Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Konferencja „Zabytki i Energia”


W dniach 16-17 listopada 2017 roku, w Krakowie, odbędzie się pierwsza edycja Konferencji Naukowej „Zabytki i Energia” (ZiE). Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - jednostka badawcza Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Konferencja „Zabytki i Energia” została poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej. Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

Problemy ochrony konserwatorskiej wybranych obiektów o uznanej wartości historycznej i kulturowej od lat przyciągają uwagę środowisk historyków sztuki, architektów i inżynierów. Zagadnienie konserwacji zabytków jest wszechobecne w dyskusji nad tożsamością miejsca, czasu i dorobku materialnego minionych pokoleń a nowoczesne technologie zaangażowane w działania na rzecz ochrony wybranych obiektów pozwalają na coraz bardziej skuteczną opiekę nad nimi.

Konferencja „Zabytki i Energia” jest poświęcona zagadnieniom poprawy efektywności energetycznej obiektów zabytkowych oraz rozwiązaniom technicznym związanym ze skutecznym gospodarowaniem energią w owych budynkach. Problematyka będąca przedmiotem konferencji zawiera w sobie również uwarunkowania związane z jakością przegród, rozwojem materiałów izolacyjnych i wykończeniowych oraz technologiami prowadzenia prac restauratorskich.

Będzie to pierwsza konferencja o tak sprecyzowanym profilu naukowym, przy czym główny akcent merytoryczny skierowany został w stronę praktycznego wykorzystania badań oraz eksperymentów. Organizatorzy mają nadzieję, na cykliczność omawianego wydarzenia i aktywny udział środowisk naukowców, projektantów, wykonawców a także producentów materiałów.

Konferencję „Zabytki i Energia” patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Patronatu konferencji udzielili JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronaty medialne: Dziennik Polski, Radio Kraków. Patronat prasowy: Czasopismo „Wiadomości Konserwatorskie”.

Konferencja została zorganizowania w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych.