Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Nagroda im. Tadeusza Marii Rudkowskiego


USTANOWIENIA I REGULAMIN PRZYZNAWANIA

1.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków realizując wniosek XVIII Walnego Zjazdu SKZ w Warszawie w 2014 r. ustanawia Nagrodę im. Tadeusza Marii RUDKOWSKIEGO, która będzie przyznawana raz na dwa lata szczególnie zasłużonym osobom zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

2.

Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których praca na rzecz ochrony zabytków w zakresie niżej sformułowanym przynosi znaczące wyniki a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego badacza, konserwatora oraz twórcy.

TADEUSZ MARIA RUDKOWSKI (1920-2014) dr historii sztuki, konserwator zabytków, współzałożyciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Honorowy SKZ oraz przewodniczący głównej komisji konserwatorskiej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wieloletni działacz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, a także organizator opieki na rzecz ochrony polskich cmentarzy na dawnych Kresach Wschodnich. Członek honorowy Polskiego Komitetu Narodowego oraz przewodniczący jego Komisji Rewizyjnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS), a także działacz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, współzałożyciel oraz prezes i wiceprezes ZG Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Zawodowo i społecznie pracujący przez całe życie dla dobra ochrony zabytków, człowiek o nieposzlakowanej postawie moralnej, mentor szeregu pokoleń konserwatorów zabytków i historyków sztuki prowadzący działalność naukową (ponad 120 publikacji), konserwatorską i dydaktyczną na rzecz ochrony zabytków w Polsce i na Kresach Wschodnich (zwłaszcza sepulklarnych), inicjator inwentaryzacji grobów Polaków na cmentarzach Ukrainy (Lwów, Kijów, Czerniowce), inicjator i organizator kursów z zakresu podstaw wiedzy o ochronie zabytków dla polskich działaczy kultury (również na Kresach Wschodnich).

3.

Przy rozpatrywaniu wniosku o Nagrodę należy brać pod uwagę w jakim stopniu kandydat swoją postawą oraz osiągnięciami nawiązuje do dokonań i zainteresowań PATRONA NAGRODY. Należy uwzględnić następujące kryteria:

 1. twórczy charakter wykonywanej pracy lub osiągnięcia będącego przedmiotem WNIOSKU
 2. działalność badawcza i konserwatorska w dziedzinie:
  1. ochrona i dokumentacja zabytków sepulklarnych,
  2. opieka nad polskimi cmentarzami i polskimi nagrobkami w kraju i za granicą (zwłaszcza na dawnych Kresach Wschodnich),
  3. rewaloryzacja pomników, kaplic i cmentarzy.

4.

Nagroda może być przyznawana pracownikom służb konserwatorskich, konserwatorom zabytków, naukowcom i pedagogom oraz pracownikom muzeów, którzy w dziedzinach wymienionych w punkcie trzecim uzyskali szczególnie wartościowe wyniki.

Przedmiotem NAGRODY może być pojedyncze dzieło lub osiągnięcie o ważnym znaczeniu; względnie określony dorobek naukowy, publikacyjny lub konserwatorski.

5.

Wniosek o przyznanie NAGRODY winien zawierać imię i nazwisko kandydata, miejsce zatrudnienia, charakterystykę działalności lub opis dokonań, uzasadnienie merytoryczne wraz z dokumentacją ilustrującą osiągnięcie (dane kontaktowe, mail, telefon).

Ustala się termin składania wniosków na dzień 30 czerwca każdego nieparzystego roku.

6.

Nagrodę w postaci DYPLOMU oraz MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO autorstwa profesora Mariana Koniecznego funduje Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny zapewnia warunki działalności Komisji d/s Nagrody. Nagrodę przyznaje Komisja, pod przewodnictwem Prezesa ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, do udziału w której zapraszani są przedstawiciele:

 1. Generalnego Konserwatora Zabytków,
 2. Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami
 3. Stowarzyszenia Historyków Sztuki
 4. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
 5. Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
 6. członek SKZ nie pełniący żadnej funkcji we władzach centralnych Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 7. trzech członków ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

7.

Komisja d/s Nagrody przyznaje jedną Nagrodę, może też jej nie przyznać. W przypadku rozbieżności zdań członków Komisji decyduje większość głosów. Komisja może też zlecić recenzję do Wniosku. Recenzent winien być wybrany spośród ekspertów SKZ w danej specjalności.

8.

Nagroda im. Tadeusza Marii RUDKOWSKIEGO wręczana będzie na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków lub w trakcie innych uroczystości o znaczeniu ogólnokrajowym, na wniosek prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Regulamin powyższy został uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu w dniu 6 maja 2016 roku.
Warszawa, dnia 6 maja 2016 roku.