Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Gdańskiego SKZ


Opracowanie:
prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek
Współpraca:
mgr inż. arch. Tomasz Błyskosz


  lata 1984-1988
  • prelekcja J. Stankiewicza "Konserwatorskie refleksje z voyage".
  • 4 spotkania o tematyce konserwatorskiej na terenie Gdańska.

  lata 1988-1992
  • prelekcja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Tadeusza Chrzanowskiego - "Aktualne problemy konserwatorskie woj. gdańskiego"
  • wypowiedź Marka Konopki o działalności Zarządu Głównego SKZ
  • udział w pracach wykończeniowych budynku przeznaczonego na Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, gdzie Oddział Gdański SKZ uzyskał swoją siedzibę
  • omówienie problematyki nowelizacji ustawy o ochronie dóbr kultury, jak i zagadnień o znaczeniu lokalnym do których należały: zagospodarowanie Wyspy Spichrzów, koncepcja budowy hotelu i domu towarowego w Sopocie
  • omówiono funkcjonowanie Państwowej Służby Ochrony Zabytków i jej wspomagania przez inne instytucje,
  • zapoznanie członków Oddziału z projektem statutu SKZ,
  • podjęto się organizacji konkursów na stanowisko WKZ w Gdańsku,
  • odniesiono się do problematyki konserwatorskiej kościoła NPM, wnętrza Dworu Artusa, zagospodarowania wyspy na Kanale Raduni.

  lata 1992-1995
  • prezentacja i dyskusja nad planem Śródmieścia Gdańska,
  • dyskusja o spuściźnie dokumentacyjnej i naukowo-konserwatorskiej PKZ,
  • omówienie spraw własności, prywatyzacji i adaptacji pomieszczeń znajdujących się na Głównym Mieście w Gdańsku,
  • dyskusja nad odnową fortyfikacji średniowiecznych Głównego Miasta w Gdańsku,
  • sprawozdanie z IX Walnego Zjazdu Sprawozdawczego SKZ w Krasiczynie,
  • omówienie problemów konserwatorskich Śródmieścia Gdańska,
  • dyskusja nad problemami konserwatorskimi Gdańska (dwukrotnie),
  • dyskusja o strukturach i pracach prowadzonych przez ROSiOŚK w Gdańsku i PSOZ w Gdańsku,
  • dyskusja o dokumentowaniu środowiska kulturowego,
  • modernizacja i przekształcenie parterów usług handlowych w miejskich zespołach zabytkowych,
  • wizja lokalna i dyskusja o problemach konserwatorskich restauracji w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

  lata 1995-2001
  • dyskusje środowiskowe (także z udziałem WKZ) na bieżące sprawy konserwatorskie,
  • interwencja w ratowaniu sklepień Kaplicy Królewskiej w Gdańsku,
  • omówienie spraw nurtujących środowisko konserwatorskie; wynikające z dyskusji wnioski i postulaty zostały przedstawione zainteresowanym stronom: władz lokalnych, inwestorom i służbom konserwatorskim,
  • udział w dyskusjach z zespołami autorskimi i wyrażenie opinii o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

  lata 2001-2002
  • omówienie bieżących problemów konserwatorskich Ratusza Staromiejskiego,
  • z inicjatywy Oddziału Gdańskiego, przy współpracy z dwoma innymi gdańskimi oddziałami Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP ustanowiono 9 października 2000 roku Nagrodę im. prof. Jerzego Stankiewicza. Jest ona przeznaczona dla osoby lub osób, które wykazały się znacznymi osiągnięciami w historii, ochronie i konserwacji zabytków na terenie Pomorza Wschodniego.

