Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Dnia 27 września 2019 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2019. 
Na Konkurs 2019 wpłynęło 36 prac, wśród których znalazło się:

  • 10 prac doktorskich
  • 22 prace magisterskie
  • 2 prace podyplomowe
  • 3 publikacje naukowe
Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy.
Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:
- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł
- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- złNagrody przyznane w 2019Autor Edyta Bernady
tytuł Witraże z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie: Trójca Święta (Tron Łaski), Maria ze sceny Zwiastowania, Chrystus z aniołem ze sceny Koronacji Marii. Problematyka konserwatorska XV i XX - wiecznych warstw malarskich z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej
rodzaj praca doktorska
promotorzy prof. dr hab. Ireneusz Płuska, dr Małgorzata Walczak
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor Joanna Figurska - Dudek
tytuł Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)
rodzaj praca doktorska
promotor dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz - Krupa, prof. PK
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor Katarzyna Hodor
tytuł Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych
rodzaj Publikacja naukowa
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor Elżbieta Jeżewska
tytuł Problematyka konserwatorska obrazów malowanych na sklejkach
rodzaj Praca doktorska
promotor dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor Joanna Kiliszek
tytuł Wartości i wartościowanie nowoczesnej i współczesnej wizualnej sztuki. Rola praktyki refleksyjnej kolekcja muzeum sztuki w Łodzi (values and valuation of modern and contemporary visual art. The role of reflective practice collection of the museum of art in Łódź 1931-2018
rodzaj Praca doktorska
promotor prof. dr hab. Iwona Szmelter
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor Kamila Musiorska
tytuł Restauracja zespołu klasztoru i kościoła dominikanów w Sandomierzu wraz z Muzeum Historii i Centrum winiarstwa
rodzaj Praca magisterska
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor Krzysztof Petrus
tytuł Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego
rodzaj praca doktorska
promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
zgłaszający Politechnika Krakowska
Autor Piotr Popławski
tytuł Praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji ręcznie wykonanej mapy zatytułowanej: Plan działek gruntów, oddanych zgodnie z dobrowolnym porozumieniem wsi Dołhobrody w zamian za leśne i pastwiskowe serwituty w całości posiadłości Sławatycze majątku księżnej Marii Hohenlohe-Schilingsfürst położonych w guberni Siedleckiej Ujeździe Bielskim gminie Sławatycze, wykonanej przez uczonego geodetę M. Kowalskiego, w listopadzie i grudniu 1884 roku, własność prywatna.
tytuł Teoretyczna: Badania wpływu wybranych sztywnych hydrożeli na warstwy malarskie wykonane w technice akwareli, zawierające błękit pruski, podczas zabiegu oczyszczania podłoży papierowych, aneks konserwatorski w Międzykatedralnej Pracowni Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych: Zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej dla obiektów taksydermicznych na przykładzie oczyszczania części kolekcji zbiorów naturalnych znajdujących się w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego".
rodzaj Praca magisterska
promotorzy dr prof. Marzenna Ciechańska, prof. ASP, dr Władysław Sobucki, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor Magdalena Szymańska
tytuł Praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską pięciu, jawajskich lalek teatru cieni wayang kulit z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
tytuł Teoretyczna: Badanie wpływu tlenku grafenu (GO) na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne papieru.
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autorzy Andrzej Laskowski, Olga Dyba, Grzegorz Młynarczyk
tytuł Studium ruralistyczno - konserwatorskie wsi Biesiadki w gminie Gnojnik, woj. małopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych istniejącej drewnianej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej
rodzaj Praca naukowa - badawcza
zgłaszający Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział Terenowy w Krakowie


Wyróżnienia przyznane w 2019Autor Wojciech Bagiński
tytuł Konserwacja murów XVIII-wiecznego spichlerza należącego do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Teoria aktora-sieci (ANT) jako narzędzie wspomagające proces konserwatorski
rodzaj Praca doktorska
promotor dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor Szymon Bakalarczyk
tytuł Rozwój przestrzenny dzielnicy Nowy Port w Gdańsku od 1722 do 1945 roku i jego problematyka konserwatorska
rodzaj Praca magisterska
promotor dr Bożena Zimnowoda - Krajewska
zgłaszający Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Autor Agnieszka Beczyczko
tytuł Praktyczna: Konserwacja prawosławnej chorągwi cerkiewnej z Horbowa, awers Matka Boża Kazańska, rewers Chrzest Jezusa w Jordanie ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
tytuł Teoretyczna: Rosyjskie chorągwie cerkiewne i procesje prawosławne. Między religią a polityką
rodzaj Praca magisterska
promotorzy dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP, dr Marcin Zgliński
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor Olga Broniewska
tytuł Rola dominant w krajobrazie miejskim Sopotu
rodzaj Praca podyplomowa
promotorzy prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek - Kozłowska, mgr inż. arch. Monika Trochym - Cynke
zgłaszający Politechnika Warszawska
Autor Angelika Halota
tytuł Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt
rodzaj Praca magisterska
promotor mgr Marek Wawrzkiewicz
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Autor Marta Kamińska
tytuł Średniowieczny kościół w Ostrowitem (pow. Nowomiejski) - historia przekształceń budowlanych w świetle analizy murów i więźby dachowej oraz problematyka konserwatorska
rodzaj Praca magisterska
promotor dr Maciej Prarat
zgłaszający Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Autor Korolina Nowak
tytuł Uwarunkowania działań organów administracji publicznej ochrony zabytków wynikającej z prawa autorskiego w konserwacji zabytków
rodzaj Praca magisterska
promotor dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ
zgłaszający Uniwersytet Jagielloński
Autor Karolina Lizurej
tytuł Praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji pamiątek ślubnych pochodzących z Muzeum Etnograficznego w Warszawie - dwóch dekoracyjnych ramek w stylu ludowym malowanych na szkle i trzech malowanych teł fotograficznych.
tytuł Teoretyczna: Artysta u źródeł - inspiracje kulturą ludową i regionalizmami w sztuce współczesnej Polski i świata
rodzaj praca magisterska
promotor dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP
zgłaszający Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Autor Małgorzata Węgrzak
tytuł Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych
rodzaj Praca doktorska
promotorzy dr hab. Kamil Zeidler, prof.UG, dr Alicja Jagielska - Burduk
zgłaszający Uniwersytet Gdański
Autor Agnieszka Wilkaniec
tytuł Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych wsi i majątków w strukturze Poznania
rodzaj Monografia naukowa
zgłaszający Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu