Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków patronem VII Konferencji Naukowej


Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków objęło patronatem VII Konferencję Naukową z cyklu "Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami" pt. „Metody oraz formy ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i zieleni”
Kraków, 5 - 6 maja 2021 r.

Konferencja Naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Instytutu Prawa Ochrony Dziedzictwa


Konferencja Naukowa została objęta patronatem honorowym:

 • Prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa
 • Dr. Dominika Jaśkowca – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
 • Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS - Polska
 • Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
oraz patronatem medialnym
 • Miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”
 • Czasopisma „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”
Komitet Naukowy Konferencji
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji – prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
 • Członkowie Komitetu Naukowego Konferencji:
  • dr hab. Monika Bogdanowska
  • prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
  • prof. dr hab. Piotr Dobosz
  • prof. Дмитро Іванович Дзвінчук
  • dr Maria Karcz-Kaczmarek
  • Dr. h. c. prof. Ph Dr. Peter Kónya, PhD.
  • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
  • prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
  • dr hab. Marcin Marcinko
  • dr hab. Alina Miruć, prof. AEH
  • prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak
  • dr hab. Mieczysław Rokosz
  • dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ
  • dr hab. Katarzyna Zalasińska
Komitet Organizacyjny Konferencji
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – mgr Witold Górny
 • Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji – mgr Adam Kozień, mgr Anna Mazur
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Joanna Kotulska
 • Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
  • Zuzanna Dominiczak
  • Karolina Gawron
  • Jan Kłapa
  • mgr Bartosz Mazurek
  • Aleksander Pyrzyk
  • Karolina Szafarowicz
  • Tomasz Waltoś


PROGRAM KONFERENCJI:

I DZIEŃ KONFERENCJI – 5 maja 2021 r.

 • 8.45 – 9.00 – Rejestracja Uczestników Konferencji na platformie Microsoft Teams
 • 9.00 - 20.00 - Obrady Konferencyjne
  • 9.00 - 9.15 – Uroczyste rozpoczęcie Konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego
  • 9.15 - 12.45 – I Część Referatów Inauguracyjnych (Panel A)
   • Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (Rektor Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie)
    „Kolegium ewangelickie w Preszowie, jak zabytek architektury, szkolnictwa wyższego i kultury trzech wieków”
   • Dr hab. nauk hum., prof. Дмитро Іванович Дзвінчук (Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku),
    Dr hab. nauk hum., prof. Олександра Василівна Качмар (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku)
    „Dziedzictwo kulturowe w obwodzie Iwano-Frankiwskim: problemy ochrony i zachowania”
   • dr hab. Katarzyna Zalasińska (Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji)
    „Formy ochrony krajobrazu kulturowego w Polsce - wyzwania i perspektywy rozwoju”
   • dr hab. Mieczysław Rokosz (Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie)
    „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Natura i kultura – harmonia i konflikty”
   • prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (Politechnika Krakowska)
    „Nieoczywiste dziedzictwo – problematyka ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Dąbrowy Tarnowskiej”
   • dr hab. Monika Bogdanowska (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
    „Nakaz konserwatorski w praktyce. Wybrane przykłady”
   • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
    „Park wiejski – symbioza ochrony zabytków, ochrony przyrody i krajobrazu – na przykładzie województwa dolnośląskiego”

  • 12.45 – 13.00 – PRZERWA

  • 13.00 - 16.00 – II Część Referatów Inauguracyjnych (Panel A)
   • prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański)
    „O tym jak łatwo pomylić troskę o dobro wspólne z socjalizmem - na kilku przykładach z praktyki ministerstwa oraz urzędów ochrony zabytków”
   • prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (Politechnika Krakowska)
    „Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie”
   • dr hab. Marcin Marcinko (Uniwersytet Jagielloński)
    „Kwestia ochrony dóbr kulturalnych podczas działań wojennych na terytoriach kontrolowanych przez niepaństwowe grupy zbrojne”
   • dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
    „Prawo wobec konfucjańskiego ideału estetyzacji życia”
   • dr hab. Ewa Kozień, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
    „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym poprzez projekty”
   • prof. dr hab. Piotr Dobosz (Uniwersytet Jagielloński)
    „Pomnik historii - potrzeba udoskonalenia rozwiązań prawnych a nieodzowność uznania za pomnik historii polskich dworów ziemiańskich”

