta Olsztyna w sprawie realizacji miejskiego programu ochrony zabytków na 2002 rok
 3. na wniosek Prezydenta Miasta Olsztyna prezes Oddziału wzięła udział w spotkaniu na temat określenia warunków współpracy w celu przeprowadzenia konkursu na wykonanie wizerunku patrona miasta św. Jakuba, który miał zostać umieszczony w blendzie Wysokiej Bramy w Olsztynie
 4. w obradach sprawozdawczo-wyborczych Walnego Zjazdu Delegatów SKZ w Radziejowicach Oddział reprezentowali: Barbara Barańska, Barbara Urbanowicz, Wiesława Chodkowska i Mirosław Sujka

2003 rok
 1. przedstawiciele Oddziału wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na temat przygotowania i realizacji projektów z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 2. zgłoszono do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa książkę autorstwa Magdaleny Bartoś i Barbary Zalewskiej (czł SKZ) „Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur”: w serii Nowe Życie pod Starymi Strzechami, Stowarzyszenie WK Borussia, Olsztyn 2003
 3. zaopiniowano prace remontowo-konserwatorskie wykonane w sześciu obiektach na terenie miasta Olsztyna w ramach programu „Kultura i dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju regionu”
 4. zorganizowano prelekcję i prezentację Marka Kowalczyka (czł. SKZ) na temat problemów konserwatorskich związanych z remontem Wysokiej Bramy w Olsztynie
 5. prowadzono działalność gospodarczą

2004 rok
 1. wystąpiono do Urzędu Miasta Olsztyn o dofinansowanie dwóch tematów: I. Koncepcji zagospodarowania przestrzennego średniowiecznej fosy miejskiej w Olsztynie, II. Przygotowanie sesji „Dziedzictwo kulturowe w mieście”
 2. zorganizowano sesję konserwatorską „Dziedzictwo kulturowe w mieście”, która odbyła się 21.09.2004 r. w olsztyńskim ratuszu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Prelekcje i prezentacje wygłosili:
  • prof. zw. Stanisław Stawicki (Warszawa) „Zarys problemów moralno-etycznych i ich odniesienie do ochrony i konserwacji zabytków”;
  • dr hab. Aleksander Piwek (czł. SKZ Gdańsk, Politechnika Gdańska) i Jacek Strużyński (czł. SKZ) „Wartości kulturowe w mieście (na przykładzie Gdańska)”;
  • Wiktor Knercer (czł. SKZ) „Olsztyn – miasto jak ogród?”;
  • Małgorzata Birezowska (czł. SKZ) „Potrzeba badań na istnienie polichromii na przykładzie obiektów zabytkowych Olsztyna”,
  • Wiesława Chodkowska (czł. SKZ) „Problemy ochrony cokołów budynków przy wymianie nawierzchni w ośrodkach staromiejskich”;
  • Dominik Mączyński (KOBiDZ) „Iluminacje budynków”,
  • Paulina Żukowska (biuro MKZ w Olsztynie) „Dziedzictwo kulturowe w Unii Europejskiej, gdzie szukać środków na ochronę zabytków?”.
  • Dodatkowo przedstawiciele firm „Schomburg” i „Keim” zaprezentowali własne materiały stosowane w renowacji zabytków.
 3. zgłoszono do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa Wiesławę Chodkowską (czł SKZ) za "Badania architektoniczne Starego Ratusza w Olsztynie" i Firmę konserwatorską Piotr Białko sp. z o.o. z Krakowa za prace remontowo-konserwatorskie Starego Ratusza w Olsztynie

2005 rok
 1. wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję rewizyjną
 2. założono podręczną bibliotekę dla Oddziału
 3. zorganizowano wyjazd do parku w Dylewie. Na miejscu odbyła się dyskusja o bardzo złym stanie zachowania zespołu pałacowego wraz z zabudowaniami folwarku oraz parku. Zastanawiano się nad dalszym losem tego zabytku, a także nad pomysłami przywrócenia go do dawnej świetności
 4. zorganizowano prelekcję i prezentację Marka Kowalczyka zatytułowaną „Magazyn solny w Olsztynie w świetle najnowszych badań”
 5. na zaproszenie Zarządu Głównego SKZ na Kongres Polskich Konserwatorów Zabytków z Oddziału w obradach uczestniczyły: Małgorzata Birezowska, Wiesława Chodkowska oraz Anna Szymańska
 6. w Walnym Zjeździe Delegatów SKZ w Radziejowicach brały udział: Małgorzata Birezowska i Wiesława Chodkowska
 7. wznowiono wydawanie czasopisma Oddziału pod nową nazwą. Ukazał się „Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, zeszyt trzeci, 2005 pod redakcją Małgorzaty Birezowskiej (redaktor naczelnej). Zeszyt dofinansowali: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Miasto Olsztyn oraz firmy „Keim” i „Schomburg”