  lata 2002-2005
  • Na odbywających się średnio raz w miesiącu spotkaniach omawiano bieżące działania konserwatorskie:
   • zajmowano pisemne stanowisko w sprawach historii i konserwacji zabytków zgłoszonych przez WKZ, instytucji państwowych, a także wykonawców prac konserwatorskich
   • przedstawienie przez autorkę badań dziejów fryzu na Wieży Więziennej w Gdańsku, a następnie dyskusje wraz z WKZ nt. realizacji przedstawionego projektu,
   • dyskusja o wystroju malarskim wielkiej sali Ratusza Staromiejskiego
   • dyskusja nad planem zagospodarowania Targu Węglowego
   • autoreferat archeologa Macieja Szyszki o odkryciach oraz ekspozycji pierwszego kościoła dominikańskiego w Gdańsku
   • dyskusja z autorką projektu nowoczesnego wnętrza Hali Targowej w Gdańsku
   • omówienie rewitalizacji ul. Wajdeloty w Gdańsku-Wrzeszczu
   • prelekcja "Powojenna rekonstrukcja Gdańska a problemy współczesnej zabudowy"
   • prelekcja "Muzealnictwo w budynkach muzealnych i na wystawach okazjonalnych"

  lata 2005-2008
  • Duża aktywność oddziału sprawiła, iż stał się on ciałem opiniującym i forum wypowiedzi na najbardziej dyskusyjne tematy. Odbyło się około 40. spotkań z których część zakończyła się wypowiedziami pisemnymi (np. w sprawie ratowania zespołu dworsko-parkowego w Migowie, przeciwko budowie kładki na Motławie, braku postępu w pracach ratunkowych kościoła św. Katarzyny). W czasie spotkań wygłoszono m.in. referaty:
   • Jarosław Sianko - "Konserwacja papieru",
   • Maria Bojarska-Bigoś i Janusz Tarnacki - "Ratowanie w czasie pożaru dzieł sztuki zgromadzonych w kościele św. Katarzyny w Gdańsku "
   • Janusz Ciemnołoński i Bohdan Szermer "Zabudowa Wyspy Spichrzów"
   • Anna Kriegsaisen - "Konserwacja dzieł sztuki we Francji"
   • Aleksander Piwek - "Architektura i sztuka w dawnej Danii"
   • Katarzyna Darecka - "Drzwi Wieży Więziennej w Gdańsku"
   • Bohdan Szermer - "Tereny postoczniowe"
   • Katarzyna Rozmarynowska - "Historia parku Jaśkowej Doliny we Wrzeszczu"
   • Marek Kleczkowski - "Zamek w Ciechanowie - historia i nowe działania"
   • Tomasz Karpowicz - "Wieża obronna w ciągu murów obronnych Elbląga"
   • Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska - "O poddaszach kościoła św. Katarzyny i możliwościach ich adaptacji"
   • Zofia Maciakowska - " Urbanistyka Gdańska do XV wieku"
  • Członkowie wzięli udział w konferencji naukowej - "Konserwacja kościoła św.św. Piotra i Pawła"
  • Kontynuowane były prelekcje zaproszonych autorytetów z historii i konserwacji zabytków:
   • prof. Zygmunt Świechowski - "O sztuce romańskiej w Polsce",
   • prof. Kazimierz Kuśnierz - "Urbanistyka historycznego Krakowa"
  • Zapoznanie się z wynikami badań w terenie:
   • wykopy archeologiczne przy ul. Latarnianej w Gdańsku
   • odkrycia na gdańskim grodzie
  • Zorganizowano wyjazdy terenowe w celu poznania bieżących realizacji konserwatorskich do wybranych miejsc:
   • na Pomorzu: - Chełmno, Malbork
   • za granicą - 6 (Dania - Niemcy - Francja)
   W celu uaktywnienia członków na wniosek ustępującego prezesa przyjęta została zasada - w Oddziale Gdańskim SKZ prezes w jednym ciągu lat może pełnić swoją funkcję jedynie dwukrotnie.