  • 16.00 – 16.30 – PRZERWA

  • 16.30 – 18.00 – Panel I (A) w języku angielskim – Prowadzący: dr hab. Mateusz Stępień, Prof. Uj
   • Profesor Contratado Doctor Tipo I Luis-Javier Capote-Pérez, Ph.D. (Universidad de La Laguna),
    Alicja Jagielska-Burduk, Ph.D. (University of Opole)
    „Head of a Young Woman by Picasso: Spanish and Polish law perspectives”
   • Małgorzata Węgrzak, Ph.D. (University of Gdańsk)
    „The principle of access to cultural heritage in relation to intellectual property law - the challenges in the post- crisis world”
   • Ricardo Arlindo Dias Neves, Ph.D. (Universität Heidelberg/Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
    „Art Crime: Case Studies”
   • Kinga Budzyn (Jagiellonian University)
    „»The museum that never was« Gloss on the resolution of the Supreme Administrative Court of Poland from September 7th, 2017, II OSK 1790/17”
   • Dominika Tarasiuk (Uniwersity of Gdańsk)
    „The concept of ‚genuine use’ of a trade mark under European Union law and other complexities concerning European trade mark”

  • 18.00 – 18.15 – PRZERWA

  • 18.15 – 20.00 – Panel II (A) – Prowadzący: dr hab. Marcin Marcinko
   • dr inż. arch. kraj. Maciej Żołnierczuk (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
    „Problemy ochrony krajobrazowego dziedzictwa założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie”
   • dr Katarzyna Janicka-Świerguła (Politechnika Łódzka)
    „Poszukiwanie prawdy przeszłości – problematyka rekonstrukcji obiektów historycznych i jej roli we współczesnym świecie”
   • dr Paweł Niewęgłowski (Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
    „Realizm wartości rynkowej nieruchomości zabytkowych”
   • dr Katarzyna Schatt-Babińska (Uniwersytet Łódzki)
    „Doktryna konserwatorska – zasady postępowania przestrzegane w łódzkim środowisku konserwatorskim”
   • mgr Mirosław Rymer (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach)
    „Konserwator, prawnik i kosmici. Wybrane problemy ochrony dziedzictwa obcych cywilizacji”
   • dr Ewelina Szatkowska (Uniwersytet Gdański)
    „Prawo autorskie jako instrument ochrony dziedzictwa kultury”
II DZIEŃ KONFERENCJI – 6 maja 2021 r.

 • 8.45 – 9.00 – Rejestracja uczestników Konferencji na platformie Microsoft Teams
 • 9.00 - 20.30 - Obrady Konferencyjne
  • 9.00 – 10.45 – Panel III (A) – Prowadzący: mgr Adam Kozień
   • dr Jakub Chowaniec (Uniwersytet Warszawski)
    „Podatek dochodowy jako potencjalne narzędzie wsparcia mechanizmów ochrony dziedzictwa kulturowego - wybrane aspekty”
   • Natalia Kozłowska (Uniwersytet Jagielloński)
    „Podatek od nieruchomości z perspektywy właściciela zabytku nieruchomego”
   • mgr Mateusz Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski)
    „Korzyści podatkowe dla właścicieli i posiadaczy zabytków”
   • Rafał Ochmański, Krzysztof Ślaski (Uniwersytet Warszawski)
    „Czy właścicielowi zabytku przysługują uprawnienia właścicielskie? – o regulacjach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”
   • mgr Anna Nitecka (Uniwersytet Jagielloński)
    „Problematyka dopuszczalności ograniczenia praw własności w ochronie dóbr kultury współczesnej”
   • mgr Wioleta Jaskólska (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)
    „Kiedy przyznać nagrodę za znalezienie zabytku? Przesłanki oceniane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”

  • 9.00 – 10.45 – Panel IV (B) – Prowadzący: dr Ewelina Szatkowska
   • mgr Magdalena Pomietło (Uniwersytet Jagielloński)
    „Karne aspekty odpowiedzialności za konserwację i restaurację zabytków - wybrane przykłady”
   • Justyna Sarkowicz (Uniwersytet Jagielloński)
    „Karnoprawna ochrona dziedzictwa kulturowego”
   • Natalia Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    „Przestępstwa przeciwko ruchomym dobrom kultury jako szczególne wyzwanie ochrony dzieł sztuki”
   • Milena Rutkowska (Uniwersytet Jagielloński)
    „Problematyka bezpieczeństwa desygnatów dziedzictwa kulturowego, rozważana na poziomie pałaców i dworków Dolnego Śląska”
   • Magdalena Róża Krysiak (Uniwersytet Łódzki)
    „Ocalić sztukę. Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 17 listopada 1970 roku oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury”
   • dr Katarzyna Góralczyk (Uniwersytet im. Jana Pawła II w Krakowie)
    „Plan ochrony dóbr kultury jako wyzwanie dla organizacji bezpieczeństwa obiektu zabytkowego”

