Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Lubelskiego SKZ


  rok 1994
  1. zorganizowano we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnymi Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Lublinie – konferencji problemowej składającej się z prezentacji opracowania „Wytyczne urbanistyczno-krajobrazowe: Wzornik architektury lokalnej dla strefy ochrony konserwatorskiej rejonu Janowca nad Wisłą” (wykonanego przez zespół autorski: prof. dr hab. arch. A. Bohm, dr arch. W. Kosiński, dr hab. arch. K. Kuśnierz) oraz dyskusji z udziałem prof. dr hab. arch. Janusza Bogdanowskiego na temat złożonej problematyki ochrony zespołów urbanistyczno- krajobrazowych
  2. zorganizowano prelekcje i prezentacje: Jerzego Kowalczyka (czł. SKZ) na temat rysunków architektury Zamościa pozyskanych z Archiwum Moskiewskiego, Mieczysława Morki o obrazach hiszpańskich w kolekcji Porczyńskich (komentarz do wystawy lubelskiej), Mieczysława Kurzątkowskiego na temat: konserwacja zabytków w Polsce 1944-1989: uwarunkowania polityczne i społeczne, Jerzego Żurawskiego (czł. SKZ) na temat problemów konserwatorskich przy rewaloryzacji zamku w Janowcu oraz Bogusława Szmygina (czł. SKZ), który przedstawił tezy do referatu – odbudowa zabytków i zespołów w Polsce, konsekwencje doktrynalne i praktyczne.

  rok 1995
  1. wspólnie z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Lublinie zorganizowano sesję poświęconą 75-leciu działalności służb konserwatorskich na Lubelszczyźnie
  2. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
   • Euzebiusza Maja (czł. SKZ) o zabytkowych założeniach ogrodowych Lublina na tle krajobrazu kulturowego miasta;
   • Edmunda Mitrusa na temat wyników i odkryć podczas nadzorów archeologicznych prowadzonych na terenie centrum Lublina w latach 1992-1995;
   • Andrzeja Rozwałki (czł. SKZ) na temat wybranych problemów z historii wzgórza staromiejskiego w Lublinie pod kątem odkryć archeologicznych ostatnich lat,
    oraz dyskusję nad wytycznymi konserwatorskimi dla Placu Litewskiego w Lublinie
  3. dyskutowano na temat modelu działania służby konserwatorskiej w świetle planowanych zmian terytorialno-administracyjnych kraju. Stanowisko Oddziału przekazano do ZG SKZ oraz do Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
  4. wydano opinię w sprawie reorganizacji placówki Okręgowego Konserwatora Zabytków w Kazimierzu Dolnym (merytoryczna opinia została wykorzystana w praktyce)
  5. skierowano do władz samorządowych stanowisko w sprawie ochrony dawnych nawierzchni ciągów komunikacyjnych najstarszych ulic Lublina
  6. wydelegowano Mieczysława Kurzątkowskiego jako przedstawiciela SKZ do uczestnictwa w pracach konkursowych na zagospodarowanie obszaru śródmieścia Lublina (współpraca z SARP)
  7. Prezes Oddziału uczestniczył w Sesji Rady Miejskiej poświęconej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych na Starym Mieście w Lublinie i aktualizacji Programu Rewaloryzacji Starego Miasta oraz kierunków działań realizacyjnych w tym zakresie

  rok 1996
  1. dyskutowano nad projektem Ustawy o ochronie dóbr kultury, sformułowano szczegółowe uwagi do projektu
  2. zorganizowano w wybranych obiektach architektonicznych Śródmieścia i Starego Miasta w Lublinie prezentację przykładów zagadnień i realizacji konserwatorskich, przy udziale Miejskiego Konserwatora Zabytków Marka Stasiaka. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie lubelskiego Oddziału SKZ
  3. zorganizowano prelekcje: Jerzego Kowalczyka (czł. SKZ) w temacie „Drzewa a ochrona historycznego krajobrazu w mieście”; Tadeusza Michalaka na temat reliktów klasztoru Norbertanek w Kazimierzu Dolnym
  4. zorganizowano spotkanie poświęcone działalności konserwatorskiej Józefa Edwarda Dutkiewicza (od 1935 u związanego w Lublinem, do II wojny kierującego pracami renowacyjnymi w kamienicach Starego Miasta), połączone z otwarciem okolicznościowej wystawy, i wystąpieniem przedstawiciela rodziny J.E. Dutkiewicza. Referaty wygłosili Mieczysław Kurzątkowski i Michał Trzewik
  5. członkowie Oddziału Lubelskiego opracowali artykuły zamieszczone w wydanej przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego publikacji „Lubelszczyzna”.

  rok 1997
  1. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
   • poświęcone planowanej odbudowie zamku w Kazimierzu Dolnym
   • projektowi rewaloryzacji Placu po Farze w Lublinie oraz poprzedzającym projekt wynikom badaniom archeologicznym (temat Placu po Farze prezentowali Jacek Ciepliński i Edmund Mitrus)

  rok 1998
  1. zaopiniowano projekt Ustawy Prawo Ochrony Dóbr Kultury (projekt z 19.11.1998 r.)
  2. zorganizowano prelekcje i prezentacje:
   • koncepcji programowo-przestrzennej obszaru Śródmieścia Lublina;
   • pracy magisterskiej M. Bajuna na temat rewitalizacji Podzamcza w Lublinie (praca została wytypowana do nagrody im. J. Zachwatowicza);
   • Ireny Rolskiej-Boruch na temat odkrycia XVI-wiecznych polichromii w kamienicy przy Rynku 8 w Lublinie,
   • prezentacji wraz z komentarzem zdjęć lotniczych wybranych stanowisk archeologicznych woj. lubelskiego, wykonanych w 1997 roku w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski.

  rok 1999
  1. złożono wniosek do ZG SKZ o przyznanie Mieczysławowi Kurzątkowskiemu nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego, za wielkie zaangażowanie w dzieło ochrony dóbr kultury i tworzenie struktur służb konserwatorskich powoływanie muzeów w woj. lubelskim
  2. przedstawiciele Oddziału wzięli czynny udział w środowiskowej konsultacji dot. ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, w ramach powstającego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina” oraz w organizacji „Dni kultury szwedzkiej” w Lublinie poprzez prezentację problematyki ochrony zabytków Lublina.
  3. zorganizowano prelekcje:
   • Jerzego Kowalczyka (czł. SKZ) o medalionach na gmachu Seminarium Duchownego w Lublinie,
   • Małgorzaty Podgórskiej-Makal na temat renesansowych malowideł ściennych we wnętrzu d. winiarni kamienicy przy Rynku 8 w Lublinie

  rok 2000
  1. na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego zaopiniowano kandydaturę Wiesława Malawskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
  2. złożono wniosek do ZG SKZ o nadanie Nagrody im. Ks. Prof. Janusza Pasierba Profesorowi dr hab. Jerzemu Kowalczykowi, za dorobek naukowy, liczne funkcje społeczne i aktywną działalność na rzecz ochrony zabytków (nagrodę przyznano)
  3. zaopiniowano projekty rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach:
   • prowadzenia prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz kwalifikacjach osób uprawnionych do wykonywania tych prac,
   • prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury
  4. zorganizowano prezentację wizualizacji projektu zagospodarowania Placu po Farze w Lublinie
  5. wzięto udział w spotkaniu w dniu 27.06.2000 r. z udziałem Z-cy Generalnego Konserwatora Zabytków, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, poświęcone współpracy służb konserwatorskich ze środowiskiem archeologów lubelskich.

