Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Statut Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Statut ze zmianami uchwalonymi przez XIX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 16 listopada 2018 r. w WarszawieRozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną zrzeszającą specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków, działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami prawa miejscowego. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

 1. Stowarzyszenie, działając zgodnie z prawem o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały zrzeszające członków zamieszkałych w określonym rejonie, ze wskazaniem przez nich miasta będącego siedzibą władz oddziału.
 3. Zarząd Główny, na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału, może uchwałą wyrazić zgodę na uzyskanie przez oddział osobowości prawnej.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Zarząd Główny w Warszawie” lub „Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Zarząd Oddziału ……… w ………”.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo ustanawiania odznak honorowych oraz odznak Stowarzyszenia.

§ 7.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z poźn. zmianami).
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Rozdział II - CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;
 2. Dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków;
 3. Ochrona zawodowych interesów członków;
 4. Inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków;
 5. Tworzenie i utrzymywanie związków środowiskowych;
 6. Podejmowanie inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury;

§ 9.

Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie działa przez:

 1. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
 2. Podejmowanie oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 3. Organizowanie rzeczoznawstwa w sprawach dotyczących konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;
 4. Współpracę z uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
 5. Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 6. Organizowanie zjazdów, sesji naukowych, konferencji, seminariów i warsztatów;
 7. Prowadzenie oraz promowanie działalności wydawniczej związanej z upowszechnianiem konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;
 8. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej;
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie fundacji i uczestnictwo w przedsięwzięciach, z których dochody są przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia;
 10. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w powyżej omówionym zakresie - w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
 11. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
  1. Prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia fundacji i uczestnictwa w przedsięwzięciach, z których dochody będą przeznaczane na działalność statutową stowarzyszenia;
  2. Inicjowania oraz prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracy z instytucjami naukowymi, uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami;
  3. Organizacji i prowadzenia szkoleń oraz kursów na temat konserwacji i ochrony zabytków;
  4. Działalności wydawniczej w tym wydawania własnego czasopisma i wydawnictw w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytków;
  5. Pozyskiwania środków na finansowanie prac z dziedziny konserwacji zabytków i ochrony dóbr dziedzictwa kultury.

Rozdział III - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10.

Członkami Stowarzyszenia, mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, także nie mieszkający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych;
  2. członków honorowych;
  3. członków wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba która:
  1. ukończyła studia wyższe w jednej z dziedzin przydatnych w konserwacji zabytków lub ochronie dziedzictwa kultury;
  2. nie ma ukończonych studiów wyższych, lecz jest czynna zawodowo w dziedzinach konserwacji zabytków lub ochrony dziedzictwa kultury co najmniej od pięciu lat;
  3. była czynna zawodowo w dziedzinach konserwacji zabytków lub ochrony dziedzictwa kultury co najmniej pięć lat.
  4. członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, zaopatrzonej w rekomendację dwóch wprowadzających członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia.
  5. osoba deklarująca chęć wstąpienia do Stowarzyszenia, a nie przyjęta, może się odwołać od decyzji Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona w dziedzinie konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury lub w pracach na rzecz Stowarzyszenia. Godność tę nadaje i może jej pozbawić Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje stałe poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd Główny. Prawa i obowiązki członka wspierającego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. Korzystania zgodnie z regulaminem z majątku i zbiorów Stowarzyszenia;
 3. Uczestnictwa w zebraniach, sesjach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. Korzystania z poradnictwa, szkolenia i instruktażu oraz innych świadczeń organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. Otrzymywania i nabywania wydawnictw Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał podejmowanych przez Walne Zjazdy Delegatów;
 2. Czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich;
 4. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i solidarności koleżeńskiej.

§ 14.

 1. Członkowie honorowi mają uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego oraz mogą korzystać z przywileju w postaci nie opłacania składek.
 2. Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 75 lat mogą korzystać z przywileju w postaci nie opłacania składek, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu prezesowi zarządu oddziału SKZ.

§ 15.

Członkostwo ustaje przez:

 1. Złożenie dobrowolnej deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
 2. Skreślenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Oddziału za nie opłacanie składek przez okres roku.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego, w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego pozbawienie praw publicznych lub zakaz wykonywania zawodu;
 4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
 5. Śmierć członka Stowarzyszenia.

§ 16.

