Nagroda im. ks. Janusza Stanisława Pasierba CONSERVATOR ECCLESIAE


POSTANOWIENIA I REGULAMIN PRZYZNAWANIA

1.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, realizując wniosek XI Walnego Zjazdu SKZ w Kazimierzu nad Wisłą, ustanawia Nagrodę im. ks. Janusza Stanisława Pasierba, która będzie przyznawana dorocznie szczególnie zasłużonym, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

2.


Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których działalność na rzecz ochrony zabytków w zakresie niżej sformułowanym przynosi znaczące wyniki, a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego uczonego, konserwatora i twórcy.

Ksiądz JANUSZ STANISŁAW PASIERB (1929-1993), historyk sztuki, profesor zwyczajny dr hab. odegrał wybitną rolę w ruchu na rzecz ochrony zabytków. Urodził się w Lubawie. Okres okupacji spędził w Żabnie w woj. tarnowskim. Młodość poświęcił nauce i dogłębnym studiom. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie (1952). Papieski Instytut Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie (1961), Uniwersytet we Fryburgu (1963). Uzyskał dwukrotnie stopień naukowy doktora: teologii w zakresie historii sztuki kościelnej (1957) oraz archeologii (1963). Habilitował się w roku 1964. Tytuł profesora uzyskał w roku 1972. Od roku 1964 kierował Katedrą Historii Sztuki Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Działalność ks. profesora Janusza Stanisława Pasierba była bardzo bogata i wielokierunkowa, pełniona w służbie Kościoła i Człowieka, w duchu ekumenicznej miłości i mądrości. Był wybitnym uczonym-humanistą w dziedzinie teorii i historii sztuki, szczególnie sztuki sakralnej. Był niestrudzonym działaczem poświeconym idei ochrony zabytków. Jego podręcznik "Ochrona zabytków sztuki sakralnej" (1968) jest ważnym dziełem w tym zakresie. Był sekretarzem i wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu d/s Sztuki Kościelnej, członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki, członkiem wielu gremiów naukowych i stowarzyszeń działających na rzecz kultury i ochrony zabytków. Od 1991 roku był Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Sylwetkę ks. profesora Janusza Stanisława Pasierba - kapłana, uczonego, nauczyciela i wychowawcy, działacza i społecznika - uzupełnia obraz błyskotliwego intelektualisty, twórcy, pisarza i poety oraz wielkiego i wiernego przyjaciela, po którym pozostała ogromna spuścizna duchowa.

3.


Przy rozpatrywaniu wniosku należy brać pod uwagę, w jakim stopniu kandydat swą postawą i osiągnięciami nawiązuje do dokonań i zainteresowań Księdza Profesora. Należy uwzględnić następujące kryteria:
- twórczy charakter działalności i osiągnięć
- działalność naukowo-badawczą w dziedzinie teorii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sakralnej
- wybitne dokonania w dziedzinie ochrony oraz konserwacji architektury i sztuki sakralnej

4.


Nagroda może być indywidualna lub zespołowa. Nagroda może być przyznawana:
- osobom świeckim i duchownym różnych wyznań religijnych
- naukowcom i konserwatorom zabytków
- administratorom wzorowo spełniającym opiekę nad ważnymi dla kultury zespołami architektury sakralnej oraz zasobami zabytków sztuki sakralnej
- osobom, które swoją działalnością konserwatorską, naukową i dydaktyczną kontynuują dzieło ks. Janusza Stanisława Pasierba.

Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:

- Zarządy oddziałów SKZ w Polsce
- Generalny Konserwator Zabytków i Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków
- Kościoły i Związki Wyznaniowe w Polsce
- Stowarzyszenia, związki oraz organizacje społeczne i naukowe działające w obszarze ochrony zabytków w Polsce.

5.


Wniosek o przyznanie nagrody winien zawierać imię i nazwisko kandydata, miejsce zatrudnienia, charakterystykę działalności i opis dokonań, uzasadnienie merytoryczne oraz dokumentację ilustrująca osiągnięcia. Ustala się termin składania wniosków o nagrodę na dzień 10 marca każdego roku.

6.


Nagrodę w postaci DYPLOMU oraz MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO autorstwa profesora Mariana Koniecznego funduje Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny zapewnia warunki działalności Komisji d/s Nagrody. Nagrodę przyznaje Komisja, pod przewodnictwem Prezesa SKZ, powoływana każdorazowo przez Zarząd Główny, do udziału w której zaproszeni są przedstawiciele:
- Komisji Episkopatu d/s Sztuki Kościelnej
- Generalnego Konserwatora Zabytków
- Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
- Stowarzyszenia Historyków Sztuki
- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
- członek SKZ nie pełniący żadnej funkcji we władzach centralnych Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
- oraz 3 członków ZG SKZ (Prezes + 2 członków prezydium ZG SKZ).

7.


W związku z corocznym dylematem, związanym z liczbą nagród, postanowiono, że Komisja nie powinna ograniczać liczby nagród. Należy jednak dążyć do przyznania jednej nagrody w każdym roku. Można też jej nie przyznać. W przypadku rozbieżności zdań członków Komisji decyduje większość głosów.
Komisja może zlecić recenzję wniosku. Recenzent winien być powołany spośród ekspertów SKZ w danej specjalności.

8.


Nagroda im. ks. Janusza Stanisława Pasierba wręczana będzie podczas uroczystości związanych z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków obchodzonym w dniu 18 kwietnia na całym świecie, lub w trakcie innych uroczystości o znaczeniu ogólnopolskim, na wniosek prezydium ZG SKZ.

9.


Regulamin powyższy został zatwierdzony jednomyślnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu w dniu 11 maja 1995 roku.