Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

JACEK RULEWICZ – Sekretarz Generalny ZG SKZ, rok 2020

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW


WAŻNE WYDARZENIA

W październiku 2021 roku minie 40 lat od Zjazdu Organizacyjnego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, który odbył się 22 października 1981 r. w Warszawie, dzięki uporowi i konsekwentnym działaniom kilkoosobowego komitetu założycielskiego. Stowarzyszenie powstało i przyszło mu stawiać swoje pierwsze kroki w okresie szczególnie trudnym dla całego społeczeństwa.

O perturbacjach związanych z powstaniem SKZ, braku zgody władz na jego utworzenie, działalności w stanie wojennym, wspaniałych ludziach budujących naszą organizację i Jej prestiż, pięknie napisali nasi Koledzy w artykułach opublikowanych w "Wiadomościach Konserwatorskich" nr 30 z 2011 roku z okazji 30-lecia działalności SKZ.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, co zawsze podkreślam, zrzeszającą specjalistów z różnych dziedzin, związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Ten interdyscyplinarny w założeniach charakter organizacji, pozwala na naturalną integrację naszego środowiska, co w Statucie wymienia się na pierwszym miejscu. Oczywiście wymaga to permanentnych działań społecznych i prowadzenia działalności podstawowej przez oddziały SKZ. Obecnie istnieje 12 oddziałów SKZ: bydgoski, gdański, górnośląski, krakowski, lubelski, mazowiecki, opolski, podkarpacki, śląski, szczeciński, toruński, warmińsko-mazurski.

W roku 2016 przestał funkcjonować oddział poznański, dzięki nieudolności jego prezesa. Mam jednak nadzieję na reaktywację działalności tego ważnego oddziału.

Należy przyjąć, że obecnie Stowarzyszenie liczy 440 członków.


W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na niektóre wydarzenia, które w moim odczuciu, były ważne dla naszego środowiska. Wydarzenia, do których czasami wracamy, na które się powołujemy, a które organizowało bądź współorganizowało Nasze Stowarzyszenia.


KONFERENCJE, SYMPOZJA, KONGRESY, TARGI

 • KONSERWATOR I ZABYTEK - sesja naukowa zorganizowana z inicjatywy ZG SKZ w dniach 30 listopada - 2 grudnia 1988 r. w Toruniu w setną rocznicę urodzin profesora Jerzego Remera. Towarzyszyło jej otwarcie w Ratuszu wystawy, ukazującej życie prywatne, działalność zawodową oraz dorobek naukowy prof. J. Remera. Na tę okoliczność wybito medal okolicznościowy z wizerunkiem profesora (Generalnego Konserwatora Zabytków w latach 1930 - 1937). Podczas tej ważnej sesji zwrócono między innymi uwagę na zły stan ochrony dóbr kultury w Polsce oraz zapowiedziano konieczność zmian prawnych, w tym organizacji systemu ochrony zabytków.
 • ARS SACRA ET RESTAURATIO - sesja naukowo-konserwatorska zorganizowana w dniach 5 - 7 grudnia 1991 r. przez Zarząd Główny SKZ wspólnie z Komisją Episkopatu ds. Sztuki Sakralnej oraz Klasztorem OO. Paulinów na Jasnej Górze. Jak pisał Minister Kultury i Sztuk Marek Rostworowski do uczestników spotkania na Jasnej Górze: "Po raz pierwszy odbywa się spotkanie tych, którym kościół powierzył pieczę nad skarbami sztuki znajdującymi się w jego sanktuariach - konserwatorów diecezjalnych z wojewódzkimi konserwatorami zabytków oraz przedstawicieli nauki i środowiska konserwatorskiego".
  Po raz pierwszy w tak szacownym gronie wskazano na konieczność zwiększenia ochrony obiektów sakralnych przed pożarem i przestępczością.
 • OCHRONA WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - Krasiczyn, 10-12 grudnia 1992. Konferencja międzynarodowa z udziałem konserwatorów krajów ościennych. Obradom towarzyszyła wystawa fotogramów obiektów zabytkowych z terenów Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski.
 • OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH ZIEM POLSKI - Rydzyna, 26 i 27 listopada 1993. Sympozjum zorganizowana przez Zarząd Główny SKZ wspólnie z PKN ICOMOS, poświęcone stanowi zachowania obiektów zabytkowych na tych terenach oraz ratowania zagrożonych zabytków na ziemiach północnych i zachodnich.
 • KONFERENCJE "REMO" - odbywające się od roku 1982 mają już swoja tradycję. Od roku 2000 tematykę konferencji rozszerzono o zagadnienia związane z konserwacja zabytków i zmieniono tytuł na "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych." Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków przez wiele lat było współorganizatorem tej międzynarodowej Konferencji.
 • MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ - cykliczne konferencje - dialog konserwatorsko - architektoniczny, konferencje organizowane corocznie od 10 lat przez Państwowe Muzeum Etnograficzne, SARP i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Konferencje te są bardzo pozytywnie oceniane przez uczestniczących w nich architektach i konserwatorach z całej Polski. Konferencje stały się ważnym forum dyskusyjnym, podczas którego z architektami, konserwatorami, projektantami i deweloperami spotykają się urzędnicy administracji rządowej i samorządowej.
 • KARTA KRAKOWSKA - 23 - 26 października 2000 r - to dokument podsumowujący obrady Sesji Plenarnej Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej "KRAKÓW 2000". Konferencja ta zgromadziła środowiska konserwatorskie z całego świata. Opracowana wówczas "Karta Krakowska 2000" jest nawiązaniem do "Karty Weneckiej", podpisanej w 1964 r. i definiuje podstawowe cele, metody i środki służące ochronie dziedzictwa architektonicznego, a którego przewodnią myślą było przekonanie, że dziedzictwo historyczne może być fundamentem nowoczesnej cywilizacji.
 • I KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH - zorganizowany przez Zarząd Główny SKZ w Warszawie - w dniach 5 - 7 listopada 2005 r. (PKiN). I Kongres został uznany za niezwykle ważne wydarzenie w naszym życiu publicznym. Po raz pierwszy bowiem w powojennej historii kraju, na spotkaniu tej rangi debatowali najważniejsi eksperci ochrony i konserwacji zabytków. Organizatorzy przyjęli dwa zasadnicze cele Kongresu: podsumowanie powojennego dorobku środowiska konserwatorskiego w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami oraz wytyczenie kierunków działań na przyszłość. Kongres obradował w 13 sekcjach, na posiedzeniu plenarnym przyjął Rezolucję I Kongresu, w której znalazły się zgłoszone podczas dyskusji wnioski i postulaty.
 • POLSKIE KONSERWACJE POZA GRANICAMI KRAJU - konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny SKZ w Warszawie w dniach 5 - 6 października 2006 r. Stanowiła próbę podsumowania prac polskich konserwatorów, wykonywanych poza granicami kraju. Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.
 • MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KRAKÓW - FLORENCJA W EUROPIE, WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTURY, współorganizowana przez ZG SKZ, odbyła się w formie dwóch sesji tematycznych: w Krakowie w dniach 20-23 września i we Florencji w dniach 25-28 października 2007 r. Wiodącym tematem sesji krakowskiej były zagadnienia historii, metodologii i nowych technik badań interdyscyplinarnych, konserwacji i restauracji architektury. Sesja florencka podjęła temat miasto historyczne i jego rozwój przestrzenny, zagrożenia cywilizacyjne, teorie konserwatorskie.
 • 90 LAT SŁUZBY OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE - konferencja jubileuszowa, zorganizowana przez Zarząd Główny SKZ w Pałacu w Wojanowie w dniach 26-28 listopada 2008 r. Było to spotkanie konserwatorów, które podjęło próbę oceny działań w tym trudnym okresie w dziejach narodu polskiego. Konferencji towarzyszyła specjalnie wydana z tej okazji publikacja, która między innymi, zawiera charakterystykę wszystkich instytucji zajmujących się ochrona zabytków w Polsce.
 • STAN I PERSPEKTYWY OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ W POLSCE NA POCZĄTKU XXI WIEKU - Seminarium zorganizowane przez ZG SKZ w dniu 14 września 2013 na WAWELU, które połączone było z wręczeniem ważnych odznaczeń oraz nagród SKZ. W części seminaryjnej przedstawione zostały wybrane problemy konserwacji zabytków sakralnych Krakowa, zapoznano zebranych ze współczesnymi realizacjami sakralnymi na świecie oraz przywołano pamięć i misję ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba.
 • II KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH - Zorganizowany przez ZG SKZ i PK 6 - 10 października 2015 r. Warszawa - Kraków.
 • Prace Kongresu podzielone zostały na dwie sesje plenarne inicjujące obrady (Zamek Królewski w Warszawie), sześć sesji panelowych (3 w Łazienkach Królewskich, 3 w siedzibie MT Targi Polskie W-wa) oraz sesję plenarną zamykającą obrady (Nowa Aula ASP W-wa), podczas której przyjęto Rezolucję II Kongresu.