  rok 2001
  1. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Bogusława Szmygina jako kandydata do Rady Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
  2. na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin wskazano Dariusza Kopciowskiego jako reprezentanta Oddziału Lubelskiego SKZ do udziału w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  3. uczestniczono w komisji opiniującej formę architektoniczną muszli koncertowej na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie
  4. złożono wniosek do ZG SKZ o przyznanie Halinie Landeckiej nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego - za wielkie zaangażowanie w dzieło ochrony dóbr kultury i za istotny wkład w propagowanie zasad postępowania konserwatorskiego (nagrodę przyznano)
  5. zorganizowano prelekcje:
   • Rafała Niedźwiadka „Archikatedra Lubelska – badania w kryptach”,
   • Bronisława Seniuka „Prawosławne cerkwie województwa lubelskiego zrealizowane wg projektów arch. Wiktora Syczugowa”,
   • Małgorzaty Podgórskiej-Makal na temat konserwacji polichromii ściennej we wnętrzu cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie

   rok 2003
   1. zorganizowano prelekcje:
    • Małgorzaty Podgórskiej-Makal na temat konserwacji polichromii ściennej we wnętrzu cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie;
    • Jerzego Żurawskiego „Nieznana kaponiera w systemie obronnym przedzamcza zamku w Janowcu nad Wisłą, w świetle nowoodczytanych przekazów ikonograficznych;
    • Romana Zwierzchowskiego (czł. SKZ) na temat pałacu w Przybysławicach w XVIII wieku;
    • Krzysztofa Popika (czł. SKZ) – prezentacja prac remontowych i konserwatorskich wykonanych w dawnym kościele parafialnym pw. św. Joachima i św. Anny w Annopolu
   2. zorganizowano spotkanie dyskusyjne na temat organizacji majówki archeologicznej na grodzisku w Chodliku.
   3. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Halinę Landecką jako kandydata do Rady Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
   4. Oddział Lubelski SKZ rekomendował Jerzego Żurawskiego do udziału w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej jako organ doradczy Burmistrza Kazimierza Dolnego
   5. zgłoszono do konkursu pod patronatem ZG SKZ i GKZ „na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa” – rocznik „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” wydawany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie (wśród autorów tekstów znajdują się członkowie Oddziału Lubelskiego SKZ)

   rok 2004
   1. Zarząd Oddziału skierował do ZG SKZ obszernie uzasadnione wnioski o przyznanie nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae” – księdzu kan. Adamowi Lewandowskiemu, proboszczowi parafii archikatedralnej w Lublinie oraz Halinie Landeckiej, pełniącej funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

   rok 2005
   1. zorganizowano spotkanie dyskusyjne, na którym arch. Ewa Kipta z Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin zaprezentowała „Program rewitalizacji dla Lublina”, przygotowany przez zespół pod jej kierunkiem
   2. Prezes i dwóch członków Oddziału uczestniczyli w obradach pierwszego po II wojnie światowej Kongresu Polskich Konserwatorów Zabytków

   rok 2006
   1. Członkowie Oddziału uczestniczyli w konferencji naukowej „Archikatedra Lubelska zabytek sztuki i kultury polskiej. Historia, badania i konserwacja” zorganizowanej przez Archidiecezję Lubelską. Konferencja miała na celu podsumowanie wyników badań interdyscyplinarnych (historycznych, archeologicznych, konserwatorskich i technicznych) prowadzonych od 1998 roku w ramach realizacji kompleksowej konserwacji Archikatedry
   2. zorganizowano spotkanie dyskusyjne poświęcone kwestii wskazania zabytków województwa lubelskiego, które mogłyby być uznane za Pomnik Historii oraz w dalszej kolejności wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przy współpracy z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wskazano dwa zabytki, które pierwszoplanowo powinny być uznane za Pomniki Historii: kaplicę św. Trójcy w Lublinie i zespół pałacowo-parkowy w Puławach jako miejsce związane z początkami polskiego muzealnictwa, a także 18 innych zabytków wymagających szerszego rozpoznania i dalszej dyskusji
   3. we współpracy z Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowano spotkanie połączone z wizytacją wybranych zabytków w obrębie Starego Miasta w Lublinie, objętych pracami konserwatorskimi (elewacje kamienic Rynek 2, Rynek 6, Rynek 18, Archikatedra, Dom wikariuszy). Podczas spotkania prowadzono dyskusję z konserwatorami dzieł sztuki pracującymi przy konserwacji i odtwarzaniu dekoracji sgraffitowych na elewacjach
   4. członkowie Oddziału uczestniczyli w zorganizowanej przez ZG SKZ konferencji „Polskie konserwacje poza granicami Rzeczypospolitej”