  lata 2008-2011
  • Spotkania członków Oddziału odbywały się w cyklu miesięcznym (z przerwą w okresach wakacyjnych).
  • Prezentowano i dyskutowano problemy związane głównie z działaniami konserwatorskimi na terenie aglomeracji Trójmiasta.
  • Odbyło się kilka spotkań interwencyjno-informacyjnych, takich jak np.
   • zagrożenia związane z realizacją projektu tzw. "Teatru Szekspirowskiego",
   • konflikt budowy obiektu handlowego na terenie zabytkowego cmentarza w Chojnicach,
   • odbudowa kamieniczek przy kościele św. Jana w Gdańsku,
   • problematyka zabudowy Wyspy Spichrzów.
   • omawiano nowy regulamin powoływania rzeczoznawców SKZ
  • prelekcje:
   • Grzegorza Bukala - "Wyniki badań gdańskich fortyfikacji"
   • Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska - "Koncepcja zagospodarowania poddasza kościoła św. Katarzyny w Gdańsku"
   • Katarzyna Darecka - "Prace remontowe w Bramie Wyżynnej"
   • Aleksander Piwek - "Zagraniczna konserwacja izraelskich zabytków"
   • dr Lech Krzyżanowski - "Odbudowa i prace konserwatorskie na terenie historycznego Gdańska z perspektywy historyka sztuki"
   • prof. Hanna Koćka - Krenz - „Poznań w X wieku w źródłach archeologicznych”
   • dr Zofia Maciakowska - "Najnowsze ustalenia urbanistyczne - gdańskie ulice w średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych”.
  • udział w dwóch znaczących w środowisku i w prasie debatach zorganizowanych przy aktywnym udziale zarządu oddziału SKZ
  • W kilku ważnych sprawach (projektowana realizacja "Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego", uszkodzenia późnoromańskich kolumn w Katedrze Oliwskiej, ratowanie murów fundamentowych i piwnicznych na Głównym Mieście w Gdańsku) oddział występował pisemnie do Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora w Gdańsku oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.
  • Udział w wystawach historyczno-konserwatorskich, które odbyły się na terenie woj. pomorskiego.
  • Zorganizowanie 3 wyjazdów zagranicznych w celu rozpoznania bieżących rozwiązań konserwatorskich (Niemcy - Włochy).

  lata 2011-2014
  • Odbyły się 22 spotkania, których tematyką były zagadnienia historyczno-konserwatorskie związane z terenem Pomorza Gdańskiego oraz ogólne, o znaczeniu teoretycznym. Prelekcje m.in. wygłosili:
   • Katarzyna Darecka - „Malarstwo Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku”
   • Katarzyna Darecka - „Stolarka okienna w Gdańsku od XIV do pocz. XX w.”
   • Antoni Kapuściński - „Zajezdnia w Oliwie-konserwacja ruiny”
   • Andrzej Macur - „Prace konserwatorskie w Barcelonie – uwagi krytyczne”
   • Aleksander Piwek - „Dzieje browaru cysterskiego w Oliwie”
   • Renata Wiloch-Kozłowska - „Mury obronne Tczewa”
   • Tomasz Błyskosz - „O zabytkach żuławskich i ich konserwacji”
  • O problemach konserwatorskich występujących na terenie Województwa Pomorskiego oraz pracy w Urzędzie Konserwatorskim odniósł się nowo wybrany w 2012 r. Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków – mgr D. Chmielewski.
  • Do działalności szkoleniowo-poznawczej należy zaliczyć zorganizowanie wycieczek do kościołów Gdańska i jego okolic.
  • W sprawach merytorycznych podjęto pisemną interwencję dotyczącą wyburzenia na Wyspie Spichrzów zabytkowego spichrza „Woli Łeb”.
  • Zarząd Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddziału gdańskiego postanowił przyznawać coroczne nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu historii i ochrony zabytków, jakie powstały na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
  • Oddział doprowadził do wydania „Biuletynu Konserwatorskiego” nr 1 w którym zawarte zostały artykuły nie tylko członków SKZ ale także konserwatorów malarstwa ściennego i rzeźby, a także archeologii. Przygotowane teksty, po opracowaniu, ukazały się drukiem w 2013 r.