  Następnie, w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie odbył się kongresowy okrągły stół ekspertów z udziałem gości zagranicznych "Polska doktryna dziedzictwa na tle europejskim - Karta Krakowska 2000 - 15 lat później" oraz prezentacja Rezolucji Kongresu.

  Wśród ważnych wydarzeń towarzyszących Kongresowi należy wymienić:
  • otwarcie wystawy multimedialnej "Roberto Di Stefano (1926-2005): osobowość, dzieło, myśl" w krakowskim MCK
  • odsłonięcie popiersia Michała Anioła w budynku Wydziału Architektury PK
  • inaugurację roku Akademii Dziedzictwa w MCK.

  Uczestnicy II Kongresu otrzymali w materiałach kongresowych komplet, przygotowanych specjalnie na tę okazję, siedmiu książek opatrzonych wspólnym tytułem "Przeszłość dla przyszłości" i "są wkładem Politechniki Krakowskiej w Jubileuszowym Roku 70-lecia działalności w rozwój badań nad teorią i praktyką nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego".

  W 2015r. ukazało się również wydawnictwo pokongresowe, zamykające cykl publikacji związanych z II Kongresem. Zawiera ono tekst Rezolucji, obszerny komentarz autorski do niej i sprawozdanie z dyskusji Okrągłego Stołu w Krakowie.

  Celem II Kongresu była z jednej strony krytyczna refleksja nad stanem realizacji postulatów polskiego środowiska konserwatorskiego, jakie zapisano w przyjętej jednogłośnie REZOLUCJI na I Kongresie, oraz zwrócenie uwagi na nowe wyzwania i problemy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, pojawiające sie na drodze bezprecedensowego w naszej historii przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w trosce o zachowanie tego dziedzictwa jako nośnika świadomości narodowej i tożsamości kulturowej.

 • OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ 2 POŁOWY XX WIEKU - ogólnopolska konferencja, 17-18 listopad 2016 r. Warszawa. Organizatorzy: ZG SKZ, IHAiKZ PK, ZG SARP.
  Od szeregu lat jesteśmy świadkami rozwijającego się procesu usuwania z naszej przestrzeni kulturowej wartościowych dzieł architektury współczesnej, zrealizowanej przez wybitnych polskich twórców w latach 1945-1989. Konferencja poświecona była poszukiwaniu skutecznej ochrony tych realizacji, które są naszym dorobkiem, dziedzictwem i w wielu wypadkach dowodem nowatorskich i unikalnych rozwiązań na poziomie światowym. Podsumowała również dotychczasowe działania i określiła kierunki dalszych wspólnych przedsięwzięć na przyjecie spójnej metodologii ochrony tego dziedzictwa kulturowego.
  Obszerne materiały z Konferencji znajdują się w dwóch numerach "Wiadomości Konserwatorskich" nr 48/2016 oraz nr 49/2017 - dostępne również w formacie pdf na stronie www.wiadomoscikonserwatorskie.pl.
 • GLINA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH OCHRONA I KONSERWACJA - MALBORK 20-22 MARZEC 2018 R. Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska zorganizowana przez ZG SKZ i Muzeum Zamkowe w Malborku.
  Era cementów, betonów, wielkiej płyty, która nastała w latach 50-tych XX wieku, spowodowała zahamowanie zainteresowania budownictwem z gliny. Obecnie daje się zauważyć ponowny rozkwit zainteresowania gliną w budownictwie ekologicznym.
  Jednakże z zaniepokojeniem obserwujemy stosowanie złych metod i materiałów przy konserwacji zabytków z pierwotnym zastosowaniem gliny. Coraz mniej specjalistów interesuje się tą problematyką. Jak ocalić to tradycyjne budownictwo, jak dotrzeć do właścicieli, lokalnych społeczności? Jak wpłynąć na konserwatorów zabytków aby w procesach konserwatorskich stosowali tradycyjne metody i materiały? Między innymi tej problematyce poświęcona była Konferencja, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem i uznaniem.
 • OCHRONA ZABYTKÓW NA POMORZU I KUJAWACH. W 100 ROCZNICĘ ORGANIZACJI URZĘDÓW KONSERWATORSKICH W POLSCE - Toruń 20 kwietnia 2018r. Konferencja zorganizowana przez: Toruński Oddział SKZ, Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podczas konferencji podsumowano dorobek konserwatorski na terenie Pomorza i Kujaw od początku działalności polskich służb konserwatorskich, z odniesieniem do działań pruskich poprzedników. Zaprezentowano także bieżące problemy organizacyjno-prawnej ochrony zabytków jak również najważniejsze realizacje konserwatorsko-restauratorskie w regionie.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ZACHOWAĆ DZIEDZICTWO POLSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ DLA PRZYSZŁOŚCI” Kraków, 10 - 11 grudnia 2018 r.
  Organizatorzy Konferencji: Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Politechnika Krakowska, Urząd Miasta Krakowa. Miejsce: Sala Rady Urzędu Miasta. Konferencja, w której udział wzięło 150 uczestników miała z jednej strony charakter refleksji historycznej, a z drugiej strony stała się próbą spojrzenia na ideę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego z perspektywy nowej cywilizacji, opartej na powszechnej globalizacji, uniwersalizacji, czy substytucjonalności wartości. Prezentacje konferencyjne ukazały świadomość potencjalnych zagrożeń jakie teraźniejszość i przyszłość może przynieść przeszłości zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Ta konferencja stanowiła impuls do poszukiwania istoty nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego, rozumianego w wymiarze pełnego autentyzmu substancji, a także ontologicznie i holistycznie. Cieszył fakt szerokiego udziału młodej generacji naukowców, profesjonalistów, teoretyków i praktyków.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ASPEKTY KONSERWATORSKIE I EKOLOGICZNE W OCHRONIE KRAJOBRAZU”,
  Kraków, 24-25 października 2019 – DZIAŁOWNIA
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowej pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków:
  • dorobek profesora Gerarda Ciołka jako przesłanie dla współczesnych badań i twórczości
  • jubileusz i twórczość profesor Anny Mitkowskiej
  organizatorzy:
  • Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
  • Politechnika Krakowska Instytut Architektury Krajobrazu
  Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 160 osób.
 • OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WOKÓŁ DZIEDZICTWA – PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ” W 40. ROCZNICĘ ŚMIERCI PROF. JERZEGO REMERA", Toruń, 7-8 listopada 2019 – Ratusz Staromiejski
  Organizatorzy – oddziały: Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników polskich oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu.
  Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – 120 uczestników.
 • TARGI DZIEDZICTWO I OGÓLNOPOLSKIE DNI KONSERWATORSKIE
  Przez 5 lat Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków brało czynny udział w merytorycznym przygotowywaniu programów Targów oraz imprezy towarzyszącej, jaką były Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie. Braliśmy udział w pracach Rady Programowej, przygotowywaliśmy i prowadziliśmy panele tematyczne. To wydarzenie, skupiające archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz konserwatorów zabytków odbywało się w atmosferze wymiany poglądów i doświadczeń.

 • WALNE ZJAZDY DELEGATÓW, WALNE ZEBRANIA ODDZIAŁÓW, POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

  Krajowe Walne zjazdy sprawozdawczo-wyborcze delegatów są najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowią one najważniejsze forum dyskusyjne, które przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Głównego ostatniej kadencji, wytycza kierunki działalności SKZ na przyszłość oraz wybiera prezesa oraz członków Zarządu Głównego SKZ na następną czteroletnia kadencję.

  Poprzedzone są one walnymi zebraniami członków oddziałów, które wybierają delegatów, kierują pod adresem zjazdów wnioski i postulaty, które stanowią istotny wkład merytoryczny w przyjmowanych uchwałach. Uchwały podejmowane przez walne zjazdy delegatów obligują wszystkich członków Stowarzyszenia, a ich wykonawcami są: Zarząd Główny i zarządy oddziałów SKZ. W roku 2014 Krajowy Zjazd Delegatów SKZ, zmieniając Statut, ustanowił 4-letnia kadencję wszystkich władz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

  Oddziały SKZ prowadzą samodzielną działalność merytoryczną. Wszystko zależy od aktywności członków zarządów oddziałów SKZ, a przede wszystkim ich prezesów. Niektóre oddziały są bardzo aktywne i prowadzą regularną działalność, integrującą środowisko oraz współpracują z wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Niektóre, działając z wuoz wydają wspólne publikacje. Inne znów włączają się w organizację specjalistycznych konferencji czy regionalnych wystaw. Wszyscy działamy społecznie, co nie jest dziś łatwe, tym bardziej więc należy docenić działalność podstawową oddziałów SKZ.