   rok 2007
   1. zorganizowano spotkanie dyskusyjne poświęcone opracowaniu wytycznych konserwatorskich do planowanej rewaloryzacji Placu Litewskiego w Lublinie
   2. Zarząd Oddziału ponownie skierował do ZG SKZ obszernie uzasadniony wniosek o przyznanie nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae” – księdzu kan. Adamowi Lewandowskiemu, proboszczowi parafii archikatedralnej w Lublinie
   3. Członkowie Oddziału uczestniczyli w zebraniu dyskusyjnym pt. „Przestrzeń publiczna miasta Lublina jako wyraz jakości kultury środowiska miasta” zorganizowanego przez Lubelski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w ramach Forum Kultury Przestrzeni
   4. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Jerzego Żurawskiego do składu komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

   rok 2008
   1. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Halinę Landecką jako kandydata do Rady Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
   2. Członkowie Oddziału uczestniczyli w konferencji „Lublin Novus – między przeszłością a przyszłością”, poświęconej problemom zagospodarowania przestrzennego terenów Podzamcza i Wielkiego Stawu Królewskiego w Lublinie
   3. Zarząd Oddziału skierował do ZG SKZ obszernie uzasadniony wniosek o przyznanie nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae” – Księdzu Arcybiskupowi Ablowi, Ordynariuszowi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
   4. Zarząd Oddziału skierował do LWKZ wniosek o przyznanie nagrody Laur Konserwatorski właścicielom zespołu dworsko-parkowego w Leścach
   5. zorganizowano prezentację wirtualnej rekonstrukcji tzw. Wielkiej Synagogi Maharszala, usytuowanej na terenie d. miasta żydowskiego w Lublinie, wyburzonej przez Niemców w czasie okupacji w latach 40.XX w.
   6. na terenie skansenu lubelskiego uczestniczono w prezentacji projektu „Miasteczko”, przygotowanego przez zespół pod kierunkiem Mieczysława Kseniaka Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej, zakładającego budowę modelowego miasteczka polskiego w okresu międzywojennego. Po prezentacji programu i dyskusji, dyrektor muzeum zaprezentował wybrane zabytki na terenie MWL
   7. Zarząd Oddziału skierował do ZG SKZ obszernie uzasadniony wniosek o uhonorowanie Prof. dr hab. Jerzego Kowalczyka tytułem Członka Honorowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

   rok 2009
   1. Oddział skierował do władz miasta Lublin wnioski wypracowane w toku dyskusji, dotyczące planowanej rewaloryzacji Placu Litewskiego w Lublinie, zwracając jednocześnie uwagę na negatywne skutki braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Lublina. Członkowie uczestniczyli w spotkaniu dyskusyjnym nad wytycznymi urbanistycznymi do Placu Litewskiego, opracowanymi w 2009 r. przez Lubelską Pracownię Urbanistyczną UM Lublin w 2009 r.
   2. Zarząd Oddziału skierował do ZG SKZ obszernie uzasadniony wniosek o przyznanie nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego – Marii Sarnik-Konieczny.
   3. zaopiniowano „Projekt regulaminu działania rzeczoznawców Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków” wraz z „Projektem ankiety kandydata na rzeczoznawcę SKZ” (uwagi przekazano do ZG SKZ)
   4. na zaproszenie Burmistrza Nałęczowa Oddział Lubelski SKZ rekomendował Romana Zwierzchowskiego do udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nałęczowie.
   5. na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin wskazano Krystynę Gerłowską do udziału w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie
   6. na zaproszenie Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny rekomendowano Jerzego Żurawskiego do udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kazimierzu Dolnym.