  lata 2014-2018
  • Spotkania członków oddziału odbywały się średnio raz w miesiącu. Omawiano na nich bieżące sprawy konserwatorskie z Pomorza Gdańskiego, a w szczególności z terenu historycznego Gdańska pogłębione poznaniem in situ najnowszych badań archeologicznych i architektonicznych.
  • Zorganizowano wraz z SHS o/Gdańsk i Sekcją Konserwatorów przy ZPAP kolejnych edycji nagrody im. J. Stankiewicza,
  • Kontynuowano wydanie Biuletynu Konserwatorskiego Pomorza Gdańskiego (dwa zeszyty).
  • Dokonano wyboru najlepszej pracy magisterskiej historyczno-konserwatorskiej obronionej na WA PG.
  • Wsparto powstanie książki o twórczości zmarłego w 2001 roku arch. Kazimierza Macura.
  • Zorganizowano odczyty:
   • Grzegorza Lechmana - "Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku w latach 2007-2013"
   • Andrzeja Macura - "Działalność konserwatorska Kazimierza Macura"
   • Anity Jaśkiewicz-Sojak - "Rewaloryzacja pałacu w Wejherowie"
   • Piotra Samóla - "Kościoły dominikańskie kontraty pruskiej w średniowieczu"
   • Jacka Dyżewskiego - "Organy w gdańskim kościele Franciszkanów"
   • Marii Bojarskiej-Bigoś - "Zabytkowe wnętrza w dworze Sierakowskich w Waplewie Wielkim"
   • Wiesława Gruszkowskiego - "O przemyśleniach nad dawną i współczesną architekturą"
   • Aleksandra Piwka - " Romański kościół w Oliwie"
   • Tomasza Błyskosza - "Planowana zabudowa przy Bramie Wyżynnej w Gdańsku" i "Stocznia Gdańska i jej problemy"
   • Anny Kriegseisen - "Wystrój barwny gdańskich fasad"
   • Anny Gontarz-Bagińskiej i Tomasza Bagińskiego - "Brama Nizinna w Gdańsku"
  • Członkowie wzięli udział w zwiedzaniu wystaw:
   • zabytkowy statek "Sołdek"
   • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
   • Muzeum Tradycji Szlacheckich i Ziemiańskich w Waplewie Wielkim
   • Muzeum Narodowym w Gdańsku
   • Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.
  • Zorganizowano spotkania w terenie z najnowszymi realizacjami konserwatorskimi bądź wynikami prowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych. Na spotkaniach zebraną wiedzę przedstawili:
   • Jacek Dyżewski - "Odbudowa prospektu organowego w gdańskim kościele Franciszkanów"
   • Bernard Jesionowski - "Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku"
   • Renata Wiloch-Kozłowska - "Nieznane fundamenty i mury spichrzy przy ul. Żytniej"
   • Katarzyna Darecka i Aleksander Piwek - "Odkrycia w przyziemiu Ratusza Głównomiejskiego"
   • Katarzyna Darecka i Aleksander Piwek - "Komora Palowa Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku"
   • Maria Bojarska-Bigoś - "Prace w pałacu, kaplicy i w parku - 2016"
  • Członkowie oddziału wzięli udział w:
   • pokazie średniowiecznego szklenia okien (MHMG),
   • uroczystości 96 urodzin członka oddziału - prof. W. Gruszkowskiego,
   • promocji dwóch publikacji napisanych przez członków oddziału,
   • wykładzie Katji Bernhardt (Berlin) zorganizowanym wraz z MHMG, SHS oraz Towarzystwem Domu Uphagena,
   • sympozjum Muzeum Narodowego w Gdańsku i w sesji w Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
  • Na spotkaniach członkowskich omawiano problemy związane z:
   • zabudową Wyspy Spichrzów,
   • zabudową przy Bramie Wyżynnej i przy kościele NPM w Gdańsku.
  • Wraz z SHS wypracowano stanowisko zarządu w bieżących sprawach konserwatorskich:
   • współczesne malowidła na kamienicach Głównego Miasta w Gdańsku,
   • projektowane zmiany w Parku Oliwskim
   • kładka przez rzekę Motławę w Gdańsku.