 1. Członkowie zwyczajni, dobrowolnie występujący lub skreśleni, mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia.
 2. Członkowie zwyczajni, wykluczeni ze Stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 15 pkt.3, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

Rozdział IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walny Zjazd Delegatów;
  2. Zarząd Główny;
  3. Główna Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński;
  5. Komisja Kwalifikacyjna.
 2. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Oddziału;
  2. Zarząd Oddziału;
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 18.

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. W przypadku powstania wakatu, władze Stowarzyszenia pochodzące z wyboru, mogą w okresie kadencji uzupełniać swe składy drogą kooptacji spośród członków zwyczajnych, w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru. Członkowie władz Stowarzyszenia wprowadzeni w drodze kooptacji nie mogą pełnić funkcji prezesa.
 3. Władze Stowarzyszenia pochodzące z wyboru konstytuują się w ciągu 14 dni od daty wyboru.

A. WALNY ZJAZD DELEGATÓW.

§ 19.

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajne Walne Zjazdy Delegatów zwoływane są uchwałą Zarządu Głównego jako Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zjazdy Delegatów raz na cztery lata.

§ 20.

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

 1. Delegaci Oddziałów wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów w liczbie określonej w uchwale Zarządu Głównego oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym;
 2. Członkowie władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd Główny goście – w tym członkowie wspierający - z głosem doradczym;
 3. O terminie Walnego Zjazdu oraz porządku obrad - Zarząd Główny winien powiadomić: delegatów, Zarządy Oddziałów, pozostałe władze Stowarzyszenia oraz członków honorowych - na 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu.

§ 21.

 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w przypadkach szczególnej wagi z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 2/3 liczby Oddziałów.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów winien być zwołany w terminie 6-cio tygodniowym od dnia złożenia wniosku do Zarządu Głównego i winien obradować nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, członkowie honorowi oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. Ustalenie programu działalności Stowarzyszenia;
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Kwalifikacyjnej;
 3. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 4. Wybór Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, 10 członków Zarządu Głównego, 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 4 członków Sądu Koleżeńskiego, 3 członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia;
 6. Nadawanie godności członka honorowego;
 7. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia naczelnych i oddziałowych, zgłaszanych Zjazdowi przez Zarząd Główny - nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu;
 8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i składek na fundusz pomocy koleżeńskiej;
 10. Podejmowanie innych uchwał należących do kompetencji Walnego Zjazdu.

§ 23.

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów oraz członków honorowych z głosem stanowiącym w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Wyjątek stanowią uchwały w sprawach zmiany statutu Stowarzyszenia, do których wymagana jest kwalifikowana większośd głosów, czyli 2/3 oddanych głosów.


B. ZARZĄD GŁÓWNY.

§ 24.

 1. Zarząd Główny składa się z Prezesa i 10 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Walny Zjazd Delegatów dokonuje - w oddzielnym, tajnym głosowaniu - wyboru prezesa Zarządu Głównego. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał co najmniej 50 % głosów + 1.
 3. Wyboru członków Zarządu Głównego dokonuje Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłaszanych przez delegatów i nowo wybranego prezesa.
 4. Wybrany Zarząd Główny konstytuuje się zgodnie z § 18 pkt 3, wybierając Prezydium Zarządu Głównego, do którego należą: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik. Zarząd może dodatkowo powołać ze swojego składu nie więcej niż 2 członków Prezydium.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Kierowanie realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia poprzez Prezydium Zarządu Głównego wobec władz i instytucji zewnętrznych;
 4. Ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia oraz czuwanie nad ich prawidłową realizacją;
 5. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia, zatwierdzanie budżetu i bilansu rocznego oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz innych składników mienia Stowarzyszenia;
 6. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów;
 7. Tworzenie i rozwiązywanie oddziałów, podejmowanie uchwał o przyznawaniu osobowości prawnej oddziałom na wniosek Walnego Zebrania członków oddziału, nadzorowanie ich działalności i kontrolowanie zgodności uchwal władz oddziału ze statutem oraz obowiązującym prawem;
 8. Tworzenie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów działających przy Zarządzie Głównym oraz powoływanie ich przewodniczących;
 9. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
 10. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach odznaczeń i nagród państwowych oraz innych odznaczeń, nagród i stypendiów dla członków Stowarzyszenia;
 11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych;
 12. Ustalanie trybu wyboru i liczby delegatów na Walny Zjazd Delegatów;
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji, przystępowania do spółek i podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych oraz zadań zleconych;
 14. Uchwalanie regulaminów;
 15. Kierowanie wydawnictwami, ogłaszanie konkursów, organizowanie zjazdów, sesji, konferencji i kursów szkoleniowych oraz ustalanie zasad organizacji i rozliczeń organizowanych imprez;
 16. Zawieranie porozumień dotyczących współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami;
 17. Upoważnienie Prezydium Zarządu Głównego do przyjmowania członków wspierających w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego;
 18. Przyznawanie, na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej, statusu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;
 19. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.