2006 rok
 1. otrzymano zgodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie zbiórki publicznej (cegiełki) z okazji rozprowadzania i upowszechniania periodyku Oddziału. Głównym celem zbiórki było pozyskiwanie środków na wkład własny przy starniach o pozyskiwanie środków finansowych na wydanie kolejnych biuletynów, przyszłych wystaw i konferencji o tematyce konserwatorskiej
 2. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
  • Jacka Strużyńskiego (czł. SKZ), który omówił swoje spostrzeżenia badawcze poświęcone murom zamku w Barcianach;
  • Anna Szymańska (czł. SKZ) opowiedziała o wrażeniach z otwarcia budynku muzeum projektu Daniela Libeskinda w Denver (USA) i wystawy muzealnej,
 3. oraz odbyły się otwarte dla społeczeństwa prelekcje i prezentacje:
  • Anny Szymańskiej (czł. SKZ) o pracach konserwatorskich i odkryciach pt. „Ołtarz główny z Morąga. Impresja z pracowni konserwatorskiej”;
  • w Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie Tomasz Birezowski (Warszawa) wygłosił referat „Klasyczne katedry gotyku francuskiego” bogato ilustrowany zdjęciami
 4. zorganizowano wyjazdy do klasztoru starowierców w Wojnowie i skansenu w Kadzidłowie. Grażyna Dzisko-Wadas (czł. SKZ) na miejscu w Wojnowie opowiedziała o ikonostasie, historii i dawnym życiu mniszek, następnie mnichów w klasztorze.
 5. Z kolei w kadzidłowskim muzeum Krzysztof Worobiec (właściciel, zarazem prezes stowarzyszenia „Sadyba”) oprowadził uczestników po skansenie i opowiedział historię jego powstania
 6. na zamku w Olsztynie zorganizowano promocję „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, numer trzeci. Uczestniczył w niej Jego Ekscelencja Arcybiskup Edmund Piszcz oraz licznie zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił swoim występem kabaret „Czyści jak łza”.
 7. złożono oferty do WUOZ w Olsztynie, Miasta Olsztyn i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań publicznych tj. wydanie biuletynu Oddziału i zorganizowanie wystawy konserwatorskiej „Dbajmy o nasze miasto, miasta... Stolarka okienna”
 8. założono stronę internetową Oddziału
 9. na zaproszenie oddziału gdańskiego SKZ prezes Oddziału w Olsztynie uczestniczyła w dyskusji na temat m.in. sposobu zabezpieczenia kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku po niedawnym pożarze dachu; Grażyna Dzisko-Wadas i Małgorzata Birezowska brały udział w wycieczce na terenie Niemiec szlakiem architektury romańskiej oraz współczesnej
 10. na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego prezes Oddziału Małgorzata Birezowska uczestniczyła w pracach Zespołu do spraw Opracowania Programu „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011”
 11. na zaproszenie oddziału olsztyńskiego SARP prezes Oddziału jako przedstawiciel stowarzyszenia wzięła udział w spotkaniu poświęconemu tematyce zagrożeń związanych z obiektami architektury współczesnej w Polsce, w szczególności w Olsztynie
 12. członkowie Oddziału; Grażyna Dzisko-Wadas i Jacek Strużyński uczestniczyli w zorganizowanej przez Zarząd Główny SKZ konferencji „Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej”, która odbyła się w Warszawie
 13. wydano czwarty zeszyt „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, 2006. Periodyk dofinansowali: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mirosław Sujka „KLAR” sp. z o.o. Łęguty

2007 rok
 1. na wnioski Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono kandydatki na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2007 roku - Annę Szymańską, a w 2008 roku - Hannę Koziarek-Pepol
 2. na zamku w Olsztynie zorganizowano promocję „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” - numer czwarty, 2006. Na promocję przybył m.in. Jego Ekscelencja Arcybiskup Edmund Piszcz i wielu innych znamienitych gości. Uroczystość uświetnił swoim występem kwintet fletowy z Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie
 3. w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako przedstawiciel oddziału wzięła udział prezes Oddziału. Podczas rozmów omówiono kwestie związane z programem i organizacją obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa
 4. na zaproszenie oddziału gdańskiego w wycieczce szlakiem architektury (głównie średniowiecznej) w Niemczech i Szwajcarii wzięły udział: Grażyna Dzisko-Wadas, Anna Szymańska i Małgorzata Birezowska, a w wyprawie do Toskanii uczestniczyła Grażyna Dzisko-Wadas
 5. zorganizowano wyjazdy: do parku etnograficznego w Olsztynku, gdzie Wiesława Chodkowska (czł. SKZ, zarazem pracownik skansenu) pokazała architekturę i zbiory sztuki ludowej oraz odkryte niedawno relikty murów obronnych Olsztynka. Spotkanie zakończyło się dyskusją o zabytkach oraz czytaniem własnych wierszy przez Dominika Nowinę-Konopkę (czł. SKZ); do wsi Klon z jednym z najcenniejszych w Polsce północnej zespołem budynków drewnianych
 6. w ramach EDD zorganizowano prelekcje i prezentacje:
  • Grażyny Dzisko-Wadas na zamku olsztyńskim o ikonie z Wojnowa; Jacka Strużyńskiego w Barcianach o zagadnieniach związanych z miejscowym zamkiem;
  • Małgorzaty Birezowskiej i Anny Szymańskiej w kościele p.w. śśw. Piotra i Pawła w Morągu o przeprowadzonych pracach konserwatorskich przy ołtarzu głównym oraz w kościele akademickim w Kortowie-Olsztynie o pracach konserwatorskich przy średniowiecznym krucyfiksie;
  • Małgorzaty Birezowskiej i Lucjana Czubiela z udziałem miejscowych pasjonatów historii w neoromantycznym parku w Dylewie z performencem Wiesława Wachowskiego (artysty-plastyka z Olsztyna)
 7. aktywny udział prezes Oddziału w pracach Zespołu do spraw Opracowania Programu „Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011”
 8. wydano piąty zeszyt „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, 2007. Ten numer czasopisma dofinansowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasto Olsztyn oraz Mirosław Sujka „KLAR” sp. z o.o. Łęguty. Autorami artykułów byli głównie członkowie Oddziału i zaproszeni znawcy zagadnień związanych z tematyką periodyku.