   rok 2010
   1. Oddział włączył się w prace nad opracowywaniem listy dóbr kultury współczesnej – obiektów przeznaczonych do zachowania i ochrony. Zaopiniowano przekazane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie „Kryteria wyboru dóbr kultury współczesnej – propozycje do dyskusji”. Członkowie Oddziału: Dariusz Kopciowski i Bartłomiej Kwiatkowski powołani przez Prezydenta Miasta Lublin do prac komisji eksperckiej do spraw utworzenia Listy Dóbr Kultury Współczesnej na terenie miasta Lublin.
   2. zorganizowano spotkanie poświęcone planowanym robotom budowlanym i pracom konserwatorskim (w tym także odkryciom badawczym) w obrębie kościoła pobrygidkowskiego przy ul. Narutowicza w Lublinie. Odbyło się ono w kościele i wiązało się z prezentacją in situ ww. problematyki
   3. zorganizowano spotkania poświęcone tematom:
    • rewaloryzacji placu w miejskiej przestrzeni historycznej (na przykładzie Sieradza w Polsce i Castres we Francji),
    • nowych trendów w iluminacji zabytków oraz zastosowaniu nowoczesnego szkła przy remontach zabytków (prelekcje Dominika Mączyńskiego).
   4. zorganizowano prezentację tematu będącego przedmiotem badań B. Kwiatkowskiego „Stan zachowania zabytkowych zespołów folwarcznych na terenie Lubelszczyzny”
   5. Prezes Oddziału uczestniczył w redagowaniu „Wiadomości Konserwatorskich” (ogólnopolskiego periodyku wydawanego przez ZG SKZ)
   6. rekomendowano Halinę Landecką na członka Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
   7. Zarząd Oddziału Lubelskiego wnioskował o wyróżnienie czterech osób aktywnie działających w Stowarzyszeniu:
    • Marię Sarnik-Konieczny – Medalem „Gloria Artis”,
    • Halinę Landecką – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
    • Jerzego Kowalczyka - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
    • Annę Frąckiewicz – Złotym Krzyżem Zasługi
   8. na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Dariusza Kopciowskiego do składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
   9. Oddział Lubelski zorganizował 1-dniową sesję związaną z jubileuszem 30-lecia działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, która odbyła się 29 września 2011 r. w Lublinie. Prelegenci przedstawili referaty okolicznościowe oraz wyniki najnowszych badań archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich w wybranych zabytkach Lublina

   rok 2012
   1. a zaproszenie Wójta Gminy Janowiec rekomendowano Jerzego Żurawskiego do udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Janowcu.
   2. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Halinę Landecką jako kandydata do Rady Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
   3. Zarząd Oddziału skierował do LWKZ wnioski o przyznanie nagrody „Laur Konserwatorski” Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. w Kazimierzu Dolnym za kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie kazimierskiej fary oraz Klasztorowi Dominikanów w Lublinie za remont i konserwację Kaplicy Tyszkiewiczów w lubelskiej bazylice pw. św. Stanisława
   4. Zarząd Oddziału podjął współpracę z władzami samorządowymi oraz Parafią Rzymskokatolicką w Kazimierzu Dolnym w celu organizacji uroczystości związanych z obchodami 400-lecia powstania fary kazimierskiej