  • 10.45 – 11.00 – PRZERWA

  • 11.00 – 12.45 – Panel V (A) – Prowadzący: dr Małgorzata Węgrzak
   • dr hab. Alina Miruć, prof. AEH (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), dr Maria Karcz-Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
    „Ochrona dziedzictwa kulturowego w działalności planistycznej gminy”
   • mgr Andrzej Trojanowski (Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Rzeszowie)
    „Dostępność do zabytków nieruchomych – uwagi w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli”
   • mgr Bartosz Mazurek (Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa)
    „Zabytkowa rzecz znaleziona - problemy z pogranicza prawa cywilnego”
   • mgr inż. Anna Żak
    „Instytucja zgłoszenia na gruncie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Propozycje zmian w ustawie 2021 r.”
   • Maria Hałasa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    „Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a problematyka prawna fałszerstw dzieł sztuki”
   • mgr Tomasz Kosicki (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie)
    „Ograniczenia i zakazy związane z utworzeniem parku kulturowego – kilka refleksji na tle planów Miasta Bydgoszczy dotyczących utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy”

  • 11.00 – 12.45 – Panel VI (B) – Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Arch. Maciej Motak
   • dr Żaneta Gwardzińska (Gwardzińska Legal)
    „Prawne aspekty działania muzeów na wolnym powietrzu”
   • Joanna Kotulska (Uniwersytet Jagielloński)
    „Wojny Muzeów - czyli próby odzyskania dóbr kultury na przykładzie zbiorów The British Muzeum”
   • Kamil Wilgos (Uniwersytet Jagielloński)
    „Problematyka obrotu dziełami sztuki w kontekście zróżnicowanych gałęzi prawa.”
   • Julia Salamądry (Uniwersytet Gdański)
    „Serbsko-kosowski spór o dziedzictwo kulturowe”
   • Karolina Szafarowicz (Uniwersytet Jagielloński)
    „Wpływ dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym na funkcjonowanie instytucji dziedzictwa kulturowego”
   • mgr Katarzyna Szarszewska (Uniwersytet Jagielloński)
    „Wieloaspektowa analiza efektów działań austriackich organów powołanych do ustalania proweniencji dzieł sztuki oraz ich restytucji”

  • 12.45 – 13.00 – PRZERWA

  • 13.00 – 14.45 – Panel VII (A) – Prowadzący: dr hab. Ewa Kozień, Prof. UEK
   • mgr Dalia Skutecka-Michalik (Uniwersytet Gdański)
    „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego”
   • mgr Bartosz Wilk (Uniwersytet Warszawski)
    „Koprodukcja zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego – szanse, wyzwania i bariery”
   • mgr Łukasz Rosicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
    „Wykorzystanie metody AHP do optymalizacji kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych na usługi kreatywne”
   • mgr Edyta Gołąb
    „Zarządzanie dziedzictwem kultury na przykładzie gminy Racławice”
   • mgr Ewelina Kostępska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
    „Krakowskie muzea w czasach pandemii - analiza i perspektywy”
   • mgr Katarzyna Sikora-Święch (Uniwersytet Gdański)
    „Rola Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w ochronie dziedzictwa kultury - propedeutyka”

  • 13.00 – 14.45 – Panel VIII (B) – Prowadzący: dr Żaneta Gwardzińska
   • mgr Karolina Nowak
    „Konserwator zabytków - (nie)widzialny uczestnik procesów ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”
   • mgr Marek Mierzwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
    „Donatio mortis causa jako forma przekazywania prywatnych kolekcji na rzecz muzeów”
   • mgr Emilia Jastrzębska (Uniwersytet Warszawski)
    „Dziedzictwo kulturowe? Problem muzealizacji archeologicznych szczątków ludzkich”
   • Marcel Krzanowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    „Czy krócej znaczy lepiej, czyli o terminie ważności pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych”
   • mgr Marta Drachal (PAN)
    „Charakter prawny zaleceń konserwatorskich w ochronie zabytkowego drzewostanu”
   • mgr Mirosław Machoń (Nadleśnictwo Świerklaniec)
    „Prawne uwarunkowania zasad gospodarowania nieruchomościami leśnymi”

  • 14.45 – 15.00 – PRZERWA

  • 15.00 – 16.45 – Panel IX (A) – Prowadzący: dr Maria Karcz-Kaczmarek
   • mgr Filip Pawlus (Uniwersytet Jagielloński)
    „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego na wypadek konfliktu zbrojnego w świetle regulacji prawa międzynarodowego”
   • mgr Jacek Grzebielucha (Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu
    „Ochrona specjalna w stosowaniu konwencji haskiej z 1954 r. - przyczyny niepowodzenia”
   • Patryk Kos (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
    „Ratio Legis Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego”
   • mgr Karolina Nawłatyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
    „Kierunki implementacji art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 (zachowanie dziedzictwa kulturowego) do prawa polskiego”
   • mgr Luiza Kliczkowska (Uniwersytet Gdański)
    „Prawna ochrona dziedzictwa kultury w Japonii”
   • dr Kamil Dobosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
    „Obiektywnie i subiektywnie o Rozporządzeniu 2019/880”