2008 rok
 1. zorganizowano promocję „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” zeszyt piąty, 2007 na zamku olsztyńskim w Sali Kromera. Uczestnicy spotkania wzięli udział w interesującej dyskusji z autorami artykułów o szeroko rozumianej ochronie zabytków oraz o tematach poruszanych w wydanym biuletynie. W części artystycznej wystąpiła Marta Andrzejczyk (olsztyńska aktorka i piosenkarka) ze swoim recitalem
 2. wybrano nowy skład Komisji rewizyjnej w związku z wykreśleniem ze SKZ jednej z osób z dotychczasowego jej składu
 3. złożono sprawozdanie ze zbiórki publicznej do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i uzyskano pozytywną decyzję na przeprowadzenie zbiórki publicznej na lata następne do 2011 roku
 4. prezes Oddziału wzięła udział w sesji konserwatorskiej „90-lecie służb konserwatorskich” zorganizowanej przez zarząd Główny SKZ i w Walnym Zjeździe Delegatów w Wojanowie oraz w wyprawie po pałacach Kotliny Jeleniogórskiej. Promowała biuletyny wydane przez oddział warmińsko-mazurski SKZ.
 5. na zaproszenie oddziału gdańskiego SKZ Małgorzata Birezowska uczestniczyła w wycieczce do południowej Francji, której celem było poznanie dziedzictwa kulturowego tego obszaru w szerokim spektrum chronologicznym
 6. wystosowano pisma do władz lokalnych w sprawie ogłoszonego przez Prezydenta Olsztyna konkursu na miejskiego konserwatora zabytków, po przeprowadzonej przez członków Oddziału dyskusji, w której zwrócono uwagę na nieprawidłowości w warunkach zawartych w ogłoszeniu konkursu
 7. wydano szósty zeszyt „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, 2008. Zeszyt dofinansowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Alfred Prusik „Renbud” s.c. Olsztyn oraz Mirosław Sujka „KLAR” sp. z o.o. Łęguty. Autorami artykułów byli członkowie Oddziału i zaproszeni specjaliści danych dziedzin
 8. Oddział poparł i włączył się w działania stowarzyszeń „Sadyba” i „Święta Warmia” mających na celu zachowanie zabytkowego tartaku Raphaelsohnów i hali zajezdni trolejbusowej w Olsztynie zmierzających do utworzenia w tych obiektach „Muzeum techniki i rozwoju regionalnego”. Wystosowano pisma z poparciem dla tych działań do Prezydenta Miasta Olsztyn, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz list otwarty dla mediów

2009 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Grażynę Dzisko-Wadas jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2009 roku.
 2. zorganizowano promocję „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, zeszyt szósty, 2008 na zamku w Olsztynie. Uroczystość uświetnił raczej wesoły recital „Kabaretu Piosenki Smutnej” z Olsztyna. W internecie i lokalnej prasie ukazała się relacja z tego wydarzenia
 3. na zaproszenie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego prezes Oddziału uczestniczyła w konferencji polsko-szwajcarskiej, na której omawiane były kierunki działań i współpracy pomiędzy obu krajami oraz województwem
 4. wyłoniono nowe władze Oddziału i Komisję rewizyjną
 5. na wniosek Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku wydano opinię z poparciem starań olsztyneckiego skansenu w celu uzyskania dofinansowania z puli MKiDN prac konserwatorskich przy wiatraku typu "koźlak", najstarszego zachowanego na Warmii i Mazurach; w piśmie poparto starania o dofinansowanie wydania książki „Katalog świadków wiary w Barczewie, Sząbruku i Kętrzynie” pod redakcją ks. dr. Jacka Macieja Wojtkowskiego
 6. zorganizowano prelekcję i prezentację Dominika Nowiny-Konopki o murach miejskich Olsztyna
 7. złożono do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadomienia o zagrożeniach zabytków: wycince zdrowego drzewa z historycznego założenia parku w Dylewie oraz przy pracach ziemnych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie w okolicy starego miasta
 8. w Leżajsku odbyły się coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Nagrodę im. Księdza Profesora Janusza Stanisława Pasierba „Conservator Ecclesiae” 2009 otrzymał, na wniosek warmińsko-mazurskiego oddziału SKZ, Biskup prof. dr hab. ks. Julian Wojtkowski z Archidiecezji Warmińskiej. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i konserwacji architektury oraz sztuki sakralnej Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem kościołów ewangelickich, które przeszły do kultu katolickiego. Ksiądz Biskup odebrał nagrodę z rąk Generalnego Konserwatora Zabytków Tomasza Merty. Laudację wygłosił prof. Kazimierz Kuśnierz redaktor naczelny „Wiadomości Konserwatorskich” pisma SKZ, podziękowania w imieniu SKZ złożyła Sekretarz Generalny SKZ Maria Sarnik-Konieczna. Księdzu Biskupowi towarzyszyła w Leżajsku delegacja z Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej w osobach Wikariusza Generalnego dr. ks. Jacka Jezierskiego, Archidiecezjalnego Konserwatora Zabytków ks. prałata dr. Jacka Macieja Wojtkowskiego i przewodniczącej Komisji do Spraw Budownictwa Sakralnego i Konserwacji Archidiecezji Warmińskiej siostry Janiny Bosko oraz prezes oddziału warmińsko-mazurskiego SKZ Małgorzata Birezowska
 9. na zaproszenie organizatorów na konferencji konserwatorskiej w pałacu w Galinach Oddział reprezentowali: Maria Przytocka, Małgorzata Birezowska, Wiktor Knercer oraz wiceprezes Oddziału Jacek Strużyński; prezes i wiceprezes uczestniczyli w Konferencji organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
 10. zorganizowano spotkanie na starym mieście w Olsztynie, gdzie Jacek Strużyński (czł. SKZ) i Rafał Bętkowski podzielili się swoimi przemyśleniami na temat historycznej architektury Olsztyna i poinformowali uczestników o aktualnie prowadzonych pracach w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej
 11. na spotkaniach z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem i przedstawicielami olsztyńskiego magistratu zorganizowanych przez urząd, Oddział reprezentowali prezes i wiceprezes. Tematem przewodnim rozmów była dyskusja nad koncepcją zagospodarowania niszczejącego zabytkowego budynku tartaku Raphaelsohnów (przygotowaną i opracowaną wspólnie przez pięć stowarzyszeń)
 12. zorganizowano wycieczkę do Lwowa i okolic m.in. do Żółkwi, Podhorców, Oleska, Rudek, Truskawca oraz zwiedzanie Przemyśla. Pracami przygotowawczymi zajęły się Małgorzata Gałęziowska i Anna Szymańska
 13. na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Oddział wypowiedział się w sprawie decyzji Zarządu Województwa o zamiarze odwołania dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Janusza Cygańskiego oraz dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Henryka Szkopa w związku z niezadowalającą oceną działalności instytucji. Negatywnie zaopiniowano decyzję Samorządu Województwa uznając, że przedstawiony powód zamiaru odwołania obu dyrektorów jest ogólnikowy i nie może być podstawą wydania rzetelnej i obiektywnej opinii.
 14. na zaproszenie radnych prezes Oddziału uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Kultury Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkaniu przeprowadzono dyskusję nad propozycjami zmian w Uchwale Nr IV/56/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 grudnia 2006 roku i Regulaminie Prac Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 15. osoba prywatna oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie oddały Oddziałowi do zabezpieczenia, przechowania a następnie przekazania do zbiorów Centrum Rozwoju Techniki i Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie (po jego formalnym powołaniu) odpowiednio: przedwojenną emaliowaną tablicę z nazwą ulicy KLEBERGER STRASSE oraz zabytkową stolarkę okienną z ościeżnicą z budynku szkoły