  KONKURSY I NAGRODY

  Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków prowadzi liczne konkursy, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Należą do nich:

 • NAGRODA IM KS. PROF. JANUSZA STANISŁAWA PASIERBA "CONSERVATOR ECCLESIAE”.
  Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których działalność na rzecz ochrony zabytków przynosi znaczące wyniki, a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego uczonego, konserwatora i twórcy. Nagroda przyznawana jest od roku 1996, przez specjalnie powoływaną kapitułę. Otrzymało ją wielu wybitnych konserwatorów i naukowców świeckich i duchownych. Nagrodę stanowi dyplom oraz specjalny medal okolicznościowy autorstwa wielkiego rzeźbiarza, przyjaciela SKZ - prof. Mariana Koniecznego. W środowisku uznawana jest za niezwykle prestiżową nagrodę.
 • KONKURS GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ORAZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW NA NAJLEPSZE PRACE STUDIALNE, NAUKOWE ORAZ POPULARYZATORSKIE, DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW I MUZEALNICTWA
  Celem Konkursu jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej oraz studentów problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa, poprzez podejmowanie tematów przyczyniających się do rozwoju nauki i popularyzacji w tym zakresie lub dających propozycje rozwiązań praktycznych, dostosowanych do współczesnych potrzeb.
  Konkurs cieszy się coraz większym powodzeniem. Co roku przyznawane są pieniężne nagrody i wyróżnienia z dotacji MKiDN.
 • NAGRODA IM. HANNY PIEŃKOWSKIEJ I JERZEGO ŁOMNICKIEGO
  Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których praca dla ochrony zabytków przynosi istotne rezultaty, a równocześnie upamiętnienie dwojga wybitnych przedstawicieli służb konserwatorskich. Nagroda bardzo ceniona, w szczególności przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Nagrodzie towarzyszy medal okolicznościowy, autorstwa, przedwcześnie zmarłego - prof. Mariana Koniecznego.
 • NAGRODA IM. WOJCIECHA KALINOWSKIEGO
  Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których twórcza praca na rzecz ochrony zabytków w zakresie działalności badawczej, dokumentacyjnej i konserwatorskiej (w dziedzinie: teorii oraz historii architektury i urbanistyki, ochrony i dokumentacji zabytków architektury techniki i przemysłu) przynosi znaczące wyniki, a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego badacza, konserwatora oraz twórcy. Nagrodzie towarzyszy medal okolicznościowy autorstwa wielkiego rzeźbiarza prof. Mariana Koniecznego.
 • NAGRODA IM GERARDA CIOŁKA
  Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których praca dla ochrony zabytków w zakresie budownictwa drewnianego i muzealnictwa, sztuki parkowej i ogrodowej, ochrony krajobrazu kulturowego, planowania przestrzennego, przynosi określone wyniki, a równocześnie upamiętnienie osobowości i dzieła wybitnego badacza, konserwatora i twórcy.
  Nagrody przyznawane są co dwa lata. Fundatorem nagród pieniężnych od roku 2018 jest syn wybitnego badacza Pan MACIEJ CIOŁEK.
 • NAGRODA ZG SKZ ZA WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ PUBLIKACJE
  Nagrody przyznawane za publikacje, przede wszystkim książkowe z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa a także dyscyplin współdziałających (historia sztuki, historia architektury, urbanistyka, archeologia, etnografia, nauko przyrodnicze i ścisłe i in.), jeśli poruszają one w sposób wyjątkowy i nowatorski sprawy związane z ochroną zabytków, konserwacją i muzealnictwem. Nagrody przyznawane są raz do roku publikacjom, które ukazały się z datą dwóch lat poprzednich.
 • NAGRODA IM. TADEUSZA MARII RUDKOWSKIEGO
  Nagroda nowa, ustanowiona przez Zarząd Główny SKZ w roku 2016. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których twórcza praca na rzecz ochrony zabytków w zakresie działalności badawczej i konserwatorskiej w dziedzinie:
  • ochrony i dokumentacji zabytków sepulklarnych,
  • opieki nad polskimi cmentarzami i polskimi nagrobkami w kraju i za granicą (zwłaszcza na dawnych Kresach Wschodnich),
  • rewaloryzacji pomników, kaplic i cmentarzy
  przynosi znaczące wyniki, a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego badacza, konserwatora oraz twórcy.

