Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za wyróżniające się publikacje


POSTANOWIENIA I REGULAMIN PRZYZNAWANIA

  1. Nagroda przyznawana będzie za publikacje przede wszystkim książkowe z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa a także dyscyplin współdziałających (historia sztuki, historia architektury, urbanistyka, archeologia, etnografia, nauko przyrodnicze i ścisłe i in.), jeśli poruszają one sprawy związane z ochroną zabytków, konserwacją i muzealnictwem.
  2. Nagradzane będą książki naukowe, popularno-naukowe publicystyczne, eseistyczne wnoszące nowe wartości merytoryczne i wyróżniające się ujęciem, forma i stylem.
  3. Nagradzani mogą być autorzy indywidualni lub prace zbiorowe a także twórcy i inicjatorzy publikacji cyklicznych (np. spisy, katalogi, serie itp.), natomiast wyłącza się poszczególne tomy tych publikacji realizowane wg. ścisłych założeń redakcyjnych i podporządkowane regułom redakcyjnym. Intencją nagrody jest bowiem promowanie ujęć i twórczości indywidualnej, autorskiej, poszukującej, nowatorskiej przedstawiającej indywidualny punkt widzenia.
  4. Nagroda może być przyznawana raz do roku publikacjom, które ukazały się z datą dwóch lat poprzednich.
  5. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu zwyczajnym biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone przez członków Zarządu i prezesów Oddziałów. W wypadku publikacji przedstawiającej znaczny stopień specjalizacji zgłaszający powinien przedstawić pozytywną opinię pisemna samodzielnego pracownika nauki odpowiedniej specjalności.

Zgłoszenie kandydatur do nagrody powinno nastąpić na zebraniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków poprzedzającym posiedzenia, na którym podjęte zostaną decyzje, odbywającym się co najmniej 1 miesiąc wcześniej.

W ciągu tego miesiąca członkowie Zarządu zapoznają się z wnioskami i publikacjami kandydującymi do nagrody. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd w głosowaniu większości co najmniej 75%, przy obecności 3/4 składu osobowego ZG.

Warszawa, dnia 3 marca 1989
Zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, dnia 3 marca 1989 r.