2010 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Jacka Strużyńskiego jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2010 roku
 2. przygotowano i złożono ofertę do Starostwa Powiatowego w Olsztynie na realizację zadania publicznego „Śladami historycznej Warmii” - kontynuację publikacji „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, zeszyt ósmy
 3. zorganizowano prelekcję Adama Wysockiego (czł. SKZ) poświęconą zabytkowemu kowalstwu z jednoczesną prezentacją licznych eksponatów z kolekcji autora
 4. zorganizowanie spotkania Oddziału na plebanii i w kościele ewangelicko-augsburskim w Olsztynie. Ks. Biskup Rudolf Bażanowski udostępnił na plebanii jedną z najstarszych zachowanych w Olsztynie piwnic ze średniowiecznymi fragmentami murów. Po przejściu uczestników do świątyni opowiedział o tajemnicach związanych z kościelnymi organami
 5. w objeździe zorganizowanym przez olsztyński oddział SARP po dawnym niemieckim Oberlandzie uczestniczyło kilku członków Oddziału
 6. w trzech spotkaniach z Prezydentem Olsztyna i urzędnikami magistratu wzięli udział prezes i wiceprezes Oddziału. Spotkania odbyły się w związku z postulowaną przez kilka stowarzyszeń koniecznością objęcia odpowiednią formą ochrony, odkrytej w czerwcu 2010 r. w Olsztynie zabytkowej stacji ejektorowej IV, z historycznej unikatowej na skalę Polski i Europy kanalizacji ciśnieniowej systemu Shone'a z końca XIX i pocz. XX w.
 7. wydano siódmy-ósmy zeszyt „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” z recenzjami na temat czasopisma: prof. zw. bp. Juliana Wojtkowskiego (Olsztyn), prof. zw. Andrzeja Koli (UMK), prof. dr. hab. Anny Lewickiej-Morawskiej (ASP Warszawa), dr. Sławomira Brzozeckiego (KUL). Zeszyt dofinansowali: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Tomasz Birezowski (osoba prywatna)
 8. Oddział współdziałał z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jednocześnie zwracając uwagę na transparentność działania urzędów i interpretację prawa przez urzędników. Zaobserwowano częściowy brak transparentności w działalności służb konserwatorskich i podjęto działania w tym zakresie na drodze postępowania administracyjnego

2011 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Marię Przytocką jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2011 roku
 2. odbyła się promocja „Biuletynu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” zeszyt siódmy-ósmy w Miejskim Ośrodku Kultury w kamienicy Naujacka w Olsztynie. Przy okazji wywiązała się ciekawa dyskusja na tematy związane z zabytkami, w której zabrał głos m.in. biskup dr ks. Jacek Jezierski.
 3. wystosowano apele do władz miejskich wraz z siedmioma innymi stowarzyszeniami w sprawach dotyczących: uratowania i ochrony zagrożonego historycznego kina „Awangarda” w Olsztynie oraz planowanej przebudowy ulicy Partyzantów w Olsztynie. Odbyło się spotkanie Prezydenta Olsztyna ze Stowarzyszeniami i dyskusja na temat rozwoju miasta. Oddział reprezentowali prezes i wiceprezes.
 4. na wniosek Zarządu Głównego SKZ w sprawie przedstawienia kandydatów do odznaczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji XXX-lecia SKZ zgłoszono
  • Wiesławę Chodkowską i Małgorzatę Birezowską do odznaki „Zasłużony dla kultury Polskiej”
  • Sławę Mojzych-Rudowską, Jacka Strużyńskiego do złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami”
 5. w Walnym Zjeździe Delegatów SKZ w Krakowie uczestniczyli jako przedstawiciele i delegaci Oddziału: prezes Małgorzata Birezowska, Wiesława Chodkowska, Maria Przytocka, Jacek Strużyński i Barbara Zalewska (czł. SKZ, zarazem Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
 6. na zaproszenie dyrektora Miejskiego Ośrodku Kultury w Olsztynie Małgorzata Birezowska i Jacek Strużyński weszli w skład społecznej Rady Programowej Centrum Techniki i Rozwoju Regionalnego „Muzeum Nowoczesności” przy MOK powołanej w związku z rewitalizacją tartaku Raphaelsohnów i jego adaptacją na nowe funkcje
 7. na zaproszenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do sporządzenia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015” w skład Zespołu do spraw Opracowania projektu Programu weszła Małgorzata Birezowska, a w Zespole Opiniującym projekt Programu uczestniczył Jacek Strużyński, przedstawiciele Oddziału
 8. w ramach współpracy Oddziału z innymi stowarzyszeniami zorganizowano Konferencję Koalicji 8. Stowarzyszeń i Przedsiębiorców na temat polityki transportowej Miasta Olsztyna. Celem spotkania było zwrócenie uwagi mieszkańców i decydentów na zły kierunek prowadzonej polityki transportowej, wskazanie problemów i następstw wynikających z takiego postępowania oraz przedstawienie przykładów dobrych rozwiązań w kraju i na świecie. W konferencji Oddział reprezentowała prezes
 9. zorganizowano uroczyste spotkanie Oddziału z okazji XXX. lecia SKZ w „Cafe Młynek” w Olsztynie z udziałem przedstawicieli z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: SARP, „Forum Rozwoju Olsztyna”, „Świętej Warmii”, „Obywatelskiego Olsztyna”, „Borussi”, „SWAO Zatorze”. Na spotkanie przyjechała Anna Rostkowska z mazowieckiego oddziału SKZ
 10. zakończono zbiórkę publiczną na cele statutowe. Zebrane fundusze przeznaczono na wydanie i promocję kolejnych zeszytów periodyku Oddziału
 11. na zaproszenie olsztyńskiego oddziału SARP kilku członków Oddziału pojechało do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie odbył się wykład na temat zrealizowanego projektu adaptacji przedzamcza na hotel oraz zwiedzanie tego obiektu
 12. na zaproszenie oddziału SARP w Olsztynie prezes Oddziału i Dominik Nowina-Konopka (czł. SKZ) uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym

2012 rok
 1. wyłoniono nowe władze Oddziału i Komisję rewizyjną
 2. przygotowano i wysłano ofertę do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – kontynuacji publikacji „Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, zeszyt dziewiąty-dziesiąty.
 3. zorganizowano prelekcję i prezentację
  • dr Małgorzaty Gałęziowskiej (czł. SKZ) pt. "Pola komunikatów sztuki a uczestnictwo w kulturze";
  • Jerzego Kruszelnickiego (przewodniczącego Fundacji Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni oraz Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia i Ochronny Mazurskiego Parku Narodowego), który przedstawił historię powstania Mazurskiego Parku Narodowego, opowiedział o kurhanach i grodziskach na jego terenie, omówił działalność Fundacji;
  • Grażyny Dzisko-Wadas, która mówiła o problemach konserwatorskich powstałych w trakcie prac nad obrazem ołtarzowym „Opłakiwanie” z kościoła w Ukcie;
  • Andrzeja Drozdka o dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich kapliczki w Szelągowie;
  • Jacka Strużyńskiego z polemiką na temat różnych prezentacji wykonanych na podstawie reliktów zabytkowej architektury odkrytych przy Wysokiej Bramie w Olsztynie;
  • Marka Kowalczyka o spostrzeżeniach związanych z działaniami przy zabytkach w Rydze
 4. wystąpiono z wnioskiem o przyznanie nagrody Zarządu Głównego SKZ za wyróżniające się publikacje z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa a także dyscyplin współdziałających dla publikacji autorstwa Jacka Wysockiego „Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur”, Olsztyn 2010
 5. założono stronę grupy na Facebooku pod nazwą Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Warmińsko-Mazurski (SKZ OW-M), która działa jako grupa zamknięta
 6. członkowie Oddziału angażowali się w pracach tzw. Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów oraz Federacji działającej na rzecz rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów. Na tym polu uczestniczyliśmy w postępowaniach administracyjnych toczących się przed organami samorządowymi i konserwatorskimi
 7. w ramach konsultacji społecznych dotyczących dzielnicy Śródmieście odbyło się spotkanie władz miasta Olsztyna z mieszkańcami. W spotkaniu Oddział reprezentowali prezes i wiceprezes, którzy wyrazili zaniepokojenie planami utworzenia pierścienia komunikacyjnego tzw. ringu ograniczającego dostępność Śródmieścia
 8. w ramach akcji „Ratujmy Stolarkę” ocaliliśmy i przekazaliśmy do MOK w Olsztynie zabytkową stolarkę okienną z kamienic przy ul. Knosały 7 i rozbieranej przy ul. Dąbrowszczaków 21 w Olsztynie. Demontażu i przetransportowania społecznie podjęła się firma „Herb” z Olsztyna Andrzeja Kurpiewskiego
 9. złożono wniosek o nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego SKZ za książkę autorstwa Janiny Bosko RM i ks. Jacka Macieja Wojtkowskiego „Dziedzictwo historyczno-artystyczne archidiecezji warmińskiej. Zabytki ruchome, Olsztyn 2011
 10. zorganizowano spotkanie w tzw. Magazynie Solnym poświęcone prezentowanym w placówce eksponatom z kolekcji uzbrojenia oraz realizacji działalności edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur wśród dzieci i młodzieży
 11. na spotkaniach poruszano tematy związane z archeologicznymi odkryciami pod Wysoką Bramą oraz problematyką ochrony i zagospodarowaniu placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie, omówiono toczące się postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków kina „Awangarda”
 12. w organizowanej przez Urząd Miasta Olsztyna sesji poświęconej odkrytym podczas badań archeologicznych reliktom założenia obronnego przy Wysokiej Bramie uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia: Małgorzata Birezowska, Wiesława Chodkowska, Marek Kowalczyk, Jacek Strużyński oraz Anna Szymańska. Anna Juszczyszyn (czł. SKZ) jako Miejski Konserwator Zabytków występowała z urzędu. W części poświęconej dyskusji Jacek Strużyński przedstawił polemiczne, bogato ilustrowane wystąpienie na temat przedstawionych na sesji prezentacji odsłoniętej zabytkowej architektury.

