Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ - 16 LISTOPAD 2016


w dniu 16 listopada 2016 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z udziałem przedstawicieli zarządów oddziałów SKZ.

Zasadniczym punktem posiedzenia było przedstawienie "Wstępnych założeń obchodów jubileuszu 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce - historia i współczesność", które przedstawiła grupa inicjatywna (Andrzej Kadłuczka, Andrzej Gaczoł, Piotr Dobosz, Roman Marcinek, Jacek Rulewicz).

Główne założenia

  • ogólnopolskie obchody zorganizowane zostaną w Krakowie w listopadzie 2018 roku.
  • uroczysta Konferencja naukowa - jednodniowa.
  • głównym organizatorem będzie ZG SKZ wraz z Wydziałem Prawa UJ oraz IHAiKZ PK.
  • liczba uczestników - 250 - 280 osób
Proponowane bloki tematyczne Konferencji:
  • problemy opieki i ochrony zabytków w okresie zaborów,
  • opieka i ochrona zabytków w latach 1918-1939,
  • niszczenie i grabież zabytków na ziemiach polskich w okresie II Wojny Światowej,
  • od ochrony zabytków i opieki nad nimi, poprzez ochronę dóbr kultury do ochrony, zarządzania dziedzictwem kulturowym - aktualne i prognozowane wyzwania i potrzeby.
  • obchodom towarzyszyć będzie encyklopedyczno - naukowa publikacja.
  • przewiduje się uhonorowanie zasłużonych osób odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Przedstawiono zarys merytorycznej struktury proponowanego wydawnictwa. Podczas dyskusji podkreślono, że zorganizowanie tego ambitnego przedsięwzięcia jest możliwe pod warunkiem aktywności całego środowiska. Zapowiedziano, że oddziały SKZ otrzymają szczegółowe wytyczne i instrukcje niezbędne do jednolitego opracowywania materiałów. W I kwartale 2017 r. ZG SKZ zorganizuje cykl spotkań poświęconych przygotowaniom do obchodów 100 - lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce.

Należy zaznaczyć, że "Wstępne założenia obchodów..." zostały zaakceptowane przez Panią Wiceminister dr hab. Magdalenę Gawin - Generalną Konserwator Zabytków.

W następnej części posiedzenia zaapelowano do zarządów oddziałów o zwiększenie aktywności w prowadzeniu działalności podstawowej. Ustalono, że w I kwartale 2017 r. odbędzie się spotkanie ZG SKZ z przewodniczącymi zarządów oddziałów SKZ, podczas którego omówiona zostanie i podsumowana działalność SKZ w ciągu mijających dwóch lat obecnej czteroletniej kadencji.