  • 15.00 – 16.45 – Panel X (B) – Prowadzący: dr Katarzyna Góralczyk
   • mgr inż. arch. Emilia Dudzińska (Politechnika Warszawska)
    „Inwentaryzacja jako forma zabezpieczenia informacji o zagrożonym obiekcie”
   • mgr Andrzej Borsuk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
    „Początki ochrony i popularyzacji dziedzictwa techniki na przykładzie działalności Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1875-1939)”
   • Rafał Sędkowski (Uniwersytet Jagielloński)
    „Ochrona samochodów zabytkowych w formie wpisu do rejestru zabytków”
   • Igor Mędela (Uniwersytet Jagielloński)
    „Ochrona i opieka nad zabytkami kultury przemysłowej na terenie województwa śląskiego”
   • Katarzyna Frątczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    „Status zabytku techniki - czy społeczeństwo widzi potrzebę ochrony takich obiektów”
   • mgr Justyna Staszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
    „Zabytek, czy nie? Spór wokół Młyna Henryka Szancera w Tarnowie. Aspekty prawne, organizacyjne i historyczne”

  • 16.45 – 17.00 – PRZERWA

  • 17.00 – 18.30 – Panel XI (A) – Prowadzący: dr Kamil Dobosz
   • dr Łukasz Dubiński (Uniwersytet Szczeciński)
    „Ogród zabytkowy (analiza administracyjnoprawna)”
   • mgr inż. arch. kraj. Anna Błażejczyk (Bioklimatologia. Pracownia Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej. Anna Błażejczyk)
    „Problemy utrzymania i rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych w świetle zmian klimatu”
   • Aleksander Pyrzyk (Uniwersytet Jagielloński)
    „Immisje sąsiedzkie jako przyczyna dewastacji założeń parkowych”
   • mgr Oksana Hulkevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
    "Ochrona zabytków architektonicznych z uwzględnieniem zieleni”
   • mgr Witold Górny (Uniwersytet Jagielloński)
    „Zieleń jako element historycznych układów urbanistycznych - dylematy i wyzwania”

  • 17.00 – 18.30 – Panel XII (B) – Prowadzący: mgr Anna Mazur
   • mgr Małgorzata Gmiter (PKN ICOMOS Komisja Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego)
    „Czy potrzeba ochrony środowiska i ochrony przyrody utrudnia konserwację i restaurację zabytków? Analiza i propozycje zmian przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody, w kontekście obowiązku konserwacji lub restauracji zabytków”
   • mgr Kami Witowski (Uniwersytet Jagielloński)
    „Dopuszczalność przejmowania przez państwo zespołów dworsko-parkowych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej”
   • mgr Krzysztof Kłoskowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    „Poligon metodyczny i doświadczalny ochrony zabytku oraz warstwy przyrodniczej - przykład prac renowacyjnych na terenie Fortu Va”
   • mgr Gabriela Gruszczak (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie)
    „Możliwości ochrony konserwatorskiej zapomnianych i nieczynnych nekropolii”
   • Jan Kłapa (Uniwersytet Jagielloński)
    „Jak polskie prawo chroni zapomniane nekropolie? Prawnicze tło dla sprawy krakowskich »zaginionych cmentarzy«”

  • 18.30 – 18.45 – PRZERWA

  • 18.45 – 20.15 – Panel XIII (A) – Prowadzący: mgr Witold Górny
   • dr Wojciech Malesa
    „Dotacje konserwatorskie – analiza regulaminów na przykładzie województwa łódzkiego”
   • mgr Agata Lizak (Uniwersytet Rzeszowski)
    „Wytyczne aktów prawa międzynarodowego w zakresie adaptacji zabytków nieruchomych”
   • mgr Anna Mazur (Uniwersytet Jagielloński)
    „Rola organizacji pozarządowych w procesie restytucji dóbr kultury”
   • Tomasz Waltoś (Uniwersytet Jagielloński)
    „Społeczni Opiekunowie Zabytków - analiza stanu prawnego instytucji z perspektywy przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości”
   • mgr Adam Kozień (Uniwersytet Jagielloński)
    „Społeczna odpowiedzialność w perspektywie prawa ochrony dziedzictwa”

 • 20.30 – ZAKOŃCZENIE OBRAD KONFERENCYJNYCH (PANEL A)