2013 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Marię Przytocką jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2013 roku
 2. zorganizowano prelekcje i prezentacje: Marka Kowalczyka (czł. SKZ), po wcześniejszym zwiedzeniu wyremontowanego budynku Casablanki w Olsztynie, wygłosił referat pt. „Casablanca. Praktyczne aspekty konserwacji budynku przy ul. Zamkowej 5 w Olsztynie”; Jacka Strużyńskiego (czł. SKZ) na temat propozycji dotyczących ochrony i ekspozycji rondeli Wysokiej Bramy w Olsztynie; dr Małgorzaty Gałęziowskiej (czł. SKZ) o wybranych zabytkach w Anglii; Anny Juszczyszyn (czł. SKZ, zarazem MKZ w Olsztynie), która przedstawiła problem termomodernizacji budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków
 3. Zarząd Oddziału w odpowiedzi na pismo dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji wyraził swoją negatywną opinię w sprawie zamiaru odwołania dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Janusza Cygańskiego
 4. przedstawiciele Oddziału prezes Jacek Strużyński i wiceprezes Małgorzata Birezowska uczestniczyli w spotkaniach z Prezydentem Olsztyna w sprawie odkrytej przy al. Wojska Polskiego w tzw. komory Shone'a (stacji ejektorowej IV), oraz na temat odkrytej rondeli przy Wysokiej Bramie
 5. zgłoszono się do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym, które toczyło się przed Prezydentem Miasta Olsztyna w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na odbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania oraz budowie obiektu zespołu budynków byłych Stajni Oficerskich Koszar Dragonów położonych w Olsztynie przeznaczonych na funkcje mieszkalno-usługowo-handlowe
 6. złożono wniosek o przyznanie Nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego SKZ w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa za książkę „Dzieje parafii i kościoła p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku”, praca zbiorowa pod red. Marii Przytockiej, Mały Płock 2012
 7. na spotkaniach Oddziału omawiano sprawy związane z powstającym Muzeum „Nowoczesności”, o stwierdzonym w trakcie oględzin stanie zachowania zabytków takich jak tzw. komora Shone'a czy budynek kina „Awangarda” w Olsztynie, inicjatywie utworzenia Parku Kulturowego przy al. Wojska Polskiego, o powstaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Nowoczesności „Tartak”, o zakresie przebudowy Koszar przy ul. Artyleryjskiej i planowanej przebudowy mostu św. Jakuba w Olsztynie, uczestnictwa Oddziału w pracach grupy roboczej koalicji stowarzyszeń i Federacji na rzecz rewitalizacji Koszar Dragonów, o konieczności wpisu do rejestru zabytków zajezdni trolejbusowej w Olsztynie oraz obecnym etapie procedury związanej z wpisem do rejestru zabytków Młynów Zamkowych

2014 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Teresę Nehring jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2014 roku
 2. wydano „Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, zeszyt dziewiąty-dziesiąty-jedenasty, 2011-2013, jak poprzednie pod redakcją Małgorzaty Birezowskiej (redaktor naczelnej). Zeszyt dofinansował Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 3. w Walnym Zjeździe Delegatów SKZ wzięli udział Andrzej Drozdek i prezes Jacek Strużyński
 4. przyjęta została Uchwała Zarządu Oddziału w sprawie przystąpienia Oddziału do Federacji na rzecz rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów w Olsztynie
 5. zorganizowano spotkanie w pracowni Andrzeja Drozdka w Olsztynie, podczas którego gospodarz zapoznał uczestników z aktualnie prowadzonymi pracami konserwatorskimi przy zabytkach archeologicznych z regionu
 6. na spotkaniach została przedstawiona i omówiona korespondencja z WKZ dotycząca wykreślania obiektów z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, dyskutowano na temat termomodernizacji budynków zabytkowych objętych różnymi stopniami ochrony prawnej