§ 26.

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równoważnej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos prezesa.
 2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 3. Zarząd Główny może organizować posiedzenia plenarne z udziałem prezesów Oddziałów i przewodniczących władz Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości.
 4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na pół roku.

§ 27.

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby.

§ 28.

Do kompetencji Prezydium należą w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. Podejmowanie uchwal w ramach bieżącego zarządu finansami i majątkiem Stowarzyszenia;
 3. Wykonywanie uchwał Zarządu Głównego;
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i delegowanie tych uprawnień innym członkom Stowarzyszenia;
 5. Przygotowywanie preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków oraz przygotowywanie instrukcji, a także regulaminów przedsięwzięć gospodarczych i merytorycznych;
 6. Sprawowanie kontroli pracy oddziałów;
 7. Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z prac wykonywanych w czasie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego;
 8. Podpisywanie dokumentów i pism urzędowych Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Do wykonywania zarządzeń i uchwał Zarządu Głównego oraz prowadzenia administracji Stowarzyszenia służy Biuro Zarządu Głównego.
 2. Regulamin organizacyjny pracy Biura i zasady wynagradzania pracowników ustala Zarząd Główny na wniosek Prezydium.
 3. Dyrektora i personel Biura zatrudnia Prezydium Zarządu Głównego.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA.

§ 30.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja na swym pierwszym, organizacyjnym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę i sekretarza.
 2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Delegatów.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)

§ 31.

 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo - gospodarczym oraz sporządzanie sprawozdania z kontroli.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zjazdowi Delegatów i stawia wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego za okres minionej kadencji.
 5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskowania do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.
 6. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Oddziałowych Komisji Rewizyjnych.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.

§ 32.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz sekretarza.
 2. W posiedzeniach Sądu Koleżeńskiego winno brać udział co najmniej 3 członków Sądu, w tym przewodniczący. Dla ważności orzeczenia niezbędna jest ich obecność podczas wszystkich posiedzeń Sądu dotyczących danej sprawy.

§ 33.

 1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad etyki zawodowej oraz sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
 2. Sąd Koleżeński ma prawo udzielania upomnień, zawieszania w prawach członków na okres do lat trzech oraz jako najwyższy wymiar kary - wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 3. Wykonawcą orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jest Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Decyzja Walnego Zjazdu jest ostateczna.
 5. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

E. KOMISJA KWALIFIKACYJNA.

§ 34.

 1. Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3 członków. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Kwalifikacyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 3. Komisja Kwalifikacyjna może zasięgać opinii wybitnych specjalistów spoza swojego składu.

§ 35.

Do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej należy opiniowanie wniosków członków Stowarzyszenia ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawców.Rozdział V - ODDZIAŁY

§ 36.

Oddziały są tworzone na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek co najmniej 10 członków zamieszkałych w określonym rejonie, ze wskazaniem siedziby władz Oddziału.

§ 37.

Oddziały prowadzą podstawową działalność merytoryczną i organizacyjną Stowarzyszenia, wykonując zadania określone w niniejszym statucie. Formy i plany działalności ustala Walne Zebranie Oddziału.


A. WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU.

§ 38.

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału.
 2. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 39.

W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i członkowie honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający mający siedzibę główną na terenie działalności Oddziału - z głosem doradczym.

§ 40.

 1. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału. Termin i porządek obrad zebrania powinien być podany do wiadomości członków oraz Zarządu Głównego co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w razie potrzeby z własnej inicjatywy, względnie na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 liczby członków Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może zwołać również Zarząd Główny w trybie nadzoru merytorycznego w przypadku stwierdzenia nie wykonywania zadań statutowych przez Zarząd Oddziału.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby członków, w drugim terminie zwoływane jest drugie zebranie, które podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

§ 41.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

 1. W Oddziałach posiadających lub ubiegających się o osobowośd prawną - uchwalanie statutu Oddziału w oparciu i w zgodności ze statutem Stowarzyszenia oraz uchwałą Zarządu Głównego o udzieleniu zgody na posiadanie przez Oddział osobowości prawnej;
 2. Ustalanie kierunków działalności merytorycznej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia;
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 5. Wybór w tajnym głosowaniu prezesa i Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 6. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie gospodarki finansowej Oddziału;
 8. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania likwidacyjnego Oddziału, jego podzielenie lub połączenie z innym Oddziałem;
 9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

B. ZARZĄD ODDZIAŁU.

§ 42.