   rok 2013
   1. zorganizowano spotkanie poświęcone badaniom źródłowym i terenowym na temat historii i rozwoju zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Lublinie. Spotkanie prowadzone przez Krzysztofa Janusa – autora badań, odbyło się na terenie zespołu i wiązało się z prezentacją in situ ww. problematyki
   2. Oddział Lubelski był współorganizatorem (z Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Instytucie Historii Sztuki KUL) sesji naukowej „Architekci i architektura XX wieku w Lublinie”, która odbyła się 15.11.2013 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie
   3. zorganizowano spotkanie, na którym pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej (członkowie SKZ) N. Przesmycka., K. Janus i B. Kwiatkowski zaprezentowali w praktyce wykonywanie pomiarów z użyciem skanera 3D we wnętrzu bazyliki OO. Dominikanów w Lublinie, następnie omówili tę metodę tworzenia inwentaryzacji
   4. zorganizowano prezentację tematu będącego przedmiotem badań Natalii Przesmyckiej „Rozwój urbanistyczny Lublina na przełomie XIX i XX wieku”.
   5. Zarząd Oddziału skierował do LWKZ wniosek o przyznanie nagrody „Laur Konserwatorski” Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” za kompleksowe prace konserwatorskie i roboty budowlane z uczytelnieniem reliktów fortalicjum obronnego w Pałacu w Gardzienicach

   rok 2014
   1. zorganizowano spotkanie, na którym Jerzy Żywicki (pracownik naukowy UMCS) zaprezentował przedmiot swoich zainteresowań i badan pt. „Aleksander Gruchalski, lubelski architekt okresu międzywojennego”
   2. na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin Jacek Serafinowicz uczestniczył w zespole opiniującym budowę pomnika Bohaterów Monte Cassino w Lublinie, natomiast Bartłomiej Kwiatkowski – w komisji ds. budowy pomnika poświęconego pamięci ofiar wielkiego głodu na Ukrainie, zlokalizowanego przy ul. Ruskiej
   3. Oddział zaopiniował projektowane zmiany w statucie SKZ
   4. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego jako przedstawiciela SKZ do składu komisji konkursowych mających wyłonić kandydatów na stanowiska Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, wskazano Dariusz Kopciowskiego.
   5. Prezes Oddziału Lubelskiego został wybrany na Walnym Zjeździe SKZ w dniu 21.11.2014 r. na funkcję skarbnika, i odtąd uczestniczył aktywnie w zebraniach Zarządu Głównego
   6. Oddział Lubelski był współorganizatorem (z „Kingspan Insulation”) konferencji pt. „Termomodernizacja obiektów zabytkowych (29.10.2014 r.)
   7. Zarząd Oddziału skierował do LWKZ wnioski o przyznanie nagrody „Laur Konserwatorski” Sądowi Okręgowemu w Lublinie za prace konserwatorskie zrealizowane we wnętrzach budynku Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 76, oraz Parafii Prawosławnej w Lublinie za konserwację zespołu 353 nagrobków na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie
   8. Prezes Oddziału uczestniczył w uroczystościach centralnych obchodów Jubileuszu 300-lecia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, mieszczącego się w zabytkowym zespole pomisjonarskim, poddawanym procesom konserwatorskim od 1998 roku.

   rok 2015
   1. Prezes Oddziału jako członek Zarządu Głównego SKZ uczestniczył aktywnie w organizacji i obradach II Kongresu Konserwatorów Polskich, który odbył się w dniach 7-11.10.2015 r.
   2. Zarząd Oddziału skierował do LWKZ wniosek o przyznanie nagrody „Laur Konserwatorski” Spółce Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe za prace remontowe i konserwatorskie przy wiadukcie kolejowym nad ulicą Kunickiego w Lublinie
   3. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Halinę Landecką jako kandydata do Rady Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
   4. zorganizowano spotkanie, na którym archeolog Grzegorz Mączka zaprezentował temat „Wykorzystanie technologii skanowania laserowego z pułapu lotniczego w poszukiwaniach zabytków archeologicznych na terenie Lubelszczyzny”.
   5. na spotkaniu na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej zwiedzano tzw. „Miasteczko” zrealizowane w ramach projektu „Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej. Etap I.”
   6. zorganizowano spotkanie, na którym Jerzy Żywicki (pracownik naukowy UMCS) wygłosił prelekcję na temat dekoracji malarskich kamienic Starego Miasta w Lublinie, natomiast Jacek Ciepliński, architekt, zapoznał zebranych z projektem własnym rewaloryzacji Placu Litewskiego, zatwierdzonym do realizacji