  lata 2018 - 2020
  • Spotkania członków oddziału odbywały się średnio raz w miesiącu. Omawiano na nich najważniejsze sprawy związane z ochroną i opieką na zabytkami województwa pomorskiego, a w szczególności z terenu historycznego Gdańska.
  • Podjęto bliższą współpracę z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zbytków (mgr Agnieszką Kowalską i jej następcą mgr inż. arch. Igorem Strzokiem). Efektem tego było m.in. przygotowanie „Opinii SKZ Oddziału Gdańskiego w sprawie murów odkrytych w trakcie badań archeologicznych przy ul. Sierocej 6 w Gdańsku (dz. nr 359/3, obręb 090)", a także kilkukrotne uczestnictwo WKZ w spotkaniach oddziału i wymiana poglądów w zakresie bieżących działań przy zabytkach.
  • Kontynuowano dokonywanie oceny wyboru najlepszej pracy magisterskiej historyczno-konserwatorskiej obronionej na WA PG (w 2018 r. nie przyznano nagrody, w 2019 r. uhonorowano 1 laureata).
  • Na spotkaniach SKZ odbyły się odczyty:
   • Anny Kriegseisen – Wystrój barwny gdańskich fasad,
   • Tomasza Błyskosza – Działania NID związane z przygotowaniem wniosku o wpis terenu dawnej Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO,
   • Piotra Samóla - Najnowsze odkrycia badawcze w XVIII-wiecznym budynku zespołu szpitala Bożego Ciała w Gdańsku przy ul. 3 Maja,
   • Katarzyny Dareckiej – analiza zachowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej,
   • Tomasza Błyskosza – uwarunkowania konserwatorskie związane z planowanym remontem ul. Szerokiej w Gdańsku, wymianą nawierzchni i zmianą jej geometrii,
   • Piotra Samóla – Wyniki badań architektonicznych budynków zespołu dawnego sierocińca przy ul. Sierocej w Gdańsku,
   • Katarzyny Dareckiej, analiza zabytkowej stolarki w zespole dawnego sierocińca przy ul. Sierocej w Gdańsku,
   • Macieja Marczewskiego - Wyniki badań archeologicznych przy ul. Jaracza w Gdańsku, odkrycia związane z Młodym Miastem,
   • Tomasza Błyskosza – Aktualna problematyka ochrony terenu dawnej Stoczni Gdańskiej oraz uwarunkowania związane z planowanymi inwestycjami,
   • Marii J. Sołtysik – Willa Śreniawa w Gdyni – historia i zagrożenia,
   • Joanny Poczobut – Tepiserie w Angers, dzieje i sposób ekspozycji,
   • Grzegoraz Bukala – najnowsze odkrycia przy ul. Okopowej w Gdańsku – relikty Bastionu Wiebego i Baszty Nowej,
   • Marii J. Sołtysik – Wspomnienie o doc. dr inż. arch. Ryszardzie Massalskim.
  • Zorganizowano spotkania terenowe oddziału:
   • Ratusz Głównego Miasta Gdańska - Najnowsze odkrycia i przebieg prac konserwatorskich w dawnej Komorze Palowej Ratusza Głównego Miasta Gdańska – prowadzenie Katarzyna Darecka,
   • Gdańsk, ul. Sieroca - Odkryte relikty murów dawnej szkoły w zespole sierocińca – prowadzenie kierownik prac Joanna Jarzęcka-Stąporek,
   • Gdańsk, ul. Teatralna - Adaptacja budynku Starej Apteki w Gdańsku na cele kulturalne – prowadzenie Anna Safianowicz i Katarzyna Darecka.
  • Członkowie oddziału wzięli udział w:
   • konferencji zorganizowanej w Dworze Artusa w Gdańsku pt.: „Gotyk w Gdańsku, 10-lecie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego”.
   • konferencji zorganizowanej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska pt.: Wielki Młyn w Gdańsku. Historia, odbudowa, adaptacje. Młyn – dlaczego wielki?”.
   • promocji książki pt.: „Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium"” autorstwa Piotra Samóla, członka gdańskiego oddziału SKZ.
   • promocji książki pt.: „Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta” autorstwa Andrzeja Macura, członka gdańskiego oddziału SKZ.
   • spotkaniu zorganizowanym w Muzeum Gdańska poświęconemu wspomnieniom o zmarłym prof. dr hab. inż. arch. Wisławie Gruszkowskim, członku gdańskiego oddziału SKZ.
  • Ponadto na spotkaniach członkowskich omawiano problemy związane z:
   • problematyką budowy parkingów podziemnych na terenie Gdańska,
   • zabudową terenu dawnej Stoczni Gdańskiej.
  • Jednocześnie do kilku redakcji prasy lokalnej wystosowano oficjalne stanowisko Gdańskiego Oddziału SKZ w sprawie zasadności objęcia ochroną konserwatorską terenów dawnej Stoczni Gdańskiej.