2015 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Magdalenę Skarżyńską-Wawrykiewicz jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2015 roku
 2. na członka zespołu do spraw opracowania projektu „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Marię Przytocką
 3. w zebraniu Zarządu Oddziału uczestniczył nasz gość Jerzy Żyngiel (Olsztyn), który przedstawił sprawę rewitalizacji i integralności zespołu pokoszarowego w Olsztynie i jego rewitalizacji
 4. na wniosek Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd Oddziału na kandydata do Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zgłosił Sabinę Remiszewską
 5. zorganizowano prelekcje i prezentacje: Adama Wysockiego o tajemniczym przedmiocie ze swojej kolekcji okuć stolarki okiennej i drzwiowej; Dominika Nowiny-Konopki na temat historii tkaniny dekoracyjnej (opony) z jego prywatnych zbiorów, który jednocześnie przedstawił wyniki badań historyczno-konserwatorskich wykonanych przed jej zamierzaną w przyszłości konserwacją
 6. na spotkaniach Oddziału przedstawiony został stan postępowań w sprawie stajni w Koszarach Dragonów oraz wyniki konsultacji społecznych dotyczących Koszar Dragonów

2016 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Leszka Wawrykiewicza jako kandydata Oddziału na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2016 roku
 2. wybrano nowe władze Oddziału i Komisję rewizyjną
 3. zorganizowano prelekcje i prezentacje Dominika Nowiny-Konopki o mszale z XVI w., sztanbuchu z XIX w. oraz „szkarabeuszu” ze zbiorów własnych; w innym spotkaniu prelegent przedstawił tzw. święte obrazki z końca XIX w. i XX wieku
 4. poparto pisemnie kandydaturę Sławomira Hryniewicza (Olsztyn) do Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
 5. na spotkaniach omawiano sprawy związane ze stanem zabytków na terenie województwa m.in. zabezpieczeniem odsłoniętych reliktów średniowiecznej rondeli w Olsztynie, spalonym wnętrzem kościoła we Florczakach, dyskusja toczyła się także wokół zamiaru utworzenia Parku Kulturowego w obrębie starego miasta w Olsztynie

2017 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Adama Wysockiego jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2017 roku
 2. zorganizowano prelekcje i prezentacje: Marka Kowalczyka na temat prac dotyczących rekonstrukcji cytadeli w Irbil (Irak); Dominika Nowiny-Konopki o historycznej „pocztówce” z tkaniną przedstawiającą tzw. „gorejące serce”oraz fajkach z terenu Polski i obecnej Ukrainy z kolekcji autora
 3. zorganizowano otwarte spotkanie z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dariusza Bartona z udziałem członków olsztyńskiego oddziału SARP i innych zainteresowanych osób. Uczestnicy spotkania i WKZ przedstawili własne oczekiwania w sprawie współpracy, wizji urzędu itp.
 4. zmieniono koncepcję strony internetowej Oddziału
 5. na zaproszenie Zarządu Głównego SARP prezes Oddziału Małgorzata Birezowska uczestniczyła w ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku” w Warszawie
 6. podjęto działania związane z ochroną modernistycznego kompleksu Dworca Głównego w Olsztynie. Oddział wystąpił o jego wpis do rejestru zabytków. Stowarzyszenie oraz Forum Rozwoju Olsztyna i olsztyński oddział SARP uznano za strony w tym postępowaniu administracyjnym. Nasi członkowie brali udział w spotkaniach stowarzyszeń, w wizji lokalnej, spotkaniach z WKZ, przedstawicielami właścicieli obiektów Dworca i mediami. Propagowano wśród społeczeństwa wiedzę na temat wartości architektonicznych i urbanistycznych tego kompleksu i możliwości jego funkcjonowania współcześnie, po odpowiedniej modernizacji m.in. wywieszono plakaty w komunikacji miejskiej promujące wartości kulturowe Dworca, zorganizowano konferencję prasową czterech stowarzyszeń na temat ochrony Dworca Głównego w Olsztynie gdzie jednym z prelegentów była prezes Oddziału
 7. na wniosek Zarządu Głównego SKZ, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz prezes Oddziału przedstawili w piśmie do ZG SKZ wspólnie uzgodnioną listę kandydatów obejmującą pracowników służb konserwatorskich z terenu województwa, proponowanych do uhonorowania z okazji setnej rocznicy powstania administracji konserwatorskiej w Polsce. Jako kandydatów do odznaczenia medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” zgłoszono: Jerzego Domino, Marię Gawryluk, Jerzego Sikorskiego; do złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami”: Leszka Godziebę, Irenę Tarantę, Urszulę Korc oraz Joannę Derewońko-Milewicz

2018 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Marię Przytocką jako kandydata Oddziału na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2018 roku
 2. na wniosek Zarządu Głównego SKZ zgłoszono kandydatów do złotych odznak SKZ z krótką charakterystyką ich działalności na rzecz SKZ: Grażynę Dzisko-Wadas, Marię Przytocką, Annę Szymańską, Marka Kowalczyka, Dominika Nowinę-Konopkę, Mirosława Sujkę, Adama Wysockiego
 3. po odwołaniu przez Zarządu Oddziału skarbnika, zgodnie ze statutem SKZ wybrano nowego skarbnika
 4. prowadzono korespondencję z WKZ i MKiDN w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków zespołu budowlanego Dworca Głównego w Olsztynie. Nasi członkowie brali udział w spotkaniach stowarzyszeń, w drugiej wizji lokalnej, wypowiadali się w mediach oraz w propagowali wśród społeczeństwa wiedzę na temat wartości architektonicznych i urbanistycznych tego kompleksu
 5. zorganizowano wyjazdy: do wsi Lipowiec (pow. szczycieński) gdzie m.in. ks. proboszcz Andrzej Golon udostępnił wnętrze i wieżę kościoła projektu Fritza Heitmanna oraz interesujące zbiory zachowane w dawnej drewnianej zabytkowej plebanii. Następnym celem była przydrożna aleja jałowców. Zajechano też do wsi Klon, w której od ostatniej wizyty członków Oddziału, zauważono ubytki w zasobie zabytkowej drewnianej architektury; do Barczewka do kościoła, w którym ks. proboszcz Antoni Górzyński zaznajomił uczestników z niedostępnymi na co dzień pomieszczeniami oraz zabytkowym wyposażeniem. Po tej wizycie udano się na teren prac wykopaliskowych w pobliżu wsi Barczewko, ze zgliszczami zniszczonego miasta Barczewa z jego pierwszej lokalizacji
 6. zorganizowano prelekcję i prezentację Dominika Nowiny-Konopki o velonie (wozduchu) z własnego zbioru, po zakończonych pracach konserwatorskich tkaniny na ASP w Warszawie opisanych w dokumentacji konserwatorskiej
 7. na Walnym Zjeździe Delegatów SKZ w Warszawie uczestniczyły Maria Przytocka i Małgorzata Birezowska