   rok 2016
   1. zorganizowano spotkanie połączone z oględzinami dokonanych odkryć w kamienicach staromiejskich w Lublinie: dekoracji malarskiej w kamienicy przy Rynku 9/Złota 1, oraz wystroju kamienicy przy ul. Dominikańskiej 7. Problematykę prezentowali konserwator dzieł sztuki Monika Konkolewska i badacz architektury Krzysztof Janus
   2. na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Dariusza Kopciowskiego do pracy w Radzie Muzeum Wsi Lubelskiej (na kolejną kadencję)
   3. zorganizowano spotkanie, na którym Krzysztof Janus zapoznał zebranych z wynikami najnowszych badań w kościele pw. św. Mikołaja (na Czwartku) w Lublinie, prowadzonych w trakcie procesów remontowych
   4. na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego wskazano Dariusza Kopciowskiego do składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
   5. zorganizowano spotkania:
    • z prelekcją prof. Marka Florka „Początki Lublina w świetle badań archeologicznych”
    • z prezentacją dr Krzysztofa Przegiętki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Możliwości bezwzględnego datowania zabytków przy wykorzystaniu metody luminescencyjnej”
   6. Oddział Lubelski był współorganizatorem warsztatów „Tradycja i nowoczesność w doborze technologii do renowacji zabytków” (1.03.2017 r.)
   7. Zarząd Oddziału skierował do LWKZ wniosek o przyznanie nagrody „Laur Konserwatorski” właścicielowi odbudowanego dworu „na Bernatówce” w miejscowości Dys.
   8. członkowie Oddziału Bartłomiej Kwiatkowski i Natalia Przesmycka byli współorganizatorami (wspólnie z PAN Oddział Lublin) II Ogólnopolskich warsztatów studenckich „Forma otwarta”

   rok 2018
   1. zorganizowano spotkanie, na którym konserwator dzieł sztuki i kierujący pracami Maciej Filip zaprezentował wielorakie aspekty prac konserwatorskich prowadzonych w kościele OO Dominikanów przy ul. Złotej 9 w Lublinie
   2. zorganizowano spotkanie, na którym Krzysztof Janus przedstawił fragment własnej rozprawy doktorskiej, omawiając przekształcenia architektoniczno-urbanistyczne przedmieścia „za bernardynami” do końca XIX wieku.
   3. zorganizowano spotkanie, na którym archeolog Rafał Niedźwiadek wygłosił prelekcję „Ukryte w ziemi. Plac Łokietka w świetle najnowszych badań archeologicznych.”
   4. Oddział Lubelski SKZ wspólnie z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków był organizatorem sesji naukowej z okazji 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce. Sesja pt. „Ochrona historii i materii. Wybrane realizacje konserwatorskie na terenie województwa lubelskiego”. odbyła się 19.11.2018 r. pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Marszalka Województwa Lubelskiego. Inicjatywa była realizacją jednego z postulatów Walnego Zjazdu SKZ z 2014 roku.

   rok 2019
   1. W ramach uroczystych obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej, które miały miejsce w dniach 13-15 maja 2019 roku w Lublinie i w Warszawie, Lubelski Wojewódzki Konserwatorów Zabytków wraz z Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zorganizował sesję pt. „Lublin z czasów Unii Lubelskiej”. Sesję w dniu 15 maja w Trybunale Koronnym poprowadził Prezes Oddziału, który również zaprezentował „Jagiellońską fundacja świątyni brygidów i brygidek lubelskich”.
   2. zorganizowano spotkanie, na którym dr inż. Mieczysław Kseniak zaprezentował temat: „Dwory obronne nad Czechówką w Lublinie”