 • Nagrody i wyróżnienia wręczane są laureatom konkursów podczas wyjątkowych uroczystości, organizowanych bądź współorganizowanych przez Zarząd Główny SKZ.

  BIEŻĄCE WYDAWNICTWA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


 • WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE – wydawane od 1985 roku.
  Wiadomości Konserwatorskie w języku polskim i angielskim od 2013 r. ukazują się w formie kwartalnika. Pismo stanowi bezpośrednią kontynuację Wiadomości Konserwatorskich wydawanych przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków od lat 80. XX wieku. W ciągu tego okresu pismo stało się cenionym i poważanym periodykiem w środowisku polskich konserwatorów zabytków o dobrze ugruntowanym statusie pisma naukowego i opiniotwórczego. Obecnie Wiadomości Konserwatorskie są najważniejszym źródłem informacji i pogłębiania wiedzy dla środowiska polskich konserwatorów, jak również dla właścicieli, zarządców i miłośników zabytków, dla historyków sztuki i muzealników. Fakt istnienia wersji angielskojęzycznej pozwala udostępnić wiedzę o polskich konserwacjach zabytków, w kraju i zagranicą. Od 2011 r pismu nadano profil odpowiadający wymogom i potrzebom Unii Europejskiej. Intencją wydawcy i autorów pisma jest także wprowadzenie go na Listę Filadelfijską, obejmującą periodyki naukowe na najwyższym poziomie.
  Miło mi poinformować, że w wyniku ewaluacji czasopism naukowych przeprowadzonej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiadomości Konserwatorskie otrzymały 20 punktów. Kwartalnik wydawany jest dzięki dotacji przyznawanej przez MKiDN w ramach Programu Czasopisma. Zarząd Główny SKZ musi zapewnić wkład własny, co jest możliwe dzięki członkom wspierającym nasze Stowarzyszenie.
 • POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
 • Wydawnictwo nie ukazuje się regularnie. Dotychczas ukazało się 6 zeszytów.
  Zawiera biogramy osób, profesjonalnie uczestniczących w procesie konserwacji i ochrony zabytków, kształtowaniu myśli konserwatorskiej i dokumentowaniu historii konserwacji i ochrony zabytków. W roku 2019 podjęliśmy działania związane z wydaniem kolejnego 6 zeszytu Słownika.
  Do roku 2020 udało się zgromadzić 20 kolejnych biogramów. To jednak było za mało do wydania książki – powinno być 50-60 biogramów.
  W roku 2022 po zgromadzeniu odpowiedniej liczby biogramów, wydaniem kolejnego 6 zeszytu zajął się NID.
 • POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KONSERWATORÓW ZABYTKÓW - INTERAKTYWNA PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA
 • W roku 2019 dzięki sponsorowi – p. Pawłowi Myszce – właścicielowi Agencji Pro Tempus - uruchomiono na naszej stronie Interaktywną Przeglądarkę Polskiego Słownika Konserwatorów Zabytków, gdzie zamieszczone są wszystkie, dotychczas opracowane biogramy (Zeszyty – 1-6 oraz bieżące, jeszcze nie opublikowane w formie książkowej).


  W powyższym materiale starałem się, w telegraficznym skrócie, zwrócić uwagę na najważniejsze wydarzenia w życiu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na przestrzeni niemal 40 lat. Jest to moje subiektywne spojrzenie. Proszę mi wybaczyć, jeśli pominąłem jakieś ważne elementy. We wstępie zastrzegłem, że nie będę pisał o zasługach wielu Koleżanek i Kolegów, bez których, realizacja wymienionych zadań, byłaby przecież nie możliwa. Oczywiście człowiek w każdych działaniach jest najważniejszy. Lata robią swoje, o wielu osobach zapominamy, a gdy odejdą, pospiesznie szukamy materiałów do ich biogramów. Okazuje się, że czasami jest to trudne, albo wręcz niemożliwe.

  Zwracam się zatem z APELEM do Koleżanek i Kolegów o podjęcie trudu gromadzenia w poszczególnych zarządach oddziałów SKZ, biogramów członków naszego Stowarzyszenia, zarówno zmarłych jak i żyjących. Są w szeregach naszego Stowarzyszenia osoby, które posiadają domowe archiwa i stanowią one "kopalnię informacji". Musimy do nich docierać, współpracować i odtwarzać historię nie tylko Stowarzyszenia.