Zarząd Oddziału składa się z prezesa i 4 - 6 członków. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości składu Zarządu.

§ 43.

Do realizacji postanowień i prowadzenia administracji oraz księgowości, Zarząd Oddziału może powołać biuro Oddziału, działające na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Oddziału.

§ 44.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Organizowanie działalności Oddziału zgodnie z uchwalą Walnego Zebrania i uchwałami Zarządu Głównego;
 2. Przygotowanie planów pracy i preliminarzy oraz sprawozdao z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału;
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia zgodnie z § 11 pkt 2 ppkt 4 Statutu;
 4. Podejmowanie decyzji w ramach bieżącego zarządu majątkiem Oddziału;
 5. Tworzenie i rozwiązywanie kół, sekcji, komisji i zespołów działających przy Oddziale oraz uchwalenie regulaminów ich działania;
 6. Reprezentowanie Oddziału wobec Zarządu Głównego oraz instytucji i organizacji lokalnych;
 7. Organizowanie zabezpieczenia finansowego działalności statutowej Oddziału i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach posiadanych pełnomocnictw;
 8. Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału;
 9. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach: skreślenia członków, nadawania członkostwa honorowego oraz przyznawania nagród i odznaczeń członkom Stowarzyszenia;
 10. Opiniowanie na życzenie lub za zgodą członka jego działalności i kwalifikacji zawodowych.

C. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU.

§ 45.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i na swym pierwszym zebraniu organizacyjnym wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

§ 46.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału i sporządza sprawozdanie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia

Rozdział VI - MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 47.

 1. Podstawą materialną statutowej działalności Stowarzyszenia są wpływy ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz dochody z majątku Stowarzyszenia i działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie oraz jego Oddziały posiadające osobowość prawną mogą zawierać umowy, wchodzić w spółki, być członkami fundacji, zakładać fundacje oraz tworzyć jednostki gospodarcze, z których dochody w całości przeznaczone będą do realizacji celów statutowych.
 3. W ramach gospodarowania dochodami Stowarzyszenie tworzyć może fundusze przeznaczone na określone zadania statutowe realizowane według odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
 4. Majątek Stowarzyszenia może być oddany w zarząd lub przekazany Oddziałom posiadającym osobowość prawną na mocy uchwały Zarządu Głównego.
 5. Oddziały bez osobowości prawnej oraz komisje i inne jednostki powołane przez Zarząd Główny mogą dysponować środkami pieniężnymi w ramach budżetów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

§ 48.

 1. Dochody osiągane przez Stowarzyszenie z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych i zadań publicznych.
 2. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich - przede wszystkim, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 49.

 1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny.
 2. Oddziały Stowarzyszenia powołane przez Zarząd Główny mają prawo używania majątku w ramach rocznego budżetu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
 3. Oddziały, które posiadają osobowość prawną mogą dysponować swoim majątkiem wykazanym w rocznych bilansach składanych Zarządowi Głównemu.

§ 50.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
 2. Osobami uprawnionymi są:
  1. W Zarządzie Głównym Stowarzyszenia: prezes, wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik;
  2. W Zarządach Oddziałów Stowarzyszenia: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.

Rozdział VII - ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 51.

Zmiany statutu mogą być dokonane na podstawie prawomocnej uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej kwalifikowaną większością głosów, to znaczy 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52.

 1. Uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie specjalnie w tym celu zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów większością 4/5 oddanych głosów, przy obecności co najmniej 3/4 liczby delegatów. W razie braku quorum, może się odbyć w z góry określonym terminie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 godzin, posiedzenie następne, które może uchwalić rozwiązanie Stowarzyszenia tą samą większością głosów, niezależnie od ilości obecnych.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ten sam Walny Zjazd winien powołać Komisję Likwidacyjną i podjąć uchwałę określającą sposób rozdysponowania majątkiem Stowarzyszenia.

Statut niniejszy został przyjęty uchwalą Nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie 30 marca 1992 r.

Statut niniejszy został skorygowany uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Radziejowicach 22 listopada 2002 r.

Statut niniejszy został skorygowany uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Radziejowicach 4 listopada 2005 r.

Statut niniejszy został skorygowany uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 21 listopada 2014 roku w Warszawie.

Statut niniejszy został skorygowany uchwałą XIX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 16 listopada 2018 r. w Warszawie.