Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dalej: RODO 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, reprezentowane przez sekretarza generalnego (zwane dalej Stowarzyszeniem).

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych na podstawie jego Statutu.

 3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: info@skz.pl

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  1. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  2. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  3. na podstawie wyrażenia stosownych zgód art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  4. w związku z zadaniami realizowanymi podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo, jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.