2019 rok
 1. na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgłoszono Marię Przytocką jako kandydata na członka komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2019 roku
 2. wystąpiono z drugim wnioskiem do WKZ w sprawie indywidualnego wpisu do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego dwóch obiektów wchodzących w skład historycznego zespołu budowlanego Dworca Głównego w Olsztynie:
  • budynku PKP i PKS z zadaszeniami wejściowymi i wiatą peronu nr 1;
  • wieżowca biurowego PKP i PKS z łącznikiem.
  Wniosek złożyło również „Forum Rozwoju Olsztyna”. Prowadzono korespondencję z WKZ i MKiDN w ramach postępowań administracyjnych w sprawie Dworca Głównego w związku z dwoma wnioskami Oddziału
 3. w pogrzebie Lucjana Czubiela wieloletniego członka SKZ, przez ponad 30 lat Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie uczestniczyli członkowie Oddziału. Prezes złożyła kondolencje rodzinie zmarłego w imieniu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz wieniec od Oddziału
 4. zorganizowano prezentację dr Małgorzaty Gałęziowskiej (czł. SKZ) jej książki „Cechy instytucji totalnej na przykładzie kultury organizacyjnej więzienia progresywnego w Jaworznie (1951-195”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019. Na wigilijnym spotkaniu Dominik Nowina-Konopka przedstawił publikację swoich wierszy „Wieczorami. Wiersze wybrane 1962-2014”, Tyniec 2017
 5. Nasi członkowie brali udział w spotkaniach stowarzyszeń, wypowiadali się w lokalnej prasie, telewizji i radiu oraz propagowali wśród społeczeństwa wiedzę na temat wartości kulturowych modernistycznego olsztyńskiego dworca

Inne:
 1. na podstawie wniosków Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SKZ uhonorowano członków oddziału odznaczeniami Zarządu Głównego SKZ i państwowymi:
  1. najwyższą złotą odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków: Lucjana Czubiela, Marię Przytocką, Marka Kowalczyka.
  2. odznaką „Zasłużony dla kultury Polskiej”: Wiesławę Chodkowską
  3. Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”: Sławę Mojzych-Rudowską, Jacka Strużyńskiego
  4. na wniosek Zarządu Oddziału prestiżową nagrodę Zarządu Głównego SKZ im. ks. Janusza Stanisława Pasierba „Conservator Ecclesiae” 2009 otrzymał Biskup prof. dr hab. ks. Julian Wojtkowski z Archidiecezji Warmińskiej, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i konserwacji architektury oraz sztuki sakralnej Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem kościołów ewangelickich, które przeszły do kultu katolickiego
 2. w konkursie na Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa z naszej nominacji wyróżnienia otrzymali:
  1. za 2003 rok Magdalena Bartoś i Barbara Zalewska (czł. SKZ), za publikację książki „Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur”: w serii Nowe Życie pod Starymi Strzechami, Stowarzyszenie WK Borussia, Olsztyn 2003
  2. za 2004 rok Wiesława Chodkowska (czł. SKZ) za "Badania architektoniczne Starego Ratusza w Olsztynie" oraz Firma konserwatorska Piotr Białko sp. z o.o. z Krakowa za prace remontowo-konserwatorskie Starego Ratusza w Olsztynie
  3. za 2012 r. Janina Bosko RM i ks. Jacek Maciej Wojtkowski za książkę „Dziedzictwo historyczno-artystyczne Archidiecezji Warmińskiej. Zabytki ruchome”, Olsztyn 2011, wyd. Muzeum Archidiecezji Warmińskiej
  4. Grażyna Dzisko-Wadas (czł. SKZ) przygotowała do „Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków” wydawanego przez Zarząd Główny SKZ biogramy osób nieżyjących, profesjonalnie związanych z konserwacją i ochroną zabytków z obszaru Warmii i Mazur
 3. Współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim stowarzyszeniami: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Olsztynie, „Forum Rozwoju Olsztyna”, „Święta Warmia”, „Obywatelski Olsztyn”, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”, „Obywatelski Olsztyn”, „SWAO Zatorze” czy Stowarzyszenie „Tartak”.
 4. W wyniku prowadzonej korespondencji z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Samorządowym Kolegium Odwoławczym uzyskaliśmy informacje publiczne dotyczące szeroko pojętych działań przy zabytkach, o które starał się Oddział. Pozytywnym rezultatem jest nabyta przez członków wiedza, a także przetarcie drogi przestrzegania przez urzędy w Olsztynie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Efektem tych zmagań jest udzielanie informacji publicznej przez urzędy.