   Inne:
   • Istotną częścią działalności Oddziału była współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie (następnie Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) przejawiająca się udziałem członków SKZ w komisjach konserwatorskich oraz w obradach Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Dyskutowano nad planowanymi inwestycjami o znaczeniu istotnym dla architektury i urbanistyki Lubelszczyzny. Wśród nich wymienić należy tematy dotyczące problematyki kształtowania przestrzeni miejskich w zabytkowych układach urbanistycznych, w szczególności:
    • rozbudowy dawnego klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Lublinie (adaptowanego na szpital),
    • lokalizacji podziemnego wielopoziomowego parkingu pod Placem Litewskim w Lublinie,
    • lokalizacji wielopoziomowych parkingów przy ul. Hempla i przy ul. Przystankowej w Lublinie, parkingu przy ul. Szewskiej w Lublinie, salonu samochodowego przy ul. Siennej 17 w Lublinie,
    • przebudowy skrzyżowania Narutowicza-Hempla-Okopowa (w centrum Lublina),
    • lokalizacji kompleksu gastronomicznego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Kapucyńska,
    • koncepcji udostępnienia turystycznego i urządzenia krajobrazu warownego Twierdzy Zamość, i następnie prac konserwatorskich i adaptacyjnych na terenie Twierdzy,
    • rekonstrukcji bryły katedry zamojskiej,
    • budowy galerii handlowo-usługowej na Starym Mieście w Lublinie,
    • nadbudowy dawnej apteki Lichtsona przy Rynku czy budowy hotelu przy ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym,
    • budowy Ośrodka Usług Turystycznych – Centrum Turystyki, Sportu i Rekreacji przy ul. Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym,
    • rewaloryzacji założenia pałacowo-obronnego w Czemiernikach,
    • remontów pałaców w Gardzienicach i w dawnym Niezdowie (ob. Opole Lubelskie),
    • projektu budynku wielorodzinnego przy ul. Rybnej 15 na Starym Mieście w Lublinie,
    • rozbudowy i przebudowy pozostałości zamku w Janowie Podlaskim na centrum hotelowo-konferencyjne,
    • odbudowy dawnego hotelu Berensa (następnie restauracji „Esterka”) w Kazimierzu Dolnym,
    • budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Zamenhofa w Zamościu (na terenie Starego Miasta).
   • Członkowie Oddziału: Jacek Serafinowicz i Bartłomiej Kwiatkowski w imieniu SKZ uczestniczyli w kilku posiedzeniach Zespołu ds. wznoszenia pomników na terenie miasta Lublin (na zaproszenie Urzędu Miasta)
   • Członkowie Oddziału włączali się aktywnie w organizację corocznych uroczystości wręczania Laurów Konserwatorskich oraz przygotowywanie kolejnych numerów Wiadomości Konserwatorskich (publikacji WUOZ w Lublinie)
   • W 2011 roku Halina Landecka - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierowała wniosek do ZG SKZ o podjęcie starań o przyznanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - Dariuszowi Kopciowskiemu, Prezesowi Oddziału Lubelskiego SKZ.
   • W 2015 roku Halina Landecka - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków skierowała wniosek do ZG SKZ o przyznanie nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego - Dariuszowi Kopciowskiemu, Prezesowi Oddziału Lubelskiego SKZ.
   • Dariusz Kopciowski jako Prezes Oddziału SKZ włączył się w organizację Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej w Krakowie. Działając na rzecz upowszechniania wiedzy o zabytkach prowadził cykl wykładów w Instytucie Historii Sztuki KUL oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym - na temat prac konserwatorskich prowadzonych w wybranych zabytkach Lubelszczyzny oraz o kwestiach ochrony zabytków sakralnych.
   • Odnotować należy jego wieloletnią współpracę z PTTK i OM PTTK, przejawiającą się w udziale w komisjach egzaminacyjnych dla kandydatów na przewodników.
   • Prezes Oddziału Dariusz Kopciowski był członkiem Rady Redakcyjnej krakowskiego kwartalnika „Renowacje i Zabytki”. W 2018 roku wraz z Anną Frąckiewicz (czł. SKZ) brali czynny udział w przygotowaniu numeru 3 ww. czasopisma, poświęconego Kazimierzowi